Method: notes.permissions.batchDelete

Usuwa co najmniej jedno uprawnienie do notatki. Wskazane elementy natychmiast utracą dostęp. Nie można usunąć uprawnienia przypisanego do roli OWNER. Jeśli usunięcie uprawnienia się nie powiedzie, całe żądanie zakończy się niepowodzeniem i nie zostaną wprowadzone żadne zmiany. Zwraca błąd o błędzie 400, jeśli określone uprawnienie nie istnieje.

Żądanie HTTP

POST https://keep.googleapis.com/v1/{parent=notes/*}/permissions:batchDelete

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
parent

string

Zasób nadrzędny udostępniany przez wszystkie usuwane uprawnienia. Format: notes/{note} jeśli ta opcja jest skonfigurowana, element nadrzędny wszystkich uprawnień określonych w wiadomościach deletePermissionRequest musi być zgodny z tym polem.

Treść żądania

Treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Zapis JSON
{
  "names": [
    string
  ]
}
Pola
names[]

string

Wymagany. Nazwy uprawnień do usunięcia. Format: notes/{note}/permissions/{permission}

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/keep

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.