Chính sách dành cho API Địa điểm

Tài liệu này liệt kê các yêu cầu dành riêng cho tất cả ứng dụng được phát triển bằng Places API, bao gồm cả dịch vụ Tự động hoàn thành địa điểm nằm trong API đó. Bạn có thể xem thêm thông tin chung dành cho nhà phát triển Google Maps trong Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps.

Cung cấp điều khoản sử dụng và chính sách quyền riêng tư

Nếu phát triển ứng dụng Places API, bạn phải cung cấp Điều khoản sử dụngChính sách quyền riêng tư với ứng dụng của mình. Ứng dụng này đáp ứng các nguyên tắc nêu trong Thoả thuận của bạn với Google:

  • Điều khoản sử dụngChính sách quyền riêng tư phải được cung cấp công khai.
  • Bạn phải nêu rõ trong Điều khoản sử dụng của ứng dụng rằng khi sử dụng ứng dụng, người dùng chịu sự ràng buộc của Điều khoản dịch vụ của Google.
  • Trong Chính sách quyền riêng tư, bạn phải thông báo cho người dùng rằng bạn đang sử dụng(các) API Google Maps và đưa vào bằng cách tham khảo Chính sách quyền riêng tư của Google.

Địa điểm bạn nên cung cấp Điều khoản sử dụngChính sách quyền riêng tư tuỳ thuộc vào nền tảng của ứng dụng.

Ứng dụng dành cho thiết bị di động

Nếu phát triển một ứng dụng dành cho thiết bị di động, bạn nên cung cấp đường liên kết đến Điều khoản sử dụngChính sách quyền riêng tư trên trang tải xuống của ứng dụng trong cửa hàng ứng dụng liên quan và trong trình đơn cài đặt ứng dụng.

Ứng dụng web

Nếu đang phát triển một ứng dụng web, bạn nên cung cấp một đường liên kết đến Điều khoản sử dụngChính sách quyền riêng tư ở chân trang web của bạn.

Tìm nạp trước, lưu vào bộ nhớ đệm hoặc lưu trữ nội dung

Các ứng dụng sử dụng Places API phải chịu sự ràng buộc của các điều khoản trong Thoả thuận của bạn với Google. Theo các điều khoản trong Thoả thuận của bạn, bạn không được tìm nạp trước, lập chỉ mục, lưu trữ hoặc lưu vào bộ nhớ đệm bất kỳ Nội dung nào ngoại trừ các điều kiện giới hạn được nêu trong điều khoản.

Xin lưu ý rằng mã địa điểm (dùng để xác định riêng một địa điểm) sẽ được miễn hạn chế lưu vào bộ nhớ đệm. Mã địa điểm được trả về trong trường "place_id" trong phản hồi của API Địa điểm. Tìm hiểu cách lưu, làm mới và quản lý mã địa điểm trong hướng dẫn về mã địa điểm.

Hiển thị kết quả Places API

Bạn có thể hiển thị kết quả Places API trên Google Map hoặc không cần bản đồ. Nếu bạn muốn hiển thị kết quả Places API trên bản đồ thì những kết quả này phải hiện trên Google Map. Nghiêm cấm sử dụng dữ liệu Places API trên một bản đồ không phải là bản đồ của Google.

Nếu ứng dụng của bạn hiển thị dữ liệu trên Google Maps, thì biểu trưng Google sẽ được đưa vào và không được thay đổi. Các ứng dụng hiển thị dữ liệu của Google trên cùng một màn hình với Google Maps không bắt buộc phải cung cấp thêm dữ liệu phân bổ cho Google.

Nếu ứng dụng của bạn hiển thị dữ liệu trên một trang hoặc chế độ xem không hiển thị cả Google Map, thì bạn phải hiển thị biểu trưng của Google cùng với dữ liệu đó. Ví dụ: nếu ứng dụng của bạn hiển thị dữ liệu của Google trên một thẻ và Google Maps chứa dữ liệu đó trên một thẻ khác, thì thẻ đầu tiên phải hiển thị biểu trưng của Google. Nếu ứng dụng của bạn sử dụng các trường tìm kiếm có hoặc không có tính năng tự động hoàn thành, thì biểu trưng phải hiển thị cùng dòng.

Biểu trưng của Google nên được đặt ở góc dưới cùng bên trái của bản đồ, đồng thời thông tin ghi công được đặt ở góc dưới cùng bên phải, cả hai đều phải hiển thị trên bản đồ một cách tổng thể và không nằm dưới bản đồ hay một vị trí khác trong ứng dụng. Ví dụ về bản đồ sau đây cho thấy biểu trưng của Google ở phía dưới bên trái của bản đồ và thuộc tính ở phía dưới bên phải.

vị trí phân bổ theo chính sách

Tệp zip sau đây chứa biểu trưng Google ở kích thước chính xác cho các ứng dụng dành cho máy tính, Android và iOS. Bạn không được đổi kích thước hoặc sửa đổi các biểu trưng này theo bất kỳ cách nào.

Tải xuống: google_logo.zip

Đừng sửa đổi thuộc tính. Đừng xoá, che khuất hoặc cắt thông tin thuộc tính. Bạn không thể sử dụng biểu trưng của Google cùng dòng (ví dụ: "Các bản đồ này đến từ [Google_logo]").

Luôn phân bổ theo cách phù hợp. Nếu bạn sử dụng ảnh chụp màn hình hình ảnh trên Google bên ngoài video được nhúng trực tiếp, hãy cung cấp thông tin ghi nhận tác giả chuẩn như xuất hiện trong hình ảnh đó. Nếu cần, bạn có thể tuỳ chỉnh kiểu và vị trí của văn bản ghi công, miễn là văn bản đó ở gần nội dung và có thể đọc được đối với người xem hoặc người đọc thông thường. Bạn không được di chuyển thuộc tính ra khỏi nội dung, chẳng hạn như đến cuối sách, ghi công của tệp hoặc chương trình hoặc chân trang web của bạn.

Bao gồm cả nhà cung cấp dữ liệu bên thứ ba. Một số dữ liệu và hình ảnh trên các sản phẩm lập bản đồ của chúng tôi là của các nhà cung cấp không phải Google. Nếu bạn sử dụng những hình ảnh như vậy, văn bản ghi công của bạn phải có tên "Google" và(các) nhà cung cấp dữ liệu có liên quan, chẳng hạn như "Dữ liệu bản đồ: Google, Maxar Technologies". Khi nhà cung cấp dữ liệu bên thứ ba được trích dẫn cùng với hình ảnh mà chỉ chứa "Google" hoặc biểu trưng Google là không đúng.

Nếu bạn đang sử dụng Nền tảng Google Maps trên một thiết bị không phù hợp để hiển thị thuộc tính, vui lòng liên hệ với nhóm bán hàng của Google để thảo luận về các giấy phép phù hợp với trường hợp sử dụng của bạn.

Các yêu cầu khác về việc ghi công

Hãy làm theo các hướng dẫn này để truy xuất các thuộc tính của bên thứ ba và hiển thị các thuộc tính đó trong ứng dụng của bạn.

Truy xuất các thuộc tính từ một địa điểm

Nếu ứng dụng của bạn hiển thị thông tin thu thập được bằng cách gọi Thông tin chi tiết về địa điểm kèm theo mã địa điểm, thì ứng dụng cũng phải hiện thông tin thuộc tính của bên thứ ba cho thông tin chi tiết về địa điểm thu được.

Các thuộc tính trong đối tượng Place của phản hồi được biểu thị bằng đối tượng Attribution. Để thêm Attribution vào phản hồi, hãy đưa places.attributions (Tìm kiếm lân cận và Tìm kiếm văn bản) hoặc attributions (Chi tiết địa điểm) vào mặt nạ trường của yêu cầu.

Các trường của đối tượng Attribution là các chuỗi chứa providerproviderUri của thuộc tính, hoặc là một chuỗi trống nếu không có thuộc tính nào để hiển thị.

Hiển thị thông tin ghi nhận sự đóng góp cho một ảnh

Nếu ứng dụng của bạn hiển thị ảnh, bạn phải hiển thị thông tin ghi nhận tác giả cho mỗi ảnh có ảnh đó.

Thông tin chi tiết về ảnh trong đối tượng Place của phản hồi có trong mảng photos. Để thêm mảng photos vào phản hồi, hãy đưa places.photos (Tìm kiếm lân cận và Tìm kiếm văn bản) hoặc photos (Chi tiết địa điểm) vào mặt nạ trường của yêu cầu.

Mỗi phần tử của mảng photos là một thực thể của Photo, chứa mảng authorAttributions thuộc loại AuthorAttribution.

Các trường của đối tượng AuthorAttribution là các chuỗi chứa displayName, uriphotoUri của thuộc tính hoặc một chuỗi trống nếu không có thuộc tính nào để hiển thị.

Hiển thị bài đánh giá

Đối tượng Place trong một phản hồi có thể chứa tối đa 5 bài đánh giá. Bạn có thể tuỳ ý hiển thị các bài đánh giá này trong ứng dụng của mình.

Khi hiển thị bài đánh giá do người dùng Google đóng góp, bạn phải đặt tên tác giả gần nhau. Khi có sẵn trong trường ghi công tác giả của đối tượng Review, bạn nên đưa ảnh của tác giả vào cũng như đường liên kết đến hồ sơ của họ. Sau đây là hình ảnh minh hoạ một bài đánh giá về một công viên:

Hiển thị ghi công tác giả

Bạn cũng nên hiển thị cách sắp xếp bài đánh giá cho người dùng cuối.

Mỗi bài đánh giá trong một đối tượng Place của phản hồi được biểu thị bằng một đối tượng Review. Để thêm đối tượng Review vào phản hồi, hãy đưa places.reviews (Tìm kiếm lân cận và Tìm kiếm văn bản) hoặc reviews (Thông tin chi tiết về địa điểm) vào mặt nạ trường của yêu cầu.

Các trường của đối tượng Review chứa thuộc tính hoặc để trống nếu không có thuộc tính nào để hiển thị.

Nguyên tắc về kiểu cho mô hình phân bổ của Google

Dưới đây là nguyên tắc về kiểu cho các thuộc tính của Google trong CSS và HTML nếu bạn không thể sử dụng biểu trưng Google có thể tải xuống.

Không gian trống

Khoảng không gian trống xung quanh khoá phải bằng hoặc lớn hơn chiều cao của chữ "G" trong Google.

Khoảng cách giữa bản sao thuộc tính và biểu trưng Google phải bằng một nửa chiều rộng của chữ "G".

Độ dễ đọc

Dòng tên tác giả phải luôn rõ ràng, dễ đọc và hiển thị với nhiều biến thể màu sắc phù hợp với nền nhất định. Luôn đảm bảo cung cấp đủ độ tương phản cho biến thể biểu trưng mà bạn chọn.

Màu

Sử dụng văn bản Google Material Gray 700 trên nền trắng hoặc sáng với phạm vi sắc thái đen tối đa là 0%– 40%.

Google
#5F6368
RGB 95 99 104
HSL 213 5 39
HSB 213 9 41

Trên nền tối hơn và trên ảnh chụp hoặc các mẫu không bận, hãy sử dụng văn bản màu trắng cho dòng ghi tên tác giả và ghi công.

Google
#FFFFFF
RGB 255 255 255
HSL 0 0 100
HSB 0 0 100

Phông chữ

Hãy sử dụng phông chữ Roboto.

Ví dụ về CSS

Khi được áp dụng cho văn bản "Google", CSS sau đây sẽ hiển thị "Google" với phông chữ, màu sắc và khoảng cách thích hợp trên nền trắng hoặc sáng.

font-family: Roboto;
font-style: normal;
font-weight: 500;
font-size: 16px;
line-height: 16px;
padding: 16px;
letter-spacing: 0.0575em; /* 0.69px */
color: #5F6368;