Tài liệu tham khảo về lớp GMSEnhancedMatchFragment

Tài liệu tham khảo về lớp GMSEnhancedMatchFragment

Tổng quan

Lớp này đại diện cho một mảnh đã khớp của chuỗi.

Đây là dải ký tự liền kề trong một chuỗi, phù hợp để đánh dấu trong giao diện người dùng tự động hoàn thành.

Thuộc tính

NSUIntegerchênh lệch
 Độ lệch của mảnh trùng khớp.
NSUIntegerlength (độ dài)
 Độ dài của mảnh trùng khớp.

Tài liệu về thuộc tính

Bù trừ (NSUInteger) [read, assign]

Độ lệch của mảnh trùng khớp.

Đây là chỉ mục trong một chuỗi. Ký tự tại chỉ mục này là ký tự khớp đầu tiên.

– (NSUInteger) length [read, assign]

Độ dài của mảnh trùng khớp.