Bắt đầu với Nền tảng Google Maps

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Trang này sẽ trình bày các bước cơ bản, bắt buộc để bắt đầu sử dụng bất kỳ API và SDK nào trên Nền tảng Google Maps.

Bắt đầu nhanh

Nếu bạn chưa sử dụng Google Cloud Console để tạo tài khoản thanh toán hoặc dự án, hãy nhấp vào nút Bắt đầu liên kết đến trải nghiệm thiết lập tương tác trong Cloud Console dành cho người dùng mới:

Bắt đầu

Ngoài ra, bạn cũng có thể hoàn tất các bước thiết lập bắt buộc bằng cách nhấp vào các thẻ sau:

Bước 1

Bảng điều khiển

 1. Trong Google Cloud Console, trên trang bộ chọn dự án, hãy nhấp vào Create Project (Tạo dự án) để bắt đầu tạo dự án Cloud Platform mới.

  Chuyển đến trang bộ chọn dự án

 2. Hãy nhớ bật tính năng thanh toán cho dự án Cloud của bạn. Xác nhận rằng bạn đã bật tính năng thanh toán cho dự án của mình.

  Google Cloud cung cấp bản dùng thử miễn phí. Thời gian dùng thử sẽ kết thúc sau 90 ngày hoặc sau khi tài khoản đã tích lũy được khoản phí trị giá 300 đô la, tuỳ vào điều kiện nào đến trước. Huỷ bất cứ lúc nào. Nền tảng Google Maps có khoản tín dụng định kỳ hằng tháng là 200 đô la. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Tín dụng tài khoản thanh toánThanh toán.

SDK đám mây

gcloud projects create "PROJECT"

Hãy đọc thêm về Google Cloud SDK , Cài đặt SDK đám mây và các lệnh sau:

Bước 2

Để sử dụng Nền tảng Google Maps, bạn phải bật các API hoặc SDK mà bạn định sử dụng với dự án của mình.

Xin lưu ý rằng một số hoạt động tích hợp yêu cầu bạn phải bật nhiều API/SDK. Nếu bạn không chắc chắn nên bật API hoặc SDK nào, hãy thử sử dụng Bộ chọn API hoặc tham khảo tài liệu về API/SDK mà bạn muốn sử dụng.

Cách bật một hoặc nhiều API hoặc SDK:

Bảng điều khiển

 1. Xem các API và SDK của Nền tảng Google Maps mà bạn có thể bật bằng cách chuyển đến trang Thư viện API Maps trong Cloud Console:

  Truy cập trang Thư viện API Maps

 2. Nhấp vào API hoặc SDK mà bạn muốn bật.
  • Nếu nút này có trạng thái ENABLE (BẬT), hãy nhấp vào nút này để bật API hoặc SDK.
  • Nếu nút này có nhãn MANAGE (Xin), thì API hoặc SDK đã được bật và bạn không cần làm gì thêm.
  • Khi nhấp vào một trong hai nút này, trang tổng quan của API hoặc SDK sẽ hiển thị. (Nhấp vào nút TẮT để xoá API hoặc SDK khỏi dự án này.)

SDK đám mây

gcloud services enable \
  --project "PROJECT" \
  "directions-backend.googleapis.com" \
  "distance-matrix-backend.googleapis.com" \
  "elevation-backend.googleapis.com" \
  "geocoding-backend.googleapis.com" \
  "geolocation.googleapis.com" \
  "maps-android-backend.googleapis.com" \
  "maps-backend.googleapis.com" \
  "maps-embed-backend.googleapis.com" \
  "maps-ios-backend.googleapis.com" \
  "places-backend.googleapis.com" \
  "roads.googleapis.com" \
  "static-maps-backend.googleapis.com" \
  "street-view-image-backend.googleapis.com" \
  "timezone-backend.googleapis.com"

Hãy đọc thêm về Google Cloud SDK , Cài đặt SDK đám mây và các lệnh sau:

Bước 3

Bước này chỉ trải qua quy trình tạo khóa API. Nếu dùng Khoá API ở phiên bản chính thức, bạn nên hạn chế khoá API. Bạn có thể tìm thêm thông tin trong trang Sử dụng khoá API dành riêng cho từng sản phẩm.

Khoá API là giá trị nhận dạng riêng biệt giúp xác thực các yêu cầu liên quan đến dự án của bạn vì mục đích sử dụng và thanh toán. Bạn phải có ít nhất một khoá API được liên kết với dự án của mình.

Cách tạo khoá API:

Bảng điều khiển

 1. Truy cập vào trang gt;Thông tin xác thực của Google Maps.

  Chuyển đến trang Thông tin xác thực

 2. Trên trang Thông tin đăng nhập, hãy nhấp vào Tạo thông tin xác thực > khoá API.
  Hộp thoại đã tạo khoá API hiển thị khoá API bạn mới tạo.
 3. Nhấp vào Đóng.
  Khóa API mới được liệt kê trên trang Thông tin xác thực trong Khóa API.
  (Hãy nhớ hạn chế khoá API trước khi sử dụng trong bản phát hành chính thức.)

SDK đám mây

gcloud alpha services api-keys create \
  --project "PROJECT" \
  --display-name "DISPLAY_NAME"

Hãy đọc thêm về Google Cloud SDK , Cài đặt SDK đám mây và các lệnh sau:

Tín dụng tài khoản thanh toán

Sau khi tạo tài khoản thanh toán và dự án, bạn sẽ đủ điều kiện dùng thử miễn phí Google Cloud Platform $300 và nền tảng Google Maps Platform định kỳ miễn phí trị giá $200 mỗi tháng. Để tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết về Tín dụng tài khoản thanh toán.

Các bước tiếp theo

Sau khi thiết lập xong, bạn có thể bắt đầu sử dụng API và SDK của Nền tảng Google Maps. Để tìm hiểu thêm, hãy xem hướng dẫn Tổng quan, Nhà phát triển và Hướng dẫn bắt đầu sử dụng API hoặc SDK mà bạn quan tâm. Các API và SDK được liệt kê tại Tài liệu về Nền tảng Google Maps (theo sản phẩm)API Nền tảng Google Maps (theo nền tảng).