Trực quan hoá các lớp dữ liệu trong TypeScript

Phản hồi lớp dữ liệu nằm trong tệp GeoTIFF. Bạn có thể sử dụng công cụ của riêng mình để thu thập dữ liệu mà bạn quan tâm. Ví dụ: giả sử bạn có hình ảnh GeoTIFF hiển thị các giá trị nhiệt độ trên một khu vực. Khi sử dụng TypeScript, bạn có thể ánh xạ nhiệt độ thấp với màu xanh dương và nhiệt độ cao với màu đỏ để tạo ra hình ảnh đầy màu sắc dễ hiểu ngay lập tức để trực quan hoá các mẫu nhiệt độ.

Mã TypeScript này được thiết kế để lấy các tệp hình ảnh đặc biệt được gọi là GeoTIFF và hiển thị chúng trên một trang web bằng cách sử dụng canvas HTML (như khung ảnh kỹ thuật số). Mã này sử dụng các thành phần sau:

 • Hình ảnh GeoTIFF: GeoTIFF có thể lưu trữ nhiều lớp dữ liệu hình ảnh nên hữu ích cho bản đồ hoặc phân tích khoa học.
 • Hình ảnh RGB: Đây là những loại hình ảnh mà chúng ta quen thuộc nhất (chẳng hạn như ảnh). Mỗi pixel có các giá trị màu đỏ, xanh lục và xanh dương xác định màu sắc.
 • Bảng khung hiển thị: Đây giống như tập hợp màu vẽ. Các đối tượng này chứa một danh sách các màu được xác định trước, có thể dùng để tô màu cho hình ảnh.

Trang này cho biết cách lấy các giá trị dữ liệu pixel (thông tin được lưu trữ trong các pixel riêng lẻ của hình ảnh kỹ thuật số, bao gồm các giá trị màu và các thuộc tính khác), đồng thời tính toán vĩ độ và kinh độ từ GeoTIFF và lưu trữ vĩ độ đó trong đối tượng TypeScript.

Đoạn mã sau đây cho thấy định nghĩa về loại dữ liệu nơi chúng tôi lưu trữ dữ liệu về mối quan tâm trong ví dụ này. Các trường và loại dữ liệu là một "type" trong TypeScript. Đối với ví dụ cụ thể này, chúng tôi đã chọn cho phép kiểm tra kiểu, giảm lỗi về kiểu và tăng thêm độ tin cậy cho mã, giúp duy trì dễ dàng hơn. Xác định loại dữ liệu để lưu trữ dữ liệu đó nhằm trả về nhiều giá trị như giá trị pixel và hộp giới hạn vĩ độ/kinh độ.

export interface GeoTiff {
 width: number;
 height: number;
 rasters: Array<number>[];
 bounds: Bounds;
}

Chức năng cốt lõi

Mã này có một số hàm hoạt động cùng nhau:

 • renderRGB: Lấy hình ảnh GeoTIFF RGB và mặt nạ (không bắt buộc) (để đảm bảo độ trong suốt), tạo một phần tử canvas trang web, lặp qua từng pixel của GeoTIFF và tô màu pixel tương ứng trên canvas.
 • renderPalette: Lấy GeoTIFF với một lớp dữ liệu và bảng màu, ánh xạ các giá trị dữ liệu GeoTIFF với màu trong bảng màu, tạo hình ảnh RGB mới bằng các màu của bảng màu và gọi renderRGB để hiển thị hình ảnh trên canvas.

/**
 * Renders an RGB GeoTiff image into an HTML canvas.
 *
 * The GeoTiff image must include 3 rasters (bands) which
 * correspond to [Red, Green, Blue] in that order.
 *
 * @param {GeoTiff} rgb  GeoTiff with RGB values of the image.
 * @param {GeoTiff} mask Optional mask for transparency, defaults to opaque.
 * @return {HTMLCanvasElement} Canvas element with the rendered image.
 */
export function renderRGB(rgb: GeoTiff, mask?: GeoTiff): HTMLCanvasElement {
 // Create an HTML canvas to draw the image.
 // https://www.w3schools.com/tags/canvas_createimagedata.asp
 const canvas = document.createElement('canvas');

 // Set the canvas size to the mask size if it's available,
 // otherwise set it to the RGB data layer size.
 canvas.width = mask ? mask.width : rgb.width;
 canvas.height = mask ? mask.height : rgb.height;

 // Since the mask size can be different than the RGB data layer size,
 // we calculate the "delta" between the RGB layer size and the canvas/mask
 // size. For example, if the RGB layer size is the same as the canvas size,
 // the delta is 1. If the RGB layer size is smaller than the canvas size,
 // the delta would be greater than 1.
 // This is used to translate the index from the canvas to the RGB layer.
 const dw = rgb.width / canvas.width;
 const dh = rgb.height / canvas.height;

 // Get the canvas image data buffer.
 const ctx = canvas.getContext('2d')!;
 const img = ctx.getImageData(0, 0, canvas.width, canvas.height);

 // Fill in every pixel in the canvas with the corresponding RGB layer value.
 // Since Javascript doesn't support multidimensional arrays or tensors,
 // everything is stored in flat arrays and we have to keep track of the
 // indices for each row and column ourselves.
 for (let y = 0; y < canvas.height; y++) {
  for (let x = 0; x < canvas.width; x++) {
   // RGB index keeps track of the RGB layer position.
   // This is multiplied by the deltas since it might be a different
   // size than the image size.
   const rgbIdx = Math.floor(y * dh) * rgb.width + Math.floor(x * dw);
   // Mask index keeps track of the mask layer position.
   const maskIdx = y * canvas.width + x;

   // Image index keeps track of the canvas image position.
   // HTML canvas expects a flat array with consecutive RGBA values.
   // Each value in the image buffer must be between 0 and 255.
   // The Alpha value is the transparency of that pixel,
   // if a mask was not provided, we default to 255 which is opaque.
   const imgIdx = y * canvas.width * 4 + x * 4;
   img.data[imgIdx + 0] = rgb.rasters[0][rgbIdx]; // Red
   img.data[imgIdx + 1] = rgb.rasters[1][rgbIdx]; // Green
   img.data[imgIdx + 2] = rgb.rasters[2][rgbIdx]; // Blue
   img.data[imgIdx + 3] = mask // Alpha
    ? mask.rasters[0][maskIdx] * 255
    : 255;
  }
 }

 // Draw the image data buffer into the canvas context.
 ctx.putImageData(img, 0, 0);
 return canvas;
}

Hàm trợ giúp

Mã này cũng bao gồm một số hàm trợ giúp có thể thực hiện thêm chức năng:

 • createPalette: Tạo một danh sách màu dùng để tô màu hình ảnh dựa trên danh sách mã màu hệ thập lục phân.
 • colorToRGB: Chuyển đổi mã màu như "#FF00FF" thành các thành phần màu đỏ, xanh lục và xanh dương.
 • normalize, lerp, clamp: Các hàm trợ giúp toán học để xử lý hình ảnh.

/**
 * Renders a single value GeoTiff image into an HTML canvas.
 *
 * The GeoTiff image must include 1 raster (band) which contains
 * the values we want to display.
 *
 * @param {GeoTiff} data  GeoTiff with the values of interest.
 * @param {GeoTiff} mask  Optional mask for transparency, defaults to opaque.
 * @param {string[]} colors Hex color palette, defaults to ['000000', 'ffffff'].
 * @param {number}  min   Minimum value of the data range, defaults to 0.
 * @param {number}  max   Maximum value of the data range, defaults to 1.
 * @param {number}  index  Raster index for the data, defaults to 0.
 * @return {HTMLCanvasElement} Canvas element with the rendered image.
 */
export function renderPalette({
 data,
 mask,
 colors,
 min,
 max,
 index,
}: {
 data: GeoTiff;
 mask?: GeoTiff;
 colors?: string[];
 min?: number;
 max?: number;
 index?: number;
}): HTMLCanvasElement {
 // First create a palette from a list of hex colors.
 const palette = createPalette(colors ?? ['000000', 'ffffff']);
 // Normalize each value of our raster/band of interest into indices,
 // such that they always map into a value within the palette.
 const indices = data.rasters[index ?? 0]
  .map((x) => normalize(x, max ?? 1, min ?? 0))
  .map((x) => Math.round(x * (palette.length - 1)));
 return renderRGB(
  {
   ...data,
   // Map each index into the corresponding RGB values.
   rasters: [
    indices.map((i: number) => palette[i].r),
    indices.map((i: number) => palette[i].g),
    indices.map((i: number) => palette[i].b),
   ],
  },
  mask,
 );
}

/**
 * Creates an {r, g, b} color palette from a hex list of colors.
 *
 * Each {r, g, b} value is a number between 0 and 255.
 * The created palette is always of size 256, regardless of the number of
 * hex colors passed in. Inbetween values are interpolated.
 *
 * @param {string[]} hexColors List of hex colors for the palette.
 * @return {{r, g, b}[]}     RGB values for the color palette.
 */
export function createPalette(hexColors: string[]): { r: number; g: number; b: number }[] {
 // Map each hex color into an RGB value.
 const rgb = hexColors.map(colorToRGB);
 // Create a palette with 256 colors derived from our rgb colors.
 const size = 256;
 const step = (rgb.length - 1) / (size - 1);
 return Array(size)
  .fill(0)
  .map((_, i) => {
   // Get the lower and upper indices for each color.
   const index = i * step;
   const lower = Math.floor(index);
   const upper = Math.ceil(index);
   // Interpolate between the colors to get the shades.
   return {
    r: lerp(rgb[lower].r, rgb[upper].r, index - lower),
    g: lerp(rgb[lower].g, rgb[upper].g, index - lower),
    b: lerp(rgb[lower].b, rgb[upper].b, index - lower),
   };
  });
}

/**
 * Convert a hex color into an {r, g, b} color.
 *
 * @param {string} color Hex color like 0099FF or #0099FF.
 * @return {{r, g, b}}   RGB values for that color.
 */
export function colorToRGB(color: string): { r: number; g: number; b: number } {
 const hex = color.startsWith('#') ? color.slice(1) : color;
 return {
  r: parseInt(hex.substring(0, 2), 16),
  g: parseInt(hex.substring(2, 4), 16),
  b: parseInt(hex.substring(4, 6), 16),
 };
}

/**
 * Normalizes a number to a given data range.
 *
 * @param {number} x  Value of interest.
 * @param {number} max Maximum value in data range, defaults to 1.
 * @param {number} min Minimum value in data range, defaults to 0.
 * @return {number}   Normalized value.
 */
export function normalize(x: number, max: number = 1, min: number = 0): number {
 const y = (x - min) / (max - min);
 return clamp(y, 0, 1);
}

/**
 * Calculates the linear interpolation for a value within a range.
 *
 * @param {number} x Lower value in the range, when `t` is 0.
 * @param {number} y Upper value in the range, when `t` is 1.
 * @param {number} t "Time" between 0 and 1.
 * @return {number}  Inbetween value for that "time".
 */
export function lerp(x: number, y: number, t: number): number {
 return x + t * (y - x);
}

/**
 * Clamps a value to always be within a range.
 *
 * @param {number} x  Value to clamp.
 * @param {number} min Minimum value in the range.
 * @param {number} max Maximum value in the range.
 * @return {number}   Clamped value.
 */
export function clamp(x: number, min: number, max: number): number {
 return Math.min(Math.max(x, min), max);
}