google.maps

Không gian tên google.maps

Không gian tên google.maps

version Phiên bản API JavaScript của Google Maps do trình duyệt tải. Xem https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/versions
importLibrary
importLibrary(libraryName)
Các thông số: 
  • libraryNamestring
Tải một thư viện của API Maps JavaScript, phân giải với các thành viên trực tiếp của API đó (không có khoảng cách tên). (Khi được tải, các thư viện cũng tự thêm chính mình vào không gian tên google.maps chung, mặc dù bạn không nên sử dụng không gian tên chung.)