Serviceaccountkeys

ดูรายการเมธอดสําหรับทรัพยากรนี้ที่ท้ายหน้านี้

การนําเสนอแหล่งข้อมูล

ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่ใช้เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ในฐานะบัญชีบริการได้

{
  "kind": "androidenterprise#serviceAccountKey",
  "id": string,
  "type": string,
  "data": string,
  "publicData": string
}
ชื่อพร็อพเพอร์ตี้ ค่า คำอธิบาย หมายเหตุ
data string เนื้อหาของไฟล์ข้อมูลเข้าสู่ระบบคีย์ส่วนตัวในรูปแบบสตริง ข้อมูลนี้สร้างขึ้นเมื่อมีการสร้าง ServiceAccountKey เท่านั้น และ Google ไม่ได้จัดเก็บ
id string ตัวระบุที่ไม่ซ้ํากันและทึบแสงสําหรับ ServiceAccountKey นี้ กําหนดโดยเซิร์ฟเวอร์
kind string
publicData string ข้อมูลคีย์สาธารณะสําหรับไฟล์ข้อมูลเข้าสู่ระบบ นี่คือใบรับรอง X.509 หากคุณใช้คีย์ประเภท googleCredentials ก็จะเหมือนกับใบรับรองที่ดึงข้อมูลได้โดยใช้ URL ใบรับรอง X.509 ภายในไฟล์ข้อมูลเข้าสู่ระบบ
type string รูปแบบไฟล์ของข้อมูลคีย์ที่สร้างขึ้น

ค่าที่ยอมรับมีดังนี้
  • "googleCredentials"
  • "pkcs12"

วิธีการ

ลบ
นําข้อมูลเข้าสู่ระบบของบัญชีบริการที่เชื่อมโยงกับองค์กรนี้ออกและทําให้ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่ระบุใช้งานไม่ได้ บัญชีบริการการโทรจะต้องเรียกโดยเรียกใช้ Enterprises.GetServiceAccount และต้องตั้งค่าเป็นบัญชีบริการขององค์กรโดยเรียก Enterprises.SetAccount
แทรก
สร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบใหม่สําหรับบัญชีบริการที่เชื่อมโยงกับองค์กรนี้ ต้องดึงข้อมูลบัญชีบริการการโทรโดยเรียกใช้ EnterpriseEnterprise.GetServiceAccount และต้องตั้งค่าเป็นบัญชีบริการขององค์กรโดยเรียก Enterprises.SetAccount

ระบบควรใส่เฉพาะคีย์ประเภทในทรัพยากรที่จะแทรก
list
แสดงรายการข้อมูลเข้าสู่ระบบที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดของบัญชีบริการที่เชื่อมโยงกับองค์กรนี้ โดยจะแสดงเฉพาะรหัสและประเภทคีย์เท่านั้น ต้องดึงข้อมูลบัญชีบริการการโทรโดยเรียกใช้ Enterprises.GetServiceAccount และต้องตั้งค่าเป็นบัญชีบริการขององค์กรโดยเรียก Enterprises.SetAccount