Tài liệu tham khảo về lớp GMSAddressComponent

Tài liệu tham khảo về lớp GMSAddressComponent

Tổng quan

Đại diện cho một thành phần của địa chỉ, ví dụ: số nhà, mã bưu chính, thành phố, v.v.

Thuộc tính

NSString * loại
 Loại của thành phần địa chỉ.
NSArray< NSString * > * loại
 Các loại được liên kết với thành phần địa chỉ.
NSString * name
 Tên của thành phần địa chỉ, ví dụ:
NSString *_NullableshortName
 Tên ngắn của thành phần địa chỉ, ví dụ:

Tài liệu về thuộc tính

– (NSString*) type [read, copy]

Loại của thành phần địa chỉ.

Để biết danh sách các loại được hỗ trợ, hãy truy cập https://developers.google.com/places/ios-sdk/supported_types#table2. Chuỗi này sẽ là một trong các hằng số được xác định trong GMSPlaceTypes.h.

Lưu ý:
Tính năng này không còn được dùng nữa. Thuộc tính type không còn được dùng nữa và được thay thế bằng kiểu
– (NSArray<NSString *>*) types [read, assign]

Các loại được liên kết với thành phần địa chỉ.

Để biết danh sách các loại được hỗ trợ, hãy truy cập https://developers.google.com/places/ios-sdk/supported_types#table2. Mảng này sẽ chứa một hoặc nhiều chuỗi hằng số được xác định trong GMSPlaceTypes.h.

– (NSString*) name [read, copy]

Tên của thành phần địa chỉ, ví dụ:

"Sydney"

– (NSString* _Nullable) shortName [read, copy]

Tên ngắn của thành phần địa chỉ, ví dụ:

"Úc"