Method: providers.tasks.batchCreate

Tạo và trả về một loạt đối tượng Task mới.

Yêu cầu HTTP

POST https://fleetengine.googleapis.com/v1/{parent=providers/*}/tasks:batchCreate

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Các tham số
parent

string

Bắt buộc. Tài nguyên mẹ dùng chung cho mọi việc cần làm. Giá trị này phải có định dạng providers/{provider}. provider phải là Mã dự án trên Google Cloud. Ví dụ: sample-cloud-project. Trường mẹ trong các thông báo CreateTaskRequest phải để trống hoặc phải khớp với trường này.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu chứa dữ liệu có cấu trúc sau:

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "header": {
  object (DeliveryRequestHeader)
 },
 "requests": [
  {
   object (CreateTaskRequest)
  }
 ]
}
Các trường
header

object (DeliveryRequestHeader)

Không bắt buộc. Tiêu đề của yêu cầu API Phân phối chuẩn. Lưu ý: Nếu bạn thiết lập trường này thì trường tiêu đề trong thông báo CreateTaskRequest phải được để trống hoặc phải khớp với trường này.

requests[]

object (CreateTaskRequest)

Bắt buộc. Thông báo yêu cầu chỉ rõ các tài nguyên cần tạo. Lưu ý: Bạn có thể tạo tối đa 500 việc cần làm một lô.

Nội dung phản hồi

Tin nhắn phản hồi BatchCreateTask.

Nếu thành công, phần nội dung phản hồi sẽ chứa dữ liệu có cấu trúc sau:

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "tasks": [
  {
   object (Task)
  }
 ]
}
Các trường
tasks[]

object (Task)

Việc cần làm đã tạo.

CreateTaskRequest

Tin nhắn yêu cầu tasks.create.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "header": {
  object (DeliveryRequestHeader)
 },
 "parent": string,
 "taskId": string,
 "task": {
  object (Task)
 }
}
Các trường
header

object (DeliveryRequestHeader)

Không bắt buộc. Tiêu đề của yêu cầu API Phân phối chuẩn.

parent

string

Bắt buộc. Phải ở định dạng providers/{provider}. provider phải là Mã dự án trên Google Cloud. Ví dụ: sample-cloud-project.

taskId

string

Bắt buộc. Mã công việc phải là duy nhất, nhưng không được là mã theo dõi vận chuyển. Để lưu trữ mã theo dõi vận chuyển, hãy sử dụng trường trackingId. Hãy lưu ý rằng nhiều tác vụ có thể có cùng một trackingId. Mã việc cần làm phải tuân theo các hạn chế sau:

 • Phải là một chuỗi Unicode hợp lệ.
 • Có độ dài tối đa là 64 ký tự.
 • Được chuẩn hoá theo Biểu mẫu chuẩn hoá Unicode.
 • Không được chứa bất kỳ ký tự ASCII nào sau đây: "/", ":", "?", ",", hoặc "#".
task

object (Task)

Bắt buộc. Thực thể Công việc cần tạo. Khi tạo Việc cần làm, bạn phải điền các trường sau đây:

 • type
 • state (phải được đặt thành OPEN)
 • trackingId (không được đặt cho UNAVAILABLE hoặc SCHEDULED_STOP tác vụ, nhưng là bắt buộc đối với tất cả các loại tác vụ khác)
 • plannedLocation (không bắt buộc đối với UNAVAILABLE việc cần làm)
 • taskDuration

Lưu ý: Trường name của Công việc sẽ bị bỏ qua. Không được đặt tất cả các trường Tác vụ khác; nếu không, hệ thống sẽ trả về lỗi.