Enterprises: acknowledgeNotificationSet

รับทราบการแจ้งเตือนที่ได้รับจาก Enterprises.PullNotificationSet เพื่อป้องกันไม่ให้การเรียกครั้งต่อๆ มาแสดงการแจ้งเตือนเดียวกัน

ส่งคำขอ

คำขอ HTTP

POST https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/acknowledgeNotificationSet

พารามิเตอร์

ชื่อพารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย
พารามิเตอร์การค้นหาที่ไม่บังคับ
notificationSetId string รหัสชุดการแจ้งเตือนที่แสดงโดย Enterprises.PullNotificationSet ต้องระบุ

การให้สิทธิ์

คําขอนี้ต้องได้รับอนุญาตจากขอบเขตต่อไปนี้

ขอบเขต
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหน้าการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์

เนื้อหาของคำขอ

อย่าให้เนื้อหาคําขอด้วยวิธีนี้

คำตอบ

หากสําเร็จ วิธีนี้จะแสดงเนื้อหาการตอบกลับที่ว่างเปล่า