RoutingPreference

Một tập hợp các giá trị chỉ định các yếu tố cần xem xét khi tính toán tuyến đường.

Enum
ROUTING_PREFERENCE_UNSPECIFIED Chưa chỉ định tùy chọn định tuyến nào. Mặc định là TRAFFIC_UNAWARE.
TRAFFIC_UNAWARE Tính toán các tuyến đường mà không tính đến tình trạng giao thông trực tiếp. Phù hợp khi tình trạng giao thông không quan trọng hoặc không thể áp dụng. Việc sử dụng giá trị này sẽ tạo ra độ trễ thấp nhất. Lưu ý: Đối với RouteTravelMode DRIVETWO_WHEELER, tuyến đường và thời lượng được chọn sẽ dựa trên mạng lưới đường bộ và tình trạng giao thông trung bình không phụ thuộc vào thời gian, không phải tình trạng đường hiện tại. Do đó, các tuyến đường có thể bao gồm cả những con đường tạm thời bị đóng. Kết quả cho một yêu cầu nhất định có thể thay đổi theo thời gian do những thay đổi trong mạng lưới đường bộ, tình trạng giao thông trung bình được cập nhật và tính chất phân tán của dịch vụ. Kết quả cũng có thể khác nhau giữa các tuyến đường gần tương đương vào bất kỳ lúc nào hoặc với tần suất nào.
TRAFFIC_AWARE Tính toán các tuyến đường có tính đến tình trạng giao thông trực tiếp. Trái ngược với TRAFFIC_AWARE_OPTIMAL, một số tính năng tối ưu hoá được áp dụng để giảm đáng kể độ trễ.
TRAFFIC_AWARE_OPTIMAL Tính toán các tuyến đường có tính đến tình trạng giao thông trực tiếp mà không áp dụng hầu hết các chế độ tối ưu hoá hiệu suất. Việc sử dụng giá trị này sẽ tạo ra độ trễ cao nhất.