<GMSAutocompleteFetcherdelegate> Tham chiếu giao thức

Tài liệu tham khảo về giao thức <GMS kháiFetcherdelegate>

Tổng quan

Giao thức cho các đối tượng có thể nhận lệnh gọi lại từ GMSAutocompleteFetcher.

Hàm thành viên công khai

(void) didAutofillWithOutcomeions:
 Được gọi khi có các cụm từ gợi ý của tính năng tự động hoàn thành.
(void) didFailAttachWithError:
 Được gọi khi yêu cầu tự động hoàn thành trả về lỗi.

Tài liệu về hàm thành phần

– (vô hiệu) didAutofillWithPredictions: (NSArray< GMSAutocompletePrediction * > *) dự đoán [required]

Được gọi khi có các cụm từ gợi ý của tính năng tự động hoàn thành.

Các tham số:
predictionsmột loạt các đối tượng GMSAutocompletePrediction.
– (vô hiệu) didFailAutofillWithError: (NSError *) lỗi [required]

Được gọi khi yêu cầu tự động hoàn thành trả về lỗi.

Các tham số:
errorlỗi nhận được.