FallbackInfo

Thông tin liên quan đến cách thức và lý do sử dụng kết quả dự phòng. Nếu bạn đặt trường này, thì điều đó có nghĩa là máy chủ đã sử dụng một chế độ định tuyến khác với chế độ ưu tiên của bạn làm chế độ dự phòng.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
  "routingMode": enum (FallbackRoutingMode),
  "reason": enum (FallbackReason)
}
Các trường
routingMode

enum (FallbackRoutingMode)

Chế độ định tuyến dùng cho phản hồi. Nếu dự phòng được kích hoạt, chế độ này có thể khác với lựa chọn ưu tiên định tuyến đã đặt trong yêu cầu máy khách ban đầu.

reason

enum (FallbackReason)

Lý do sử dụng câu trả lời dự phòng thay cho câu trả lời ban đầu. Trường này chỉ được điền khi chế độ dự phòng được kích hoạt và phản hồi dự phòng được trả về.

FallbackRoutingMode

Chế độ định tuyến thực tế dùng cho phản hồi dự phòng được trả về.

Enum
FALLBACK_ROUTING_MODE_UNSPECIFIED Không được sử dụng.
FALLBACK_TRAFFIC_UNAWARE Cho biết TRAFFIC_UNAWARE RoutingPreference được dùng để tính toán phản hồi.
FALLBACK_TRAFFIC_AWARE Cho biết TRAFFIC_AWARE RoutingPreference được dùng để tính toán phản hồi.

FallbackReason

Lý do sử dụng phản hồi dự phòng.

Enum
FALLBACK_REASON_UNSPECIFIED Chưa chỉ định lý do dự phòng.
SERVER_ERROR Đã xảy ra lỗi máy chủ trong khi tính toán tuyến đường bằng chế độ định tuyến ưa thích của bạn, nhưng chúng tôi có thể trả về kết quả được tính toán theo chế độ thay thế.
LATENCY_EXCEEDED Chúng tôi không thể hoàn tất việc tính toán bằng chế độ định tuyến mong muốn của bạn đúng thời gian, nhưng chúng tôi có thể trả về kết quả được tính toán bằng chế độ thay thế.