Enterprises: sendTestPushNotification

ส่งการแจ้งเตือนการทดสอบเพื่อตรวจสอบการผสานรวม EMM กับบริการ Google Cloud Pub/Sub สําหรับองค์กรนี้

ส่งคำขอ

คำขอ HTTP

POST https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/sendTestPushNotification

พารามิเตอร์

ชื่อพารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย
พารามิเตอร์เส้นทาง
enterpriseId string รหัสขององค์กร

การให้สิทธิ์

คําขอนี้ต้องได้รับอนุญาตจากขอบเขตต่อไปนี้

ขอบเขต
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหน้าการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์

เนื้อหาของคำขอ

อย่าให้เนื้อหาคําขอด้วยวิธีนี้

คำตอบ

หากสําเร็จ วิธีนี้จะแสดงผลเนื้อหาการตอบกลับที่มีโครงสร้างต่อไปนี้

{
  "topicName": string,
  "messageId": string
}
ชื่อพร็อพเพอร์ตี้ ค่า คำอธิบาย หมายเหตุ
topicName string ชื่อหัวข้อ Cloud Pub/Sub ที่จะมีการแจ้งเตือนสําหรับบัญชีที่ลงทะเบียนขององค์กรนี้
messageId string รหัสข้อความของข้อความ Push ทดสอบที่ส่ง