Webapps: insert

สร้างเว็บแอปใหม่สำหรับองค์กร

ส่งคำขอ

คำขอ HTTP

POST https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/webApps

พารามิเตอร์

ชื่อพารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย
พารามิเตอร์เส้นทาง
enterpriseId string รหัสขององค์กร

การให้สิทธิ์

คำขอนี้ต้องได้รับสิทธิ์ด้วยขอบเขตต่อไปนี้

ขอบเขต
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หน้าการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์

เนื้อหาของคำขอ

ในส่วนเนื้อหาของคำขอ ให้ระบุทรัพยากร Webapps

คำตอบ

หากสำเร็จ เมธอดนี้จะแสดงผลทรัพยากร Webapps ในเนื้อหาการตอบสนอง