Managedconfigurationssettings

ดูรายการเมธอดสําหรับทรัพยากรนี้ที่ท้ายหน้านี้

การนําเสนอแหล่งข้อมูล

ไม่มีข้อมูลถาวรที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรนี้

วิธีการ

list
แสดงรายการการตั้งค่าการกําหนดค่าที่มีการจัดการทั้งหมดสําหรับแอปที่ระบุ