Google Keep API

Interfejs Google Keep API jest używany w środowisku firmowym do zarządzania treścią Google Keep i rozwiązywania problemów zidentyfikowanych przez oprogramowanie zabezpieczające.

Usługa: keep.googleapis.com

Do korzystania z tej usługi zalecamy używanie bibliotek klienta udostępnionych przez Google. Jeśli aplikacja musi używać własnych bibliotek do wywoływania tej usługi, podczas wysyłania żądań do interfejsu API używaj tych informacji.

Dokument Discovery

Dokument Discovery to czytelna dla komputera specyfikacja opisująca interfejsy API REST i korzystanie z nich. Służy do tworzenia bibliotek klienta, wtyczek IDE i innych narzędzi, które współpracują z interfejsami API Google. Jedna usługa może udostępniać wiele dokumentów opisujących. Ta usługa dostarcza następujący dokument opisujący interfejs API:

Punkt końcowy usługi

Punkt końcowy usługi to podstawowy adres URL, który określa adres sieciowy usługi interfejsu API. Jedna usługa może mieć wiele punktów końcowych. Ta usługa ma następujący punkt końcowy usługi i wszystkie poniższe identyfikatory URI odnoszą się do tego punktu końcowego usługi:

  • https://keep.googleapis.com

Zasób REST: v1.media

Metody
download GET /v1/{name=notes/*/attachments/*}
Pobiera załącznik.

Zasób REST: v1.notes

Metody
create POST /v1/notes
tworzy nową notatkę.
delete DELETE /v1/{name=notes/*}
Usuwa notatkę.
get GET /v1/{name=notes/*}
Pobiera notatkę.
list GET /v1/notes
Wyświetla listę notatek.

Zasób REST: v1.notes.permissions

Metody
batchCreate POST /v1/{parent=notes/*}/permissions:batchCreate
Tworzy co najmniej 1 uprawnienie do notatki.
batchDelete POST /v1/{parent=notes/*}/permissions:batchDelete
Usuwa co najmniej 1 uprawnienie do notatki.