Tài liệu tham khảo về lớp GMSPlaceImageMetadataList

Tài liệu tham khảo về lớp GMSPlaceImageMetadataList

Tổng quan

Danh sách đối tượng GMSPlacePhotoMetadata.

Thuộc tính

NSArray< GMSPlacePhotoMetadata * > * kết quả
 Mảng các đối tượng GMSPlacePhotoMetadata.

Tài liệu về thuộc tính

– (NSArray<GMSPlacePhotoMetadata *>*) kết quả [read, copy]

Mảng các đối tượng GMSPlacePhotoMetadata.