Thanh toán trên Nền tảng Google Maps

Tổng quan về thanh toán cho các sản phẩm của Nền tảng Google Maps

 • Việc sử dụng được theo dõi cho từng SKU sản phẩm.
 • SKU là sự kết hợp của API sản phẩm + dịch vụ hoặc hàm được gọi (ví dụ: API Địa điểm – Thông tin chi tiết về địa điểm).
 • Một sản phẩm có thể có nhiều SKU được tính phí ở nhiều mức giá (ví dụ: API Địa điểm – Thông tin chi tiết về địa điểm; API Địa điểm – Tự động hoàn thành – Theo yêu cầu).
 • Giá SKU được chia theo bậc, dựa trên số lượng sử dụng, với 3 bậc: 0 – 100.000; 100.001 – 500.000; 500.001 trở lên.
 • Chi phí được tính theo Mức sử dụng SKU x Giá mỗi lần sử dụng.

Đối với mỗi tài khoản thanh toán, đối với các SKU đủ điều kiện của Nền tảng Google Maps, bạn sẽ nhận được 200 USD tín dụng của Nền tảng Google Maps mỗi tháng (đặt lại ngày đầu tiên của mỗi tháng, vào lúc nửa đêm theo giờ Thái Bình Dương) và tự động áp dụng cho các SKU đủ điều kiện.

Khi bạn xem báo cáo thanh toán, mỗi mục hàng liệt kê Chi phí trước khi có, Tín dụngChi phí sau khi có tín dụng.

Giá theo mức dùng

Nền tảng Google Maps sử dụng mô hình định giá trả theo mức dùng. Trang này giúp bạn hiểu thông tin chi tiết về mô hình định giá và cách tính phí sử dụng cho từng API và SDK.

Sự hỗ trợ của Google

Bản dùng thử miễn phí Google Cloud

Google Cloud cung cấp gói dùng thử, trong đó bạn có thể sử dụng tối đa 300 USD mà không mất phí. Để biết thêm thông tin, hãy xem Chương trình dùng thử Google Cloud. Thời gian dùng thử áp dụng cho tài khoản thanh toán đầu tiên mà bạn tạo.

Trong thời gian dùng thử, tài khoản thanh toán Cloud đầu tiên của bạn sẽ ở chế độ dùng thử và phương thức thanh toán của bạn sẽ không bị tính phí. Thời gian dùng thử sẽ kết thúc sau khi thời gian dùng thử kết thúc hoặc khi bạn chi tiêu 300 USD, tuỳ theo điều kiện nào đến trước.

Vào hoặc trước khi thời gian dùng thử kết thúc, bạn phải nâng cấp tài khoản thanh toán Cloud đầu tiên lên tài khoản trả phí để tránh bị gián đoạn khi sử dụng Nền tảng Google Maps (xem phần Nâng cấp lên tài khoản trả phí).

Tín dụng hằng tháng của Nền tảng Google Maps

Ảnh chụp màn hình cho thấy khoản tín dụng hằng tháng trên Google Maps Platform

Google Maps Platform có khoản tín dụng 200 USD định kỳ hằng tháng (xem Giá). Khoản tín dụng hằng tháng này áp dụng cho mỗi tài khoản thanh toán liên quan đến Maps mà bạn tạo. Khoản tín dụng hằng tháng này sẽ được đặt lại vào ngày đầu tiên của mỗi tháng, lúc nửa đêm theo giờ Thái Bình Dương.

Trên trang tổng quan của Nền tảng Google Maps trong Google Cloud Console, bạn có thể so sánh thông tin thanh toán của mình với số tiền tín dụng hằng tháng.

Tài khoản thanh toán liên quan đến Maps là mọi tài khoản thanh toán Cloud có bật API hoặc SDK trên Nền tảng Google Maps; hoặc cụ thể hơn là các dự án có hoạt động dẫn đến các khoản phí cho các SKU đủ điều kiện của Nền tảng Google Maps (xem phần Tổng quan về việc thanh toán cho các sản phẩm trên Nền tảng Google Maps).

Tài khoản đầu tiên

Nếu tài khoản thanh toán Cloud đầu tiên bạn tạo được dùng cho một dự án có bật API hoặc SDK trên Nền tảng Google Maps, thì cả bản dùng thử Google Cloud Platform $300 và khoản tín dụng định kỳ 200 đô la Mỹ hằng tháng của Nền tảng Google Maps sẽ được áp dụng.

Đây là cách hoạt động: Trong thời gian dùng thử, trước tiên, các khoản phí được khấu trừ từ khoản tín dụng 200 USD định kỳ hằng tháng của Nền tảng Google Maps. Nếu các khoản phí vượt quá 200 USD trong một tháng nhất định, thì số tiền vượt quá đó sẽ được khấu trừ khỏi mọi số tiền còn lại của bản dùng thử Google Cloud Platform 300 USD.

Như đã lưu ý ở trên, vào hoặc trước khi thời gian dùng thử kết thúc, bạn phải nâng cấp tài khoản thanh toán Cloud đầu tiên lên tài khoản trả phí. Sau khi bạn nâng cấp, hệ thống sẽ tiếp tục áp dụng khoản tín dụng 200 USD hằng tháng cho tài khoản thanh toán Cloud của bạn, ngay cả sau khi thời gian dùng thử kết thúc.

Nhiều tài khoản

Việc tạo nhiều tài khoản thanh toán Cloud có liên quan đến Maps là vi phạm Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps.

Tín dụng bổ sung

Các khoản tín dụng bổ sung của Nền tảng Google Maps được cung cấp thông qua các chương trình công khai của Google dành cho các tổ chức phi lợi nhuận, công ty khởi nghiệp, ứng phó khủng hoảng, truyền thông tin tức và học thuật.

Nếu còn các khoản tín dụng khác trong tháng, bạn có thể xem biểu đồ dưới đây bằng cách chọn tài khoản thanh toán trên trang Thanh toán trong Cloud Console.

Tín dụng bổ sung trên Nền tảng Google Maps

Tài trợ cho tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức ứng phó với khủng hoảng và tổ chức truyền thông tin tức

Chúng tôi đang mở rộng phạm vi cung cấp Nền tảng Google Maps cho các chương trình công khai của Google hỗ trợ tổ chức phi lợi nhuận, công ty khởi nghiệp, tổ chức ứng phó khủng hoảng và tổ chức truyền thông tin tức. Những người dùng hiện tại của Google cho Tổ chức phi lợi nhuận hiện đang nhận được các khoản tiền cấp phép của Nền tảng Google Maps sẽ được chuyển sang tín dụng Google Maps Platform.

Xem Chương trình công khai để tìm hiểu cách đăng ký tín dụng trên Nền tảng Google Maps.

Quản lý thông tin thanh toán trong Cloud Console

Quản lý thông tin thanh toán

 1. Chọn một dự án trong Cloud Console:

  Chuyển đến trang Thanh toán

 2. Thực hiện các tác vụ quản lý sau đây:

  • Xem thông tin tổng quan về tài khoản thanh toán, thanh toán và thêm quản trị viên tài khoản thanh toán trên trang Tổng quan. Bạn nên có nhiều Chủ sở hữu dự án và Quản trị viên thanh toán để nhóm của bạn luôn có thể có người đảm nhận các vai trò này.
  • Tạo ngân sách và cảnh báo trên trang Ngân sách và cảnh báo.
  • Xem nhật ký giao dịch và tải hoá đơn xuống từ trang Giao dịch.
  • Xuất dữ liệu thanh toán trên trang Xuất dữ liệu thanh toán.
  • Định cấu hình tài khoản thanh toán và địa chỉ liên hệ của bạn trên trang Cài đặt thanh toán.
  • Thiết lập phương thức thanh toán trên trang Phương thức thanh toán.

Tạo ngân sách và thiết lập cảnh báo

Bạn có thể tạo ngân sách cho dự án trên Google Cloud để tránh bị chênh lệch hoá đơn và theo dõi tất cả các khoản phí trên đám mây của mình ở một nơi. Khi có ngân sách, bạn có thể tạo cảnh báo để gửi email đến quản trị viên thanh toán khi các khoản phí vượt quá một số tiền nhất định.

Bảng điều khiển

Cách tạo ngân sách và thiết lập thông báo trong dự án trên Google Cloud:

 • Trong Cloud Console, hãy chuyển đến trang Thanh toán:

  Chuyển đến trang Thanh toán
 • Chọn Ngân sách và cảnh báo rồi chọn Tạo ngân sách để bắt đầu tạo ngân sách cho dự án trên Google Cloud của bạn.
 • Xác định ngân sách của bạn trong phần Đặt ngân sách và chỉ định tỷ lệ phần trăm mà bạn muốn nhận thông báo qua email trong phần Đặt cảnh báo ngân sách sau.
 • Chọn Finish (Hoàn tất) để đặt ngân sách và bật cảnh báo cho dự án trên đám mây của bạn. Nếu có nhiều dự án trên đám mây, bạn phải thiết lập ngân sách và cảnh báo riêng cho từng dự án.

gcloud

Bật API cần thiết để tạo ngân sách thanh toán.

gcloud services enable \
  --project "PROJECT" \
  billingbudgets.googleapis.com

Đặt ngân sách để cảnh báo ở mức chi tiêu thực tế 50% và một lần nữa là 75% mức chi tiêu dự đoán.

gcloud billing budgets create \
  --project "PROJECT" \
  --billing-account="BILLING_ACCOUNT" \
  --display-name="BUDGET_NAME" \
  --budget-amount=AMOUNTUSD \
  --threshold-rule=percent=0.5 \
  --threshold-rule=percent=0.75,basis=forecasted-spend

Đọc thêm về SDK Google Cloud , cài đặt SDK đám mây và các lệnh sau: