Devices: list

ดึงรหัสอุปกรณ์ทั้งหมดของผู้ใช้

ส่งคำขอ

คำขอ HTTP

GET https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enterpriseId/users/userId/devices

พารามิเตอร์

ชื่อพารามิเตอร์ ค่า คำอธิบาย
พารามิเตอร์เส้นทาง
enterpriseId string รหัสขององค์กร
userId string รหัสของผู้ใช้

การให้สิทธิ์

คําขอนี้ต้องได้รับอนุญาตจากขอบเขตต่อไปนี้

ขอบเขต
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหน้าการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์

เนื้อหาของคำขอ

อย่าให้เนื้อหาคําขอด้วยวิธีนี้

คำตอบ

หากสําเร็จ วิธีนี้จะแสดงผลเนื้อหาการตอบกลับที่มีโครงสร้างต่อไปนี้

{
  "kind": "androidenterprise#devicesListResponse",
  "device": [
    devices Resource
  ]
}
ชื่อพร็อพเพอร์ตี้ ค่า คำอธิบาย หมายเหตุ
device[] list อุปกรณ์ที่มีการจัดการ
kind string ระบุประเภทของทรัพยากรนี้ ค่า: สตริง "androidenterprise#devicesListResponse" แบบคงที่