Bật/tắt chế độ hiển thị Một lần chạm bằng cookie

Trong các trang HTML được tạo động, bạn có thể thêm mã g_id_onload khi cần đăng nhập và xoá mã đó sau khi thiết lập phiên người dùng. Tuy nhiên, để bật/tắt chế độ hiển thị Một lần chạm cho các trang HTML tĩnh, bạn không thể thay đổi nội dung HTML.

Bạn có thể thiết lập tính năng Một lần chạm để bật/tắt trạng thái hiển thị của chế độ này là chỉ định một cookie có thuộc tính data-skip_prompt_cookie. Nếu bạn không đặt cookie hoặc giá trị bị trống, thư viện ứng dụng của chúng tôi sẽ hoạt động bình thường. Nếu không, thư viện ứng dụng sẽ ngừng chạy và tính năng Một lần chạm sẽ không hiển thị.

Bạn có thể đặt tên cookie bằng đoạn mã sau:

<div id="g_id_onload"
     data-client_id="YOUR_GOOGLE_CLIENT_ID"
     data-login_uri="https://your.domain/your_login_endpoint"
     data-skip_prompt_cookie="sid">
</div>