Enterprises: setAccount

กําหนดบัญชีที่จะใช้ในการตรวจสอบสิทธิ์ API เป็นองค์กร

ส่งคำขอ

คำขอ HTTP

PUT https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/account

พารามิเตอร์

ชื่อพารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย
พารามิเตอร์เส้นทาง
enterpriseId string รหัสขององค์กร

การให้สิทธิ์

คําขอนี้ต้องได้รับอนุญาตจากขอบเขตต่อไปนี้

ขอบเขต
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหน้าการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์

เนื้อหาของคำขอ

ในเนื้อหาคําขอ ให้ระบุข้อมูลที่มีโครงสร้างต่อไปนี้

{
  "kind": "androidenterprise#enterpriseAccount",
  "accountEmail": string
}
ชื่อพร็อพเพอร์ตี้ ค่า คำอธิบาย หมายเหตุ
accountEmail string อีเมลของบัญชีบริการ
kind string

คำตอบ

หากสําเร็จ วิธีนี้จะแสดงผลเนื้อหาการตอบกลับที่มีโครงสร้างต่อไปนี้

{
  "kind": "androidenterprise#enterpriseAccount",
  "accountEmail": string
}
ชื่อพร็อพเพอร์ตี้ ค่า คำอธิบาย หมายเหตุ
accountEmail string อีเมลของบัญชีบริการ
kind string