REST Resource: notes.permissions

Zasób

Z tym zasobem nie są powiązane żadne dane trwałe.

Metody

batchCreate

Tworzy co najmniej 1 uprawnienie do notatki.

batchDelete

Usuwa co najmniej 1 uprawnienie do notatki.