Tài liệu tham khảo về lớp GMSPlusCode

Tài liệu tham khảo về lớp GMSPlusCode

Tổng quan

Một lớp chứa mã Plus đại diện cho một vị trí.

Xem https://plus.codes/ để biết thêm chi tiết.

Thuộc tính

NSString * globalCode
 Mã cộng địa lý, ví dụ:
NSString * compoundCode
 Mã cộng kết hợp, ví dụ:

Tài liệu về thuộc tính

– (NSString*) globalCode [read, copy]

Mã cộng địa lý, ví dụ:

"8FVC9G8F+5W"

– (NSString*) compoundCode [read, copy]

Mã cộng kết hợp, ví dụ:

"9G8F+5W Zurich, Thuỵ Sĩ"