Google Keep API

Interfejs Google Keep API jest używany w środowisku firmowym do zarządzania treściami w Google Keep i rozwiązywania problemów wykrytych przez oprogramowanie zabezpieczające w chmurze.

Usługa: keep.googleapis.com

Aby wywołać tę usługę, zalecamy użycie dostarczonych przez Google bibliotek klienta. Jeśli do wywoływania tej usługi aplikacja musi używać własnych bibliotek, podczas tworzenia żądań do interfejsu API użyj podanych niżej informacji.

Dokument opisujący

Dokument opisujący to czytelna dla komputera specyfikacja opisująca interfejsy API REST i korzystanie z nich. Służy do tworzenia bibliotek klienta, wtyczek IDE i innych narzędzi, które współdziałają z interfejsami API Google. Jedna usługa może udostępniać wiele dokumentów opisujących. Ta usługa dostarcza następujący dokument opisujący interfejs API:

Punkt końcowy usługi

Punkt końcowy usługi to podstawowy adres URL, który określa adres sieciowy usługi interfejsu API. Jedna usługa może mieć wiele punktów końcowych. Ta usługa ma następujący punkt końcowy i wszystkie poniższe identyfikatory URI odnoszą się do tego punktu końcowego:

  • https://keep.googleapis.com

Zasób REST: v1.media

Metody
download GET /v1/{name=notes/*/attachments/*}
Pobiera załącznik.

Zasób REST: v1.notes

Metody
create POST /v1/notes
Tworzy nową notatkę.
delete DELETE /v1/{name=notes/*}
Usuwa notatkę.
get GET /v1/{name=notes/*}
Pobiera notatkę.
list GET /v1/notes
Wyświetla notatki.

Zasób REST: v1.notes.permissions

Metody
batchCreate POST /v1/{parent=notes/*}/permissions:batchCreate
Tworzy co najmniej 1 uprawnienie do notatki.
batchDelete POST /v1/{parent=notes/*}/permissions:batchDelete
Usuwa co najmniej 1 uprawnienie z notatki.