Enterprises: getStoreLayout

แสดงเลย์เอาต์ของร้านค้าสําหรับองค์กร หากไม่ได้ตั้งค่าเลย์เอาต์ของร้านค้า ให้แสดง "basic" เป็นประเภทเลย์เอาต์ของร้านค้าและไม่มีหน้าแรก

ส่งคำขอ

คำขอ HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/storeLayout

พารามิเตอร์

ชื่อพารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย
พารามิเตอร์เส้นทาง
enterpriseId string รหัสขององค์กร

การให้สิทธิ์

คําขอนี้ต้องได้รับอนุญาตจากขอบเขตต่อไปนี้

ขอบเขต
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหน้าการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์

เนื้อหาของคำขอ

อย่าให้เนื้อหาคําขอด้วยวิธีนี้

คำตอบ

หากสําเร็จ วิธีนี้จะแสดงผลเนื้อหาการตอบกลับที่มีโครงสร้างต่อไปนี้

{
  "kind": "androidenterprise#storeLayout",
  "homepageId": string,
  "storeLayoutType": string
}
ชื่อพร็อพเพอร์ตี้ ค่า คำอธิบาย หมายเหตุ
homepageId string รหัสของหน้าร้านค้าที่จะใช้เป็นหน้าแรก หน้าแรกเป็นหน้าแรกที่แสดงใน Managed Google Play Store

การไม่ระบุหน้าแรกเทียบเท่ากับการตั้งค่าประเภทเลย์เอาต์ของร้านค้าเป็น "พื้นฐาน"
storeLayoutType string ประเภทเลย์เอาต์ของร้านค้า โดยค่าเริ่มต้น ค่านี้จะตั้งไว้เป็น "พื้นฐาน" หากยังไม่ได้ตั้งค่าช่อง homeId และ "กําหนดเอง" หากตั้งค่าเป็น "พื้นฐาน" เลย์เอาต์จะประกอบด้วยแอปที่ได้รับอนุมัติทั้งหมดที่ได้รับอนุญาตพิเศษสําหรับผู้ใช้

ค่าที่ยอมรับมีดังนี้
  • "basic"
  • "custom"
kind string