Loại nhiệm vụ GMTS

GMTSTaskType

Bảng liệt kê

enumGMTSTaskType {
  GMTSTaskTypeUnspecified = 0, GMTSTaskTypeDeliveryPickup, GMTSTaskTypeDeliveryDelivery, GMTSTaskTypeDeliveryScheduledStop,
  GMTSTaskTypeDeliveryUnavailable, GMTSTaskTypeRidesharingPickupGMTSTaskTypeRidesharingDropoffGMTSTaskTypeRidesharingIntermediateStop

Tài liệu về loại liệt kê

Đ tử số:
GMTSTaskTypeUnspecified
GMTSTaskType DeliveryPickup
GMTSTaskType Delivery Delivery
GMTSTaskType hẹpOngoingStop
GMTSTaskTypeDeliveryKhông có sẵn
GMTSTaskTypeRidesharePickup
GMTSTaskTypeRidesharingDropoff
GMTSTaskTypeRideshareMediumStop