Enterprises: list

ค้นหาองค์กรโดยใช้ชื่อโดเมน ใช้ได้เฉพาะกับองค์กรที่สร้างขึ้นผ่านขั้นตอนการสร้างที่ Google เริ่มเท่านั้น ไม่จําเป็นต้องใช้การค้นหารหัสขององค์กรที่สร้างขึ้นผ่านกระบวนการที่เริ่มต้นโดย EMM เนื่องจาก EMM จะเรียนรู้รหัสองค์กรในการเรียกกลับที่ระบุไว้ในการเรียก Enterprises.generatesignupUrl

ส่งคำขอ

คำขอ HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises

พารามิเตอร์

ชื่อพารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย
พารามิเตอร์การค้นหาที่จําเป็น
domain string ชื่อโดเมนหลักขององค์กรที่ต้องการค้นหา

การให้สิทธิ์

คําขอนี้ต้องได้รับอนุญาตจากขอบเขตต่อไปนี้

ขอบเขต
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหน้าการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์

เนื้อหาของคำขอ

อย่าให้เนื้อหาคําขอด้วยวิธีนี้

คำตอบ

หากสําเร็จ วิธีนี้จะแสดงผลเนื้อหาการตอบกลับที่มีโครงสร้างต่อไปนี้

{
  "kind": "androidenterprise#enterprisesListResponse",
  "enterprise": [
    enterprises Resource
  ]
}
ชื่อพร็อพเพอร์ตี้ ค่า คำอธิบาย หมายเหตุ
enterprise[] list องค์กร
kind string ระบุประเภทของทรัพยากรนี้ ค่า: สตริง "androidenterprise#enterprisesListResponse" แบบคงที่