Giới thiệu về tệp GeoTIFF

Đang kết xuất 4 đường quét xếp chồng.

Điểm cuối dataLayers sẽ trả về dữ liệu được mã hóa dưới dạng tệp GeoTIFF. Tệp này có thể được dùng trong bất kỳ ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) nào để thiết kế hệ thống mặt trời.

Mỗi chuỗi trong phản hồi của DataLayer chứa một URL mà bạn có thể sử dụng để tìm nạp GeoTIFF tương ứng. URL có hiệu lực trong tối đa một giờ sau khi được tạo từ yêu cầu lớp dữ liệu ban đầu. Các tệp GeoTIFF có thể được lưu trữ trong tối đa 30 ngày.

Ngoại trừ lớp RGB, các tệp GeoTIFF không hiển thị chính xác với trình xem hình ảnh, vì nội dung là dữ liệu được mã hoá chứ không phải là hình ảnh RGB. Bạn cũng không thể sử dụng trực tiếp tệp GeoTIFF dưới dạng hình ảnh lớp phủ với API JavaScript của Maps.

Bảng sau đây mô tả chi tiết từng lớp.

Lớp Độ sâu pixel Độ phân giải Nội dung mô tả
Mô hình bề mặt kỹ thuật số (DSM) Số thực 32 bit 0,1 m/pixel Dữ liệu độ cao đại diện cho địa hình của bề mặt Trái Đất, bao gồm cả các đối tượng tự nhiên và được xây dựng. Giá trị được tính bằng mét trên mực nước biển. Những vị trí không hợp lệ hoặc những khu vực mà chúng tôi không có dữ liệu sẽ được lưu trữ dưới dạng -9999.
RGB 8 bit 0,1 m/pixel
0,25 m/pixel
0,5 m/pixel
1 m/pixel
Ảnh chụp khu vực từ trên không. Tệp hình ảnh GeoTIFF chứa ba dải tương ứng với các giá trị màu đỏ, xanh lục và xanh dương để tạo thành giá trị RGB 24 bit cho mỗi pixel.

Theo mặc định, độ phân giải của pixel là 0,1 m/pixel.
Mặt nạ tòa nhà 1 bit 0,1 m/pixel Một bit trên mỗi pixel cho biết liệu pixel đó có được coi là một phần của mái nhà hay không.
Thông lượng hằng năm Số thực 32 bit 0,1 m/pixel Bản đồ thông lượng hằng năm hay ánh nắng hằng năm trên mái nhà của khu vực. Giá trị là kWh/kW/năm.

Độ thông lượng được tính toán cho mọi địa điểm, chứ không chỉ khi xây dựng mái nhà. Các vị trí không hợp lệ hoặc những khu vực mà chúng tôi không thể tính toán thông lượng được lưu trữ là -9999. Các địa điểm nằm ngoài khu vực hoạt động của chúng tôi là không hợp lệ.

Lưu ý: Đây là thông lượng được tiết lộ.
Thông lượng hằng tháng Số thực 32 bit 0,5 m/pixel Bản đồ thông lượng hằng tháng (ánh sáng mặt trời trên mái nhà, được phân tích theo tháng) của khu vực. Giá trị là kWh/kW/năm. Tệp hình ảnh GeoTIFF chứa 12 dải tương ứng với tháng 1 đến tháng 12 theo thứ tự.
Bóng hàng giờ Số nguyên 32 bit 1 m/pixel 12 URL cho bản đồ đổ bóng hằng giờ tương ứng với tháng 1 — tháng 12 theo thứ tự.

Mỗi tệp GeoTIFF chứa 24 dải, tương ứng với 24 giờ trong ngày. Mỗi pixel là một số nguyên 32 bit, tương ứng với 31 ngày (tối đa) trong tháng đó. 1 bit có nghĩa là vị trí tương ứng có thể nhìn thấy mặt trời vào ngày hôm đó, tại giờ đó, trong tháng đó.

Các vị trí không hợp lệ được lưu trữ dưới dạng -9999 và có bit 31 được đặt, vì tương ứng với ngày thứ 32 của tháng nên không hợp lệ.

Giải mã đường quét bóng đổ hằng giờ

Dữ liệu bóng đổ hằng giờ được mã hoá trong đường quét nhiều băng tần. Để tìm hiểu thêm về những khái niệm cơ bản về đường quét, hãy xem Các khái niệm về API năng lượng mặt trời.

Khi yêu cầu dữ liệu bóng đổ hằng giờ, bạn có thể nhận được tối đa 12 đường quét, mỗi tháng trong một năm dương lịch (từ tháng 1 đến tháng 12). Mỗi đường quét bao gồm 24 lớp hoặc dải, tương ứng với 24 giờ trong ngày.

Mỗi dải được biểu thị bằng một ma trận ô hoặc pixel. Mỗi pixel có độ sâu là 32 bit, tương ứng với 31 ngày (tối đa) trong tháng. Do đó, việc giải mã ngày, giờ và tháng của dữ liệu đổ bóng đòi hỏi bạn phải hiểu bit, dải và đường quét mà bạn đang phân tích.

Ví dụ:để xác định xem một vị trí cụ thể tại toạ độ (x, y) có nhìn thấy mặt trời lúc 4 giờ chiều ngày 22 tháng 6 hay không, hãy làm như sau:

  1. Đưa ra yêu cầu lớp dữ liệu cho tất cả các lớp cho vị trí (x, y).
  2. Vì tháng 6 là tháng thứ 6 của năm, nên hãy tìm nạp URL thứ 6 trong danh sách hourlyShadeUrls.
  3. Các dải theo giờ được cung cấp theo tiêu chí thời gian 24 giờ. Để xem dữ liệu cho 4:00 chiều (16:00), hãy tra cứu kênh thứ 17.
  4. Chỉ mục bit (ngày) từ 0. Để nhận dữ liệu cho ngày 22 tháng 6, hãy đọc bit 21.
  5. Các bit cung cấp dữ liệu nhị phân cho biết liệu vị trí đó có nhìn thấy mặt trời vào ngày và giờ nhất định hay không. Nếu bit là 1, thì vị trí đã nhìn thấy mặt trời. Nếu bit là 0, vị trí sẽ thấy bóng đổ.

Mã sau đây tóm tắt các bước ở trên:

(hourly_shade[month - 1])(x, y)[hour] & (1 << (day - 1))