Products: get

เรียกดูรายละเอียดของผลิตภัณฑ์สําหรับแสดงต่อผู้ดูแลระบบขององค์กร

ส่งคำขอ

คำขอ HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/products/productId

พารามิเตอร์

ชื่อพารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย
พารามิเตอร์เส้นทาง
enterpriseId string รหัสขององค์กร
productId string รหัสของผลิตภัณฑ์ เช่น "app:com.google.android.gm"
พารามิเตอร์การค้นหาที่ไม่บังคับ
language string แท็ก BCP47 สําหรับภาษาที่ต้องการของผู้ใช้ (เช่น "en-US", "de")

การให้สิทธิ์

คําขอนี้ต้องได้รับอนุญาตจากขอบเขตต่อไปนี้

ขอบเขต
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหน้าการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์

เนื้อหาของคำขอ

อย่าให้เนื้อหาคําขอด้วยวิธีนี้

คำตอบ

หากใช้วิธีนี้ วิธีนี้จะแสดงทรัพยากรผลิตภัณฑ์ในส่วนเนื้อหาของการตอบกลับ