Thực hiện yêu cầu lớp dữ liệu

Điểm cuối dataLayers cung cấp thông tin chi tiết về năng lượng mặt trời cho một khu vực xung quanh một vị trí đã chỉ định. Điểm cuối trả về 17 tệp TIFF có thể tải xuống, bao gồm:

 • Mô hình bề mặt kỹ thuật số (DSM)
 • Lớp tổng hợp RGB (hình ảnh chụp từ trên cao)
 • Một lớp mặt nạ xác định ranh giới của bản phân tích
 • Thông lượng mặt trời hằng năm hoặc sản lượng hằng năm của một bề mặt nhất định
 • Thông lượng mặt trời hằng tháng hoặc sản lượng hằng tháng của một bề mặt nhất định
 • Bóng râm hằng giờ (24 giờ)

Để biết thêm thông tin về cách API năng lượng mặt trời xác định thông lượng, hãy xem Khái niệm về API năng lượng mặt trời.

Giới thiệu về yêu cầu lớp dữ liệu

Ví dụ sau đây cho thấy URL của một yêu cầu REST đến phương thức dataLayers:

https://solar.googleapis.com/v1/dataLayers:get?parameters

Thêm các tham số URL yêu cầu chỉ định những thông tin sau:

 • Kinh độ và vĩ độ của vị trí
 • Bán kính của khu vực xung quanh vị trí đó
 • Tập hợp con dữ liệu cần trả về (DSM, RGB, mặt nạ, thông lượng hằng năm hoặc thông lượng hằng tháng)
 • Chất lượng tối thiểu được phép xuất hiện trong kết quả
 • Tỷ lệ dữ liệu tối thiểu cần trả về, tính bằng mét trên pixel

Ví dụ về yêu cầu lớp dữ liệu

Ví dụ sau đây yêu cầu tất cả thông tin chi tiết về toà nhà trong bán kính 100 mét cho vị trí có toạ độ vĩ độ = 37,4450 và kinh độ = -122.1390:

Khóa API

Để gửi yêu cầu đến URL trong phản hồi, hãy thêm khoá API vào URL:

curl -X GET "https://solar.googleapis.com/v1/dataLayers:get?location.latitude=37.4450&location.longitude=-122.1390&radiusMeters=100&view=FULL_LAYERS&requiredQuality=HIGH&exactQualityRequired=true&pixelSizeMeters=0.5&key=YOUR_API_KEY"

Bạn cũng có thể thực hiện yêu cầu HTTP bằng cách dán URL trong yêu cầu cURL vào thanh URL của trình duyệt. Việc chuyển khoá API mang lại cho bạn khả năng sử dụng và phân tích hiệu quả hơn, đồng thời kiểm soát quyền truy cập tốt hơn vào dữ liệu phản hồi.

Mã thông báo OAuth

Lưu ý: Định dạng này chỉ dành cho môi trường thử nghiệm. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Sử dụng OAuth.

Để yêu cầu URL trong phản hồi, hãy chuyển tên dự án thanh toán và mã thông báo OAuth của bạn vào:

curl -H "Authorization: Bearer $(gcloud auth print-access-token)" \
 -H "X-Goog-User-Project: PROJECT_NUMBER_OR_ID" \
 "https://solar.googleapis.com/v1/dataLayers:get?location.latitude=37.4450&location.longitude=-122.1390&radius_meters=100&required_quality=HIGH&exactQualityRequired=true"
    

TypeScript

Để gửi yêu cầu đến URL trong phản hồi, hãy thêm khoá API hoặc mã thông báo OAuth vào yêu cầu. Ví dụ sau đây sử dụng khoá API:

/**
 * Fetches the data layers information from the Solar API.
 *  https://developers.google.com/maps/documentation/solar/data-layers
 *
 * @param {LatLng} location   Point of interest as latitude longitude.
 * @param {number} radiusMeters Radius of the data layer size in meters.
 * @param {string} apiKey    Google Cloud API key.
 * @return {Promise<DataLayersResponse>} Data Layers response.
 */
export async function getDataLayerUrls(
 location: LatLng,
 radiusMeters: number,
 apiKey: string,
): Promise<DataLayersResponse> {
 const args = {
  'location.latitude': location.latitude.toFixed(5),
  'location.longitude': location.longitude.toFixed(5),
  radius_meters: radiusMeters.toString(),
  // The Solar API always returns the highest quality imagery available.
  // By default the API asks for HIGH quality, which means that HIGH quality isn't available,
  // but there is an existing MEDIUM or LOW quality, it won't return anything.
  // Here we ask for *at least* LOW quality, but if there's a higher quality available,
  // the Solar API will return us the highest quality available.
  required_quality: 'LOW',
 };
 console.log('GET dataLayers\n', args);
 const params = new URLSearchParams({ ...args, key: apiKey });
 // https://developers.google.com/maps/documentation/solar/reference/rest/v1/dataLayers/get
 return fetch(`https://solar.googleapis.com/v1/dataLayers:get?${params}`).then(
  async (response) => {
   const content = await response.json();
   if (response.status != 200) {
    console.error('getDataLayerUrls\n', content);
    throw content;
   }
   console.log('dataLayersResponse', content);
   return content;
  },
 );
}

Các trường và loại dữ liệu là một "type" trong TypeScript. Trong ví dụ này, chúng tôi xác định một loại tuỳ chỉnh để lưu trữ các trường quan tâm trong phản hồi, chẳng hạn như giá trị pixel và hộp giới hạn vĩ độ/kinh độ. Bạn có thể thêm các trường khác nếu muốn.

export interface GeoTiff {
 width: number;
 height: number;
 rasters: Array<number>[];
 bounds: Bounds;
}

Định nghĩa loại dữ liệu

Các loại dữ liệu sau được hỗ trợ:

export interface DataLayersResponse {
 imageryDate: Date;
 imageryProcessedDate: Date;
 dsmUrl: string;
 rgbUrl: string;
 maskUrl: string;
 annualFluxUrl: string;
 monthlyFluxUrl: string;
 hourlyShadeUrls: string[];
 imageryQuality: 'HIGH' | 'MEDIUM' | 'LOW';
}

export interface Bounds {
 north: number;
 south: number;
 east: number;
 west: number;
}

// https://developers.google.com/maps/documentation/solar/reference/rest/v1/buildingInsights/findClosest
export interface BuildingInsightsResponse {
 name: string;
 center: LatLng;
 boundingBox: LatLngBox;
 imageryDate: Date;
 imageryProcessedDate: Date;
 postalCode: string;
 administrativeArea: string;
 statisticalArea: string;
 regionCode: string;
 solarPotential: SolarPotential;
 imageryQuality: 'HIGH' | 'MEDIUM' | 'LOW';
}

export interface SolarPotential {
 maxArrayPanelsCount: number;
 panelCapacityWatts: number;
 panelHeightMeters: number;
 panelWidthMeters: number;
 panelLifetimeYears: number;
 maxArrayAreaMeters2: number;
 maxSunshineHoursPerYear: number;
 carbonOffsetFactorKgPerMwh: number;
 wholeRoofStats: SizeAndSunshineStats;
 buildingStats: SizeAndSunshineStats;
 roofSegmentStats: RoofSegmentSizeAndSunshineStats[];
 solarPanels: SolarPanel[];
 solarPanelConfigs: SolarPanelConfig[];
 financialAnalyses: object;
}

export interface SizeAndSunshineStats {
 areaMeters2: number;
 sunshineQuantiles: number[];
 groundAreaMeters2: number;
}

export interface RoofSegmentSizeAndSunshineStats {
 pitchDegrees: number;
 azimuthDegrees: number;
 stats: SizeAndSunshineStats;
 center: LatLng;
 boundingBox: LatLngBox;
 planeHeightAtCenterMeters: number;
}

export interface SolarPanel {
 center: LatLng;
 orientation: 'LANDSCAPE' | 'PORTRAIT';
 segmentIndex: number;
 yearlyEnergyDcKwh: number;
}

export interface SolarPanelConfig {
 panelsCount: number;
 yearlyEnergyDcKwh: number;
 roofSegmentSummaries: RoofSegmentSummary[];
}

export interface RoofSegmentSummary {
 pitchDegrees: number;
 azimuthDegrees: number;
 panelsCount: number;
 yearlyEnergyDcKwh: number;
 segmentIndex: number;
}

export interface LatLng {
 latitude: number;
 longitude: number;
}

export interface LatLngBox {
 sw: LatLng;
 ne: LatLng;
}

export interface Date {
 year: number;
 month: number;
 day: number;
}

export interface RequestError {
 error: {
  code: number;
  message: string;
  status: string;
 };
}

API trả về URL ở định dạng sau:

https://solar.googleapis.com/v1/solar/geoTiff:get?id=HASHED_ID

Bạn có thể dùng các URL này để truy cập vào các tệp GeoTIFF có dữ liệu được yêu cầu.

Ví dụ về phản hồi

Yêu cầu này tạo ra phản hồi JSON ở dạng:

{
 "imageryDate": {
  "year": 2022,
  "month": 4,
  "day": 6
 },
 "imageryProcessedDate": {
  "year": 2023,
  "month": 8,
  "day": 4
 },
 "dsmUrl": "https://solar.googleapis.com/v1/geoTiff:get?id=MmQyMzI0NTMyZDc3YjBjNmQ3OTgyM2ZhNzMyNzk5NjItN2ZjODJlOThkNmQ5ZDdmZDFlNWU3MDY4YWFlMWU0ZGQ6UkdCOkhJR0g=",
 "rgbUrl": "https://solar.googleapis.com/v1/geoTiff:get?id=NzQwNGQ0NmUyMzAzYWRiNmMxNzMwZTJhN2IxMTc4NDctOTI5YTNkZTlkM2MzYjRiNjE4MGNkODVmNjNiNDhkMzE6UkdCOkhJR0g=",
 "maskUrl": "https://solar.googleapis.com/v1/geoTiff:get?id=ZTk1YTBlZmY5Y2FhMThlNWYzMWEzZGZhYzEzMGQzOTAtM2Q4NmUyMmM5ZThjZmE0YjhhZWMwN2UzYzdmYmQ3ZjI6TUFTSzpISUdI",
 "annualFluxUrl": "https://solar.googleapis.com/v1/geoTiff:get?id=OTE0OWIxZDM3NmNlYjkzMWY2YjQyYjY5Y2RkYzNiOTAtZjU5YTVjZGQ3MzE3ZTQ4NTNmN2M4ZmY2MWZlZGZkMzg6QU5OVUFMX0ZMVVg6SElHSA==",
 "monthlyFluxUrl": "https://solar.googleapis.com/v1/geoTiff:get?id=Y2NhOGRhOWI2MjVmYmNiZTY3Njk4Yjk0MGJhNTk1NDUtY2MyYTI4NDJmN2Q5YTI0MmY2NDQyZGUwZWJkMWQ0ZDg6TU9OVEhMWV9GTFVYOkhJR0g=",
 "hourlyShadeUrls": [
  "https://solar.googleapis.com/v1/geoTiff:get?id=OWFhOTZmNDU2OGQyNTYxYWQ4YjZkYjQ5NWI4Zjg1ODItZGEwNDNhMmM3NDU0MTY2OGIzZDY2OGU1NTY0NTFlMzE6TU9OVEhMWV9GTFVYOkhJR0g=",
  "https://solar.googleapis.com/v1/geoTiff:get?id=MTI1ZTI2YzM1ZTRlYjA3ZDM4NWE2ODY4MjUzZmIxZTMtNTRmYTI3YmQyYzVjZDcyYjc5ZTlmMTRjZjBmYTk4OTk6TU9OVEhMWV9GTFVYOkhJR0g=",
  ...
 ],
 "imageryQuality": "HIGH"
}

Truy cập dữ liệu phản hồi

Việc truy cập dữ liệu qua URL phản hồi yêu cầu xác thực bổ sung. Nếu sử dụng khoá xác thực, bạn phải thêm khoá API vào URL. Nếu sử dụng phương thức xác thực OAuth, bạn phải thêm tiêu đề OAuth.

Khóa API

Để gửi yêu cầu đến URL trong phản hồi, hãy thêm khoá API vào URL:

curl -X GET "https://solar.googleapis.com/v1/solar/geoTiff:get?id=fbde33e9cd16d5fd10d19a19dc580bc1-8614f599c5c264553f821cd034d5cf32&key=YOUR_API_KEY"

Bạn cũng có thể thực hiện yêu cầu HTTP bằng cách dán URL trong yêu cầu cURL vào thanh URL của trình duyệt. Việc chuyển khoá API mang lại cho bạn khả năng sử dụng và phân tích hiệu quả hơn, đồng thời kiểm soát quyền truy cập tốt hơn vào dữ liệu phản hồi.

Mã thông báo OAuth

Để yêu cầu URL trong phản hồi, hãy chuyển tên dự án thanh toán và mã thông báo OAuth của bạn vào:

curl -X GET \
-H 'X-Goog-User-Project: PROJECT_NUMBER_OR_ID' \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
"https://solar.googleapis.com/v1/solar/geoTiff:get?id=fbde33e9cd16d5fd10d19a19dc580bc1-8614f599c5c264553f821cd034d5cf32"
    

TypeScript

Ví dụ sau đây cho thấy cách lấy các giá trị dữ liệu pixel (thông tin được lưu trữ trong từng pixel của hình ảnh kỹ thuật số, bao gồm cả giá trị màu sắc và các thuộc tính khác), tính toán vĩ độ và kinh độ từ GeoTIFF và lưu trữ nó trong một đối tượng TypeScript.

Trong ví dụ cụ thể này, chúng tôi chọn cho phép kiểm tra loại. Điều này giúp giảm lỗi về loại, tăng độ tin cậy cho mã và giúp duy trì dễ dàng hơn.

// npm install geotiff geotiff-geokeys-to-proj4 proj4

import * as geotiff from 'geotiff';
import * as geokeysToProj4 from 'geotiff-geokeys-to-proj4';
import proj4 from 'proj4';

/**
 * Downloads the pixel values for a Data Layer URL from the Solar API.
 *
 * @param {string} url    URL from the Data Layers response.
 * @param {string} apiKey   Google Cloud API key.
 * @return {Promise<GeoTiff>} Pixel values with shape and lat/lon bounds.
 */
export async function downloadGeoTIFF(url: string, apiKey: string): Promise<GeoTiff> {
 console.log(`Downloading data layer: ${url}`);

 // Include your Google Cloud API key in the Data Layers URL.
 const solarUrl = url.includes('solar.googleapis.com') ? url + `&key=${apiKey}` : url;
 const response = await fetch(solarUrl);
 if (response.status != 200) {
  const error = await response.json();
  console.error(`downloadGeoTIFF failed: ${url}\n`, error);
  throw error;
 }

 // Get the GeoTIFF rasters, which are the pixel values for each band.
 const arrayBuffer = await response.arrayBuffer();
 const tiff = await geotiff.fromArrayBuffer(arrayBuffer);
 const image = await tiff.getImage();
 const rasters = await image.readRasters();

 // Reproject the bounding box into lat/lon coordinates.
 const geoKeys = image.getGeoKeys();
 const projObj = geokeysToProj4.toProj4(geoKeys);
 const projection = proj4(projObj.proj4, 'WGS84');
 const box = image.getBoundingBox();
 const sw = projection.forward({
  x: box[0] * projObj.coordinatesConversionParameters.x,
  y: box[1] * projObj.coordinatesConversionParameters.y,
 });
 const ne = projection.forward({
  x: box[2] * projObj.coordinatesConversionParameters.x,
  y: box[3] * projObj.coordinatesConversionParameters.y,
 });

 return {
  // Width and height of the data layer image in pixels.
  // Used to know the row and column since Javascript
  // stores the values as flat arrays.
  width: rasters.width,
  height: rasters.height,
  // Each raster reprents the pixel values of each band.
  // We convert them from `geotiff.TypedArray`s into plain
  // Javascript arrays to make them easier to process.
  rasters: [...Array(rasters.length).keys()].map((i) =>
   Array.from(rasters[i] as geotiff.TypedArray),
  ),
  // The bounding box as a lat/lon rectangle.
  bounds: {
   north: ne.y,
   south: sw.y,
   east: ne.x,
   west: sw.x,
  },
 };
}

Ngoại trừ lớp RGB, tất cả các tệp TIFF sẽ hiển thị dưới dạng hình ảnh trống trong các ứng dụng trình xem hình ảnh. Để xem các tệp TIFF đã tải xuống, hãy nhập các tệp đó vào một phần mềm ứng dụng lập bản đồ, chẳng hạn như QGIS.

Thông số đầy đủ của yêu cầu và phản hồi này có trong tài liệu tham khảo.