การทำงานกับ JSON Web Token (JWT)

JSON Web Token เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ใช้กันโดยทั่วไปสำหรับการโอนข้อมูลเป็นออบเจ็กต์ JSON อย่างปลอดภัย เมื่อใช้ Google Wallet API คุณจะเข้ารหัสรายละเอียดของออบเจ็กต์บัตรที่คุณต้องการใช้เพื่อสร้างอินสแตนซ์บัตรในรูปแบบ JWT (อ่านว่า "jot") จากนั้นส่ง JWT นั้นในคำขอไปยัง Google Wallet API

JWT จะได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยโดยการลงชื่อด้วยข้อมูลลับที่แชร์ก่อนที่จะส่งไปยัง Google Wallet API หากคุณใช้ Google Wallet REST API ข้อมูลลับในการลงชื่อคือคีย์บัญชีบริการ Google Cloud หากคุณใช้ Google Wallet Android SDK ข้อมูลลับในการรับรองคือลายนิ้วมือ SHA-1 สำหรับแอป Android

เข้ารหัสบัตรใน JWT

เมื่อสร้าง EventObject แล้ว ให้รวม JWT ที่ไม่มีการลงชื่อด้วยแอตทริบิวต์ payload.EventObjects ดังที่แสดงในข้อมูลโค้ดต่อไปนี้

JSON

{
 "iss": "OWNER_EMAIL_ADDRESS",
 "aud": "google",
 "typ": "savetowallet",
 "iat": "UNIX_TIME",
 "origins": [],
 "payload": {
   "eventticketObjects": [ NEW_OBJECT ]
 }
}

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบที่คาดไว้ของ JWT โปรดดูข้อมูลอ้างอิงของ JWT

ลงนามใน JWT

JWT จะได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยโดยการลงชื่อด้วยข้อมูลลับที่แชร์ก่อนที่จะส่งไปยัง Google Wallet API หากคุณใช้ Google Wallet REST API ข้อมูลลับในการลงชื่อคือคีย์บัญชีบริการ Google Cloud หากคุณใช้ Google Wallet Android SDK ข้อมูลลับในการรับรองคือลายนิ้วมือ SHA-1 สำหรับแอป Android

เว็บ อีเมล และ SMS

JWT ต้องลงนามโดยใช้คีย์บัญชีบริการที่เชื่อมโยงกับบัญชีบริการ Google Cloud ที่คุณให้สิทธิ์ในคอนโซลธุรกิจของ Google Wallet Google Wallet API จะตรวจสอบการอ้างสิทธิ์เหล่านี้ด้วยการยืนยันลายเซ็น JWT

การลงนามใน JWT จะสร้างโทเค็นที่สามารถใช้สร้างลิงก์ "เพิ่มลงใน Google Wallet" ซึ่งใช้ออกบัตรให้กับผู้ใช้ได้โดยทำดังนี้

Java

หากต้องการเริ่มการผสานรวมใน Java โปรดดู ตัวอย่างโค้ดทั้งหมดบน GitHub

/**
 * Generate a signed JWT that creates a new pass class and object.
 *
 * <p>When the user opens the "Add to Google Wallet" URL and saves the pass to their wallet, the
 * pass class and object defined in the JWT are created. This allows you to create multiple pass
 * classes and objects in one API call when the user saves the pass to their wallet.
 *
 * @param issuerId The issuer ID being used for this request.
 * @param classSuffix Developer-defined unique ID for this pass class.
 * @param objectSuffix Developer-defined unique ID for the pass object.
 * @return An "Add to Google Wallet" link.
 */
public String createJWTNewObjects(String issuerId, String classSuffix, String objectSuffix) {
 // See link below for more information on required properties
 // https://developers.google.com/wallet/tickets/events/rest/v1/eventticketclass
 EventTicketClass newClass =
   new EventTicketClass()
     .setId(String.format("%s.%s", issuerId, classSuffix))
     .setIssuerName("Issuer name")
     .setReviewStatus("UNDER_REVIEW")
     .setEventName(
       new LocalizedString()
         .setDefaultValue(
           new TranslatedString().setLanguage("en-US").setValue("Event name")));

 // See link below for more information on required properties
 // https://developers.google.com/wallet/tickets/events/rest/v1/eventticketobject
 EventTicketObject newObject =
   new EventTicketObject()
     .setId(String.format("%s.%s", issuerId, objectSuffix))
     .setClassId(String.format("%s.%s", issuerId, classSuffix))
     .setState("ACTIVE")
     .setHeroImage(
       new Image()
         .setSourceUri(
           new ImageUri()
             .setUri(
               "https://farm4.staticflickr.com/3723/11177041115_6e6a3b6f49_o.jpg"))
         .setContentDescription(
           new LocalizedString()
             .setDefaultValue(
               new TranslatedString()
                 .setLanguage("en-US")
                 .setValue("Hero image description"))))
     .setTextModulesData(
         List.of(
             new TextModuleData()
                 .setHeader("Text module header")
                 .setBody("Text module body")
                 .setId("TEXT_MODULE_ID")))
     .setLinksModuleData(
       new LinksModuleData()
         .setUris(
           Arrays.asList(
             new Uri()
               .setUri("http://maps.google.com/")
               .setDescription("Link module URI description")
               .setId("LINK_MODULE_URI_ID"),
             new Uri()
               .setUri("tel:6505555555")
               .setDescription("Link module tel description")
               .setId("LINK_MODULE_TEL_ID"))))
     .setImageModulesData(
         List.of(
             new ImageModuleData()
                 .setMainImage(
                     new Image()
                         .setSourceUri(
                             new ImageUri()
                                 .setUri(
                                     "http://farm4.staticflickr.com/3738/12440799783_3dc3c20606_b.jpg"))
                         .setContentDescription(
                             new LocalizedString()
                                 .setDefaultValue(
                                     new TranslatedString()
                                         .setLanguage("en-US")
                                         .setValue("Image module description"))))
                 .setId("IMAGE_MODULE_ID")))
     .setBarcode(new Barcode().setType("QR_CODE").setValue("QR code value"))
     .setLocations(
         List.of(
             new LatLongPoint()
                 .setLatitude(37.424015499999996)
                 .setLongitude(-122.09259560000001)))
     .setSeatInfo(
       new EventSeat()
         .setSeat(
           new LocalizedString()
             .setDefaultValue(
               new TranslatedString().setLanguage("en-US").setValue("42")))
         .setRow(
           new LocalizedString()
             .setDefaultValue(
               new TranslatedString().setLanguage("en-US").setValue("G3")))
         .setSection(
           new LocalizedString()
             .setDefaultValue(
               new TranslatedString().setLanguage("en-US").setValue("5")))
         .setGate(
           new LocalizedString()
             .setDefaultValue(
               new TranslatedString().setLanguage("en-US").setValue("A"))))
     .setTicketHolderName("Ticket holder name")
     .setTicketNumber("Ticket number");

 // Create the JWT as a HashMap object
 HashMap<String, Object> claims = new HashMap<String, Object>();
 claims.put("iss", ((ServiceAccountCredentials) credentials).getClientEmail());
 claims.put("aud", "google");
 claims.put("origins", List.of("www.example.com"));
 claims.put("typ", "savetowallet");

 // Create the Google Wallet payload and add to the JWT
 HashMap<String, Object> payload = new HashMap<String, Object>();
 payload.put("eventTicketClasses", List.of(newClass));
 payload.put("eventTicketObjects", List.of(newObject));
 claims.put("payload", payload);

 // The service account credentials are used to sign the JWT
 Algorithm algorithm =
   Algorithm.RSA256(
     null, (RSAPrivateKey) ((ServiceAccountCredentials) credentials).getPrivateKey());
 String token = JWT.create().withPayload(claims).sign(algorithm);

 System.out.println("Add to Google Wallet link");
 System.out.printf("https://pay.google.com/gp/v/save/%s%n", token);

 return String.format("https://pay.google.com/gp/v/save/%s", token);
}

PHP

หากต้องการเริ่มการผสานรวมใน PHP โปรดดู ตัวอย่างโค้ดทั้งหมดบน GitHub

/**
 * Generate a signed JWT that creates a new pass class and object.
 *
 * When the user opens the "Add to Google Wallet" URL and saves the pass to
 * their wallet, the pass class and object defined in the JWT are
 * created. This allows you to create multiple pass classes and objects in
 * one API call when the user saves the pass to their wallet.
 *
 * @param string $issuerId The issuer ID being used for this request.
 * @param string $classSuffix Developer-defined unique ID for the pass class.
 * @param string $objectSuffix Developer-defined unique ID for the pass object.
 *
 * @return string An "Add to Google Wallet" link.
 */
public function createJwtNewObjects(string $issuerId, string $classSuffix, string $objectSuffix)
{
 // See link below for more information on required properties
 // https://developers.google.com/wallet/tickets/events/rest/v1/eventticketclass
 $newClass = new EventTicketClass([
  'id' => "{$issuerId}.{$classSuffix}",
  'issuerName' => 'Issuer name',
  'reviewStatus' => 'UNDER_REVIEW',
  'eventName' => new LocalizedString([
   'defaultValue' => new TranslatedString([
    'language' => 'en-US',
    'value' => 'Event name'
   ])
  ])
 ]);

 // See link below for more information on required properties
 // https://developers.google.com/wallet/tickets/events/rest/v1/eventticketobject
 $newObject = new EventTicketObject([
  'id' => "{$issuerId}.{$objectSuffix}",
  'classId' => "{$issuerId}.{$classSuffix}",
  'state' => 'ACTIVE',
  'heroImage' => new Image([
   'sourceUri' => new ImageUri([
    'uri' => 'https://farm4.staticflickr.com/3723/11177041115_6e6a3b6f49_o.jpg'
   ]),
   'contentDescription' => new LocalizedString([
    'defaultValue' => new TranslatedString([
     'language' => 'en-US',
     'value' => 'Hero image description'
    ])
   ])
  ]),
  'textModulesData' => [
   new TextModuleData([
    'header' => 'Text module header',
    'body' => 'Text module body',
    'id' => 'TEXT_MODULE_ID'
   ])
  ],
  'linksModuleData' => new LinksModuleData([
   'uris' => [
    new Uri([
     'uri' => 'http://maps.google.com/',
     'description' => 'Link module URI description',
     'id' => 'LINK_MODULE_URI_ID'
    ]),
    new Uri([
     'uri' => 'tel:6505555555',
     'description' => 'Link module tel description',
     'id' => 'LINK_MODULE_TEL_ID'
    ])
   ]
  ]),
  'imageModulesData' => [
   new ImageModuleData([
    'mainImage' => new Image([
     'sourceUri' => new ImageUri([
      'uri' => 'http://farm4.staticflickr.com/3738/12440799783_3dc3c20606_b.jpg'
     ]),
     'contentDescription' => new LocalizedString([
      'defaultValue' => new TranslatedString([
       'language' => 'en-US',
       'value' => 'Image module description'
      ])
     ])
    ]),
    'id' => 'IMAGE_MODULE_ID'
   ])
  ],
  'barcode' => new Barcode([
   'type' => 'QR_CODE',
   'value' => 'QR code value'
  ]),
  'locations' => [
   new LatLongPoint([
    'latitude' => 37.424015499999996,
    'longitude' => -122.09259560000001
   ])
  ],
  'seatInfo' => new EventSeat([
   'seat' => new LocalizedString([
    'defaultValue' => new TranslatedString([
     'language' => 'en-US',
     'value' => '42'
    ])
   ]),
   'row' => new LocalizedString([
    'defaultValue' => new TranslatedString([
     'language' => 'en-US',
     'value' => 'G3'
    ])
   ]),
   'section' => new LocalizedString([
    'defaultValue' => new TranslatedString([
     'language' => 'en-US',
     'value' => '5'
    ])
   ]),
   'gate' => new LocalizedString([
    'defaultValue' => new TranslatedString([
     'language' => 'en-US',
     'value' => 'A'
    ])
   ])
  ]),
  'ticketHolderName' => 'Ticket holder name',
  'ticketNumber' => 'Ticket number'
 ]);

 // The service account credentials are used to sign the JWT
 $serviceAccount = json_decode(file_get_contents($this->keyFilePath), true);

 // Create the JWT as an array of key/value pairs
 $claims = [
  'iss' => $serviceAccount['client_email'],
  'aud' => 'google',
  'origins' => ['www.example.com'],
  'typ' => 'savetowallet',
  'payload' => [
   'eventTicketClasses' => [
    $newClass
   ],
   'eventTicketObjects' => [
    $newObject
   ]
  ]
 ];

 $token = JWT::encode(
  $claims,
  $serviceAccount['private_key'],
  'RS256'
 );

 print "Add to Google Wallet link\n";
 print "https://pay.google.com/gp/v/save/{$token}";

 return "https://pay.google.com/gp/v/save/{$token}";
}

Python

หากต้องการเริ่มการผสานรวมใน Python โปรดดู ตัวอย่างโค้ดทั้งหมดบน GitHub

def create_jwt_new_objects(self, issuer_id: str, class_suffix: str,
              object_suffix: str) -> str:
  """Generate a signed JWT that creates a new pass class and object.

  When the user opens the "Add to Google Wallet" URL and saves the pass to
  their wallet, the pass class and object defined in the JWT are
  created. This allows you to create multiple pass classes and objects in
  one API call when the user saves the pass to their wallet.

  Args:
    issuer_id (str): The issuer ID being used for this request.
    class_suffix (str): Developer-defined unique ID for the pass class.
    object_suffix (str): Developer-defined unique ID for the pass object.

  Returns:
    An "Add to Google Wallet" link.
  """

  # See link below for more information on required properties
  # https://developers.google.com/wallet/tickets/events/rest/v1/eventticketclass
  new_class = {
    'id': f'{issuer_id}.{class_suffix}',
    'issuerName': 'Issuer name',
    'reviewStatus': 'UNDER_REVIEW',
    'eventName': {
      'defaultValue': {
        'language': 'en-US',
        'value': 'Event name'
      }
    }
  }

  # See link below for more information on required properties
  # https://developers.google.com/wallet/tickets/events/rest/v1/eventticketobject
  new_object = {
    'id': f'{issuer_id}.{object_suffix}',
    'classId': f'{issuer_id}.{class_suffix}',
    'state': 'ACTIVE',
    'heroImage': {
      'sourceUri': {
        'uri':
          'https://farm4.staticflickr.com/3723/11177041115_6e6a3b6f49_o.jpg'
      },
      'contentDescription': {
        'defaultValue': {
          'language': 'en-US',
          'value': 'Hero image description'
        }
      }
    },
    'textModulesData': [{
      'header': 'Text module header',
      'body': 'Text module body',
      'id': 'TEXT_MODULE_ID'
    }],
    'linksModuleData': {
      'uris': [{
        'uri': 'http://maps.google.com/',
        'description': 'Link module URI description',
        'id': 'LINK_MODULE_URI_ID'
      }, {
        'uri': 'tel:6505555555',
        'description': 'Link module tel description',
        'id': 'LINK_MODULE_TEL_ID'
      }]
    },
    'imageModulesData': [{
      'mainImage': {
        'sourceUri': {
          'uri':
            'http://farm4.staticflickr.com/3738/12440799783_3dc3c20606_b.jpg'
        },
        'contentDescription': {
          'defaultValue': {
            'language': 'en-US',
            'value': 'Image module description'
          }
        }
      },
      'id': 'IMAGE_MODULE_ID'
    }],
    'barcode': {
      'type': 'QR_CODE',
      'value': 'QR code'
    },
    'locations': [{
      'latitude': 37.424015499999996,
      'longitude': -122.09259560000001
    }],
    'seatInfo': {
      'seat': {
        'defaultValue': {
          'language': 'en-US',
          'value': '42'
        }
      },
      'row': {
        'defaultValue': {
          'language': 'en-US',
          'value': 'G3'
        }
      },
      'section': {
        'defaultValue': {
          'language': 'en-US',
          'value': '5'
        }
      },
      'gate': {
        'defaultValue': {
          'language': 'en-US',
          'value': 'A'
        }
      }
    },
    'ticketHolderName': 'Ticket holder name',
    'ticketNumber': 'Ticket number'
  }

  # Create the JWT claims
  claims = {
    'iss': self.credentials.service_account_email,
    'aud': 'google',
    'origins': ['www.example.com'],
    'typ': 'savetowallet',
    'payload': {
      # The listed classes and objects will be created
      'eventTicketClasses': [new_class],
      'eventTicketObjects': [new_object]
    }
  }

  # The service account credentials are used to sign the JWT
  signer = crypt.RSASigner.from_service_account_file(self.key_file_path)
  token = jwt.encode(signer, claims).decode('utf-8')

  print('Add to Google Wallet link')
  print(f'https://pay.google.com/gp/v/save/{token}')

  return f'https://pay.google.com/gp/v/save/{token}'

C#

หากต้องการเริ่มการผสานรวมใน C# โปรดดู ตัวอย่างโค้ดทั้งหมดบน GitHub

/// <summary>
/// Generate a signed JWT that creates a new pass class and object.
/// <para />
/// When the user opens the "Add to Google Wallet" URL and saves the pass to
/// their wallet, the pass class and object defined in the JWT are created.
/// This allows you to create multiple pass classes and objects in one API
/// call when the user saves the pass to their wallet.
/// <para />
/// The Google Wallet C# library uses Newtonsoft.Json.JsonPropertyAttribute
/// to specify the property names when converting objects to JSON. The
/// Newtonsoft.Json.JsonConvert.SerializeObject method will automatically
/// serialize the object with the right property names.
/// </summary>
/// <param name="issuerId">The issuer ID being used for this request.</param>
/// <param name="classSuffix">Developer-defined unique ID for this pass class.</param>
/// <param name="objectSuffix">Developer-defined unique ID for the pass object.</param>
/// <returns>An "Add to Google Wallet" link.</returns>
public string CreateJWTNewObjects(string issuerId, string classSuffix, string objectSuffix)
{
 // Ignore null values when serializing to/from JSON
 JsonSerializerSettings excludeNulls = new JsonSerializerSettings()
 {
  NullValueHandling = NullValueHandling.Ignore
 };

 // See link below for more information on required properties
 // https://developers.google.com/wallet/tickets/events/rest/v1/eventticketclass
 EventTicketClass newClass = new EventTicketClass
 {
  Id = $"{issuerId}.{classSuffix}",
  IssuerName = "Issuer name",
  ReviewStatus = "UNDER_REVIEW",
  EventId = classSuffix,
  EventName = new LocalizedString
  {
   DefaultValue = new TranslatedString
   {
    Language = "en-US",
    Value = "Event name"
   }
  }
 };

 // See link below for more information on required properties
 // https://developers.google.com/wallet/tickets/events/rest/v1/eventticketobject
 EventTicketObject newObject = new EventTicketObject
 {
  Id = $"{issuerId}.{objectSuffix}",
  ClassId = $"{issuerId}.{classSuffix}",
  State = "ACTIVE",
  HeroImage = new Image
  {
   SourceUri = new ImageUri
   {
    Uri = "https://farm4.staticflickr.com/3723/11177041115_6e6a3b6f49_o.jpg"
   },
   ContentDescription = new LocalizedString
   {
    DefaultValue = new TranslatedString
    {
     Language = "en-US",
     Value = "Hero image description"
    }
   }
  },
  TextModulesData = new List<TextModuleData>
  {
   new TextModuleData
   {
    Header = "Text module header",
    Body = "Text module body",
    Id = "TEXT_MODULE_ID"
   }
  },
  LinksModuleData = new LinksModuleData
  {
   Uris = new List<Google.Apis.Walletobjects.v1.Data.Uri>
   {
    new Google.Apis.Walletobjects.v1.Data.Uri
    {
     UriValue = "http://maps.google.com/",
     Description = "Link module URI description",
     Id = "LINK_MODULE_URI_ID"
    },
    new Google.Apis.Walletobjects.v1.Data.Uri
    {
     UriValue = "tel:6505555555",
     Description = "Link module tel description",
     Id = "LINK_MODULE_TEL_ID"
    }
   }
  },
  ImageModulesData = new List<ImageModuleData>
  {
   new ImageModuleData
   {
    MainImage = new Image
    {
     SourceUri = new ImageUri
     {
      Uri = "http://farm4.staticflickr.com/3738/12440799783_3dc3c20606_b.jpg"
     },
     ContentDescription = new LocalizedString
     {
      DefaultValue = new TranslatedString
      {
       Language = "en-US",
       Value = "Image module description"
      }
     }
    },
    Id = "IMAGE_MODULE_ID"
   }
  },
  Barcode = new Barcode
  {
   Type = "QR_CODE",
   Value = "QR code"
  },
  Locations = new List<LatLongPoint>
  {
   new LatLongPoint
   {
    Latitude = 37.424015499999996,
    Longitude = -122.09259560000001
   }
  },
  SeatInfo = new EventSeat
  {
   Seat = new LocalizedString
   {
    DefaultValue = new TranslatedString
    {
     Language = "en-US",
     Value = "42"
    }
   },
   Row = new LocalizedString
   {
    DefaultValue = new TranslatedString
    {
     Language = "en-US",
     Value = "G3"
    }
   },
   Section = new LocalizedString
   {
    DefaultValue = new TranslatedString
    {
     Language = "en-US",
     Value = "5"
    }
   },
   Gate = new LocalizedString
   {
    DefaultValue = new TranslatedString
    {
     Language = "en-US",
     Value = "A"
    }
   }
  },
  TicketHolderName = "Ticket holder name",
  TicketNumber = "Ticket number"
 };

 // Create JSON representations of the class and object
 JObject serializedClass = JObject.Parse(
   JsonConvert.SerializeObject(newClass, excludeNulls));
 JObject serializedObject = JObject.Parse(
   JsonConvert.SerializeObject(newObject, excludeNulls));

 // Create the JWT as a JSON object
 JObject jwtPayload = JObject.Parse(JsonConvert.SerializeObject(new
 {
  iss = credentials.Id,
  aud = "google",
  origins = new List<string>
  {
   "www.example.com"
  },
  typ = "savetowallet",
  payload = JObject.Parse(JsonConvert.SerializeObject(new
  {
   // The listed classes and objects will be created
   // when the user saves the pass to their wallet
   eventTicketClasses = new List<JObject>
   {
    serializedClass
   },
   eventTicketObjects = new List<JObject>
   {
    serializedObject
   }
  }))
 }));

 // Deserialize into a JwtPayload
 JwtPayload claims = JwtPayload.Deserialize(jwtPayload.ToString());

 // The service account credentials are used to sign the JWT
 RsaSecurityKey key = new RsaSecurityKey(credentials.Key);
 SigningCredentials signingCredentials = new SigningCredentials(
   key, SecurityAlgorithms.RsaSha256);
 JwtSecurityToken jwt = new JwtSecurityToken(
   new JwtHeader(signingCredentials), claims);
 string token = new JwtSecurityTokenHandler().WriteToken(jwt);

 Console.WriteLine("Add to Google Wallet link");
 Console.WriteLine($"https://pay.google.com/gp/v/save/{token}");

 return $"https://pay.google.com/gp/v/save/{token}";
}

Node.js

หากต้องการเริ่มการผสานรวมในโหนด โปรดดู ตัวอย่างโค้ดทั้งหมดบน GitHub

/**
 * Generate a signed JWT that creates a new pass class and object.
 *
 * When the user opens the "Add to Google Wallet" URL and saves the pass to
 * their wallet, the pass class and object defined in the JWT are
 * created. This allows you to create multiple pass classes and objects in
 * one API call when the user saves the pass to their wallet.
 *
 * @param {string} issuerId The issuer ID being used for this request.
 * @param {string} classSuffix Developer-defined unique ID for the pass class.
 * @param {string} objectSuffix Developer-defined unique ID for the pass object.
 *
 * @returns {string} An "Add to Google Wallet" link.
 */
createJwtNewObjects(issuerId, classSuffix, objectSuffix) {
 // See link below for more information on required properties
 // https://developers.google.com/wallet/tickets/events/rest/v1/eventticketclass
 let newClass = {
  'id': `${issuerId}.${classSuffix}`,
  'issuerName': 'Issuer name',
  'reviewStatus': 'UNDER_REVIEW',
  'eventName': {
   'defaultValue': {
    'language': 'en-US',
    'value': 'Event name'
   }
  }
 };

 // See link below for more information on required properties
 // https://developers.google.com/wallet/tickets/events/rest/v1/eventticketobject
 let newObject = {
  'id': `${issuerId}.${objectSuffix}`,
  'classId': `${issuerId}.${classSuffix}`,
  'state': 'ACTIVE',
  'heroImage': {
   'sourceUri': {
    'uri': 'https://farm4.staticflickr.com/3723/11177041115_6e6a3b6f49_o.jpg'
   },
   'contentDescription': {
    'defaultValue': {
     'language': 'en-US',
     'value': 'Hero image description'
    }
   }
  },
  'textModulesData': [
   {
    'header': 'Text module header',
    'body': 'Text module body',
    'id': 'TEXT_MODULE_ID'
   }
  ],
  'linksModuleData': {
   'uris': [
    {
     'uri': 'http://maps.google.com/',
     'description': 'Link module URI description',
     'id': 'LINK_MODULE_URI_ID'
    },
    {
     'uri': 'tel:6505555555',
     'description': 'Link module tel description',
     'id': 'LINK_MODULE_TEL_ID'
    }
   ]
  },
  'imageModulesData': [
   {
    'mainImage': {
     'sourceUri': {
      'uri': 'http://farm4.staticflickr.com/3738/12440799783_3dc3c20606_b.jpg'
     },
     'contentDescription': {
      'defaultValue': {
       'language': 'en-US',
       'value': 'Image module description'
      }
     }
    },
    'id': 'IMAGE_MODULE_ID'
   }
  ],
  'barcode': {
   'type': 'QR_CODE',
   'value': 'QR code'
  },
  'locations': [
   {
    'latitude': 37.424015499999996,
    'longitude': -122.09259560000001
   }
  ],
  'seatInfo': {
   'seat': {
    'defaultValue': {
     'language': 'en-US',
     'value': '42'
    }
   },
   'row': {
    'defaultValue': {
     'language': 'en-US',
     'value': 'G3'
    }
   },
   'section': {
    'defaultValue': {
     'language': 'en-US',
     'value': '5'
    }
   },
   'gate': {
    'defaultValue': {
     'language': 'en-US',
     'value': 'A'
    }
   }
  },
  'ticketHolderName': 'Ticket holder name',
  'ticketNumber': 'Ticket number'
 };

 // Create the JWT claims
 let claims = {
  iss: this.credentials.client_email,
  aud: 'google',
  origins: ['www.example.com'],
  typ: 'savetowallet',
  payload: {
   // The listed classes and objects will be created
   eventTicketClasses: [newClass],
   eventTicketObjects: [newObject]
  }
 };

 // The service account credentials are used to sign the JWT
 let token = jwt.sign(claims, this.credentials.private_key, { algorithm: 'RS256' });

 console.log('Add to Google Wallet link');
 console.log(`https://pay.google.com/gp/v/save/${token}`);

 return `https://pay.google.com/gp/v/save/${token}`;
}

Go

หากต้องการเริ่มการผสานรวมใน Go ให้ดูตัวอย่างโค้ดทั้งหมดได้ใน ตัวอย่างโค้ดใน GitHub ของ GitHub

// Generate a signed JWT that creates a new pass class and object.
//
// When the user opens the "Add to Google Wallet" URL and saves the pass to
// their wallet, the pass class and object defined in the JWT are
// created. This allows you to create multiple pass classes and objects in
// one API call when the user saves the pass to their wallet.
func (d *demoEventticket) createJwtNewObjects(issuerId, classSuffix, objectSuffix string) {
	eventticketObject := new(walletobjects.EventTicketObject)
	eventticketObject.Id = fmt.Sprintf("%s.%s", issuerId, objectSuffix)
	eventticketObject.ClassId = fmt.Sprintf("%s.%s", issuerId, classSuffix)
	eventticketObject.TicketHolderName = "Ticket holder name"
	eventticketObject.TicketNumber = "Ticket number"
	eventticketObject.State = "ACTIVE"

	eventticketJson, _ := json.Marshal(eventticketObject)
	var payload map[string]any
	json.Unmarshal([]byte(fmt.Sprintf(`
	{
		"eventticketObjects": [%s]
	}
	`, eventticketJson)), &payload)
	claims := jwt.MapClaims{
		"iss":   d.credentials.Email,
		"aud":   "google",
		"origins": []string{"www.example.com"},
		"typ":   "savetowallet",
		"payload": payload,
	}

	// The service account credentials are used to sign the JWT
	key, _ := jwt.ParseRSAPrivateKeyFromPEM(d.credentials.PrivateKey)
	token, _ := jwt.NewWithClaims(jwt.SigningMethodRS256, claims).SignedString(key)

	fmt.Println("Add to Google Wallet link")
	fmt.Println("https://pay.google.com/gp/v/save/" + token)
}

แอป Android

เมื่อมีการเรียกใช้เมธอด savePasses เพื่อออกบัตรให้กับผู้ใช้ Google Wallet Android SDK จะลงนาม JWT โดยอัตโนมัติด้วยลายนิ้วมือ SHA-1 ของคีย์ App Signing ที่คุณให้ไว้ใน Google Wallet Business Console หรือคุณจะออกบัตรโดยใช้ JWT ที่ลงนามไว้ก่อนหน้านี้โดยใช้เมธอด savePassesJwt ของ Android SDK ก็ได้เช่นกัน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การออกบัตรด้วย Android SDK