Enterprises: getServiceAccount

แสดงบัญชีบริการและข้อมูลเข้าสู่ระบบ บัญชีบริการผูกกับองค์กรได้โดยเรียก setAccount บัญชีบริการจะไม่ซ้ํากันในองค์กรนี้และ EMM และจะลบออกหากองค์กรไม่มีขอบเขต ข้อมูลเข้าสู่ระบบประกอบด้วยข้อมูลคีย์ส่วนตัวและไม่จัดเก็บไว้ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์

วิธีนี้สามารถเรียกใช้ได้หลังจากเรียกใช้ Enterprises.register หรือ Enterprises.COMPLETEลงชื่อสมัครใช้ และก่อน Enterprises.SetAccount เท่านั้น ในบางครั้งจะแสดงข้อผิดพลาด

การเรียกครั้งต่อๆ ไปจะเป็นการสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบชุดใหม่ที่ไม่ซ้ําและทําให้ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่สร้างขึ้นก่อนหน้านี้ใช้งานไม่ได้

เมื่อเชื่อมต่อบัญชีบริการกับองค์กรแล้ว ก็จะจัดการได้โดยใช้ทรัพยากร serviceAccountKeys

ส่งคำขอ

คำขอ HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/serviceAccount

พารามิเตอร์

ชื่อพารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย
พารามิเตอร์เส้นทาง
enterpriseId string รหัสขององค์กร
พารามิเตอร์การค้นหาที่ไม่บังคับ
keyType string ประเภทของข้อมูลเข้าสู่ระบบที่จะส่งคืนด้วยบัญชีบริการ ต้องระบุ

ค่าที่ยอมรับมีดังนี้
  • "googleCredentials"
  • "pkcs12"

การให้สิทธิ์

คําขอนี้ต้องได้รับอนุญาตจากขอบเขตต่อไปนี้

ขอบเขต
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหน้าการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์

เนื้อหาของคำขอ

อย่าให้เนื้อหาคําขอด้วยวิธีนี้

คำตอบ

หากสําเร็จ วิธีนี้จะแสดงผลเนื้อหาการตอบกลับที่มีโครงสร้างต่อไปนี้

{
  "kind": "androidenterprise#serviceAccount",
  "name": string,
  "key": serviceaccountkeys Resource
}
ชื่อพร็อพเพอร์ตี้ ค่า คำอธิบาย หมายเหตุ
name string ชื่อบัญชีของบัญชีบริการในรูปแบบของอีเมล กําหนดโดยเซิร์ฟเวอร์
key nested object ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่ใช้เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ว่าเป็นบัญชีบริการนี้
kind string