Users: list

ค้นหาผู้ใช้ตามอีเมลหลัก ซึ่งจะใช้ได้เฉพาะกับผู้ใช้ที่จัดการโดย Google เท่านั้น ผู้ใช้ที่จัดการโดย EMM ไม่จําเป็นต้องใช้การค้นหารหัส เนื่องจากรหัสดังกล่าวจะแสดงผลในการเรียก User.insert อยู่แล้ว

ส่งคำขอ

คำขอ HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users

พารามิเตอร์

ชื่อพารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย
พารามิเตอร์เส้นทาง
enterpriseId string รหัสขององค์กร
พารามิเตอร์การค้นหาที่จําเป็น
email string อีเมลหลักของผู้ใช้ที่จะค้นหา

การให้สิทธิ์

คําขอนี้ต้องได้รับอนุญาตจากขอบเขตต่อไปนี้

ขอบเขต
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหน้าการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์

เนื้อหาของคำขอ

อย่าให้เนื้อหาคําขอด้วยวิธีนี้

คำตอบ

หากสําเร็จ วิธีนี้จะแสดงผลเนื้อหาการตอบกลับที่มีโครงสร้างต่อไปนี้

{
  "kind": "androidenterprise#usersListResponse",
  "user": [
    users Resource
  ]
}
ชื่อพร็อพเพอร์ตี้ ค่า คำอธิบาย หมายเหตุ
user[] list ผู้ใช้ขององค์กร
kind string ระบุประเภทของทรัพยากรนี้ ค่า: สตริง "androidenterprise#usersListResponse" แบบคงที่