Sử dụng khoá API với API xác thực địa chỉ

Các sản phẩm trên Nền tảng Google Maps được bảo vệ khỏi hành vi sử dụng trái phép bằng cách hạn chế lệnh gọi API đối với những lệnh gọi API cung cấp thông tin xác thực thích hợp. Các thông tin đăng nhập này có dạng khoá API – một chuỗi ký tự bao gồm chữ và số duy nhất liên kết tài khoản thanh toán trên Google với dự án của bạn và với API hoặc SDK cụ thể.

Hướng dẫn này trình bày cách tạo, hạn chế và sử dụng khoá API cho Nền tảng Google Maps.

Tạo khoá API

Khoá API là một giá trị nhận dạng duy nhất giúp xác thực các yêu cầu liên kết với dự án của bạn cho mục đích sử dụng và thanh toán. Bạn phải có ít nhất một khoá API liên kết với dự án của mình.

Cách tạo khoá API:

Giao diện dòng lệnh

 1. Truy cập vào trang Nền tảng Google Maps > Thông tin đăng nhập.

  Truy cập trang Thông tin xác thực

 2. Trên trang Thông tin xác thực, hãy nhấp vào Tạo thông tin xác thực > Khoá API.
  Hộp thoại API key đã được tạo sẽ hiển thị khoá API mới tạo của bạn.
 3. Nhấp vào Close (Đóng).
  Khoá API mới được liệt kê trên trang Thông tin xác thực trong phần Khoá API.
  (Hãy nhớ hạn chế khoá API trước khi sử dụng khoá đó cho phiên bản phát hành công khai.)

SDK đám mây

gcloud alpha services api-keys create \
  --project "PROJECT" \
  --display-name "DISPLAY_NAME"

Đọc thêm về Google Cloud SDK , cách cài đặt Cloud SDK và các lệnh sau:

Hạn chế khoá API

Bạn nên hạn chế các khoá API của mình bằng cách giới hạn mức sử dụng các khoá đó ở những API chỉ cần cho ứng dụng của bạn. Việc hạn chế khoá API sẽ tăng cường tính bảo mật cho ứng dụng của bạn bằng cách bảo vệ ứng dụng khỏi các yêu cầu không hợp lệ. Để biết thêm thông tin, hãy xem Các phương pháp hay nhất về bảo mật API.

Cách hạn chế khoá API:

Giao diện dòng lệnh

 1. Truy cập vào trang Nền tảng Google Maps > Thông tin đăng nhập.

  Truy cập trang Thông tin xác thực

 2. Chọn khoá API mà bạn muốn đặt hạn chế. Trang thuộc tính khoá API sẽ xuất hiện.
 3. Trong mục Key Restrictions (Hạn chế về khoá), hãy đặt các hạn chế sau:
  • Quy định hạn chế đối với ứng dụng:
   1. Để chấp nhận yêu cầu từ danh sách địa chỉ IP máy chủ web mà bạn cung cấp, hãy chọn địa chỉ IP (máy chủ web, công việc cron, v.v.) trong danh sách Hạn chế đối với ứng dụng. Hãy chỉ định một hoặc nhiều địa chỉ IPv4 hoặc IPv6, hoặc mạng con bằng ký hiệu CIDR. Địa chỉ IP phải khớp với địa chỉ nguồn mà máy chủ Nền tảng Google Maps quan sát thấy. Nếu bạn sử dụng tính năng dịch địa chỉ mạng (NAT), thì địa chỉ này thường tương ứng với địa chỉ IP công khai của máy.
  • Các quy định hạn chế đối với API:
   1. Nhấp vào Hạn chế khoá.
   2. Chọn Address Validation API (API Xác thực địa chỉ) trong trình đơn thả xuống Select API (Chọn API). Nếu không có trong danh sách API xác thực địa chỉ, bạn cần enable API đó.
 4. Để hoàn tất nội dung thay đổi, hãy nhấp vào Lưu.

SDK đám mây

Liệt kê các khoá hiện có.

gcloud services api-keys list --project="PROJECT"

Xoá các quy định hạn chế hiện có đối với khoá hiện có.

gcloud alpha services api-keys update "projects/PROJECT/keys/KEY_ID" \
  --clear-restrictions

Đặt các quy tắc hạn chế mới đối với khoá hiện có.

gcloud alpha services api-keys update "projects/PROJECT/keys/KEY_ID" \
  --api-target="addressvalidation.googleapis.com"
  --allowed-ips="IP_ADDRESS"

Đọc thêm về Google Cloud SDK , cách cài đặt Cloud SDK và các lệnh sau:

Thêm khoá API vào yêu cầu của bạn

Bạn phải cung cấp một khoá API với mọi yêu cầu API Xác thực địa chỉ. Trong ví dụ sau, hãy thay thế YOUR_API_KEY bằng khoá API.

https://addressvalidation.googleapis.com/v1:validateAddress?key=YOUR_API_KEY

Bạn phải sử dụng HTTPS cho các yêu cầu sử dụng khoá API.