Thiết lập dự án Google Cloud

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript Dịch vụ web

Hướng dẫn này cho biết cách thiết lập dự án trên Google Cloud trước khi sử dụng API Nền tảng Google Maps. Mặc dù bạn có thể đã hoàn thành một số bước trong trang Bắt đầu với Nền tảng Google Maps, nhưng chủ đề này sẽ cung cấp thêm các hướng dẫn hữu ích để quản lý dự án của bạn.

Tạo dự án

Để sử dụng Google Maps Platform, bạn phải có một dự án để quản lý các dịch vụ, thông tin xác thực, thông tin thanh toán, API và SDK.

Bạn phải cung cấp thông tin thanh toán cho mỗi dự án. Tuy nhiên, bạn sẽ chỉ bị tính phí nếu một dự án vượt quá hạn mức dịch vụ miễn phí.

Cách tạo một Dự án trên đám mây đã bật tính năng thanh toán:

Bảng điều khiển

 1. Tạo dự án mới trên Google Cloud trong Cloud Console:

  Tạo dự án mới
 2. Trên trang Dự án mới, hãy điền các thông tin bắt buộc:

  • Tên dự án: Chấp nhận tên mặc định hoặc nhập tên tùy chỉnh.

   Bạn có thể thay đổi tên dự án bất cứ lúc nào. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Xác định dự án.

  • Mã dự án: Chấp nhận giá trị mặc định hoặc nhấp vào CHỈNH SỬA để nhập một mã tuỳ chỉnh mà các API của Google sử dụng làm giá trị nhận dạng duy nhất cho dự án của bạn.

   Sau khi tạo dự án, bạn không thể thay đổi mã dự án. Vì vậy, hãy chọn một mã mà bạn có thể sử dụng thoải mái trong suốt thời gian hoạt động của dự án. Đừng đưa bất kỳ thông tin nhạy cảm nào vào mã dự án của bạn.

  • Tài khoản thanh toán: Chọn một tài khoản thanh toán cho dự án. Nếu chưa thiết lập tài khoản thanh toán hoặc chỉ có một tài khoản thanh toán, bạn sẽ không thấy tùy chọn này.

   Bạn phải là Quản trị viên tài khoản thanh toán hoặc Người quản lý thanh toán của dự án thì mới có thể liên kết dự án với tài khoản thanh toán. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu về quyền kiểm soát quyền truy cập thông tin thanh toán.

  • Vị trí: Nếu bạn có một tổ chức mà bạn muốn liên kết với dự án của mình, hãy nhấp vào Duyệt qua rồi chọn dự án đó; nếu không, hãy chọn "Không có tổ chức nào".

   Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Tạo và quản lý thư mụcMối quan hệ giữa các tổ chức, dự án và tài khoản thanh toán.

 3. Chọn Tạo.

đám mây

gcloud projects create "PROJECT"

Đọc thêm về Google Cloud SDK , cài đặt SDK Cloud và các lệnh sau:

Bật thanh toán

Để triển khai ứng dụng, bạn phải bật tính năng thanh toán. Tài khoản của bạn sẽ không bị tính phí nếu bạn không vượt quá hạn mức hằng tháng. Nếu ứng dụng của bạn cần tài nguyên vượt quá hạn mức hằng tháng, bạn sẽ phải trả phí cho mức sử dụng bổ sung.

Nếu bạn có tài khoản thanh toán khi tạo dự án trên Cloud, thì hệ thống sẽ tự động bật tính năng thanh toán trên dự án đó.

Cách bật tính năng thanh toán cho dự án trên Google Cloud:

 1. Trong Cloud Console, hãy chuyển đến trang Thanh toán:
  Chuyển đến trang Thanh toán
 2. Chọn hoặc tạo một dự án trên Đám mây.
 3. Tuỳ thuộc vào việc một tài khoản thanh toán có tồn tại hay không hoặc việc dự án Cloud được chọn có liên kết với một tài khoản hay không, trang Thanh toán sẽ hiển thị một trong những mục sau:
  • Nếu bạn đã bật tính năng thanh toán cho dự án Cloud được chọn, thì thông tin chi tiết về tài khoản thanh toán đó sẽ được liệt kê.
  • Nếu không có tài khoản thanh toán nào, bạn sẽ được nhắc tạo một tài khoản thanh toán và liên kết tài khoản đó với dự án Cloud đã chọn.
  • Nếu có tài khoản thanh toán, bạn sẽ được nhắc bật tính năng thanh toán nếu dự án Cloud đã chọn chưa liên kết với tài khoản thanh toán nào. Bạn cũng có thể chọn Hủy rồi chọn Tạo tài khoản để tạo và liên kết một tài khoản thanh toán mới.

Sau khi bạn bật thanh toán, không có giới hạn về số tiền bạn có thể bị tính phí. Để kiểm soát chi phí tốt hơn, bạn có thể tạo ngân sách và đặt thông báo. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Thanh toán.

Bật API

Để sử dụng Google Maps Platform, bạn phải bật các API hoặc SDK mà bạn định sử dụng với dự án của mình.

Bảng điều khiển

Bật API Địa điểm

SDK đám mây

gcloud services enable \
  --project "PROJECT" \
  "places-backend.googleapis.com"

Đọc thêm về Google Cloud SDK , cài đặt SDK Cloud và các lệnh sau:

Xem các API đã bật

Bảng điều khiển

Để xem các API hoặc SDK mà bạn đã bật, hãy truy cập vào trang Google Maps Platform trong Cloud Console:

Chuyển đến trang Nền tảng Google Maps
 • API bổ sung: Các API hoặc SDK này chưa được bật.
 • Nếu bạn thấy thẻ của từng API và dịch vụ bản đồ, thì không có API hay SDK nào được bật.

đám mây

gcloud services list --project "PROJECT"

Đọc thêm về Google Cloud SDK , cài đặt SDK Cloud và các lệnh sau:

Tắt dự án

Bạn có thể tắt tính năng thanh toán và giải phóng tất cả tài nguyên trên đám mây đang được sử dụng trong dự án Cloud bằng cách tắt dự án đó:

Bảng điều khiển

 1. Chuyển đến trang Dự án:

  Chuyển đến trang Dự án
 2. Chọn dự án Cloud mà bạn muốn tắt, sau đó nhấp vào Delete (Xóa).

Để biết thêm thông tin về cách quản lý các dự án Cloud của bạn, hãy xem Trình quản lý tài nguyên đám mây: tạo, tắt và khôi phục dự án.

đám mây

gcloud projects delete "PROJECT"

Đọc thêm về Google Cloud SDK , cài đặt SDK Cloud và các lệnh sau:

Các bước tiếp theo

Sau khi thiết lập dự án Google Cloud, bạn phải tạo và bảo mật khóa API để sử dụng API địa điểm:

Sử dụng khoá API