Chọn các trường để trả về

Khi gọi phương thức Chi tiết địa điểm (Mới), Tìm kiếm lân cận (Mới) hoặc Tìm kiếm văn bản (Mới), bạn phải chỉ định những trường mà mình muốn được trả về trong phản hồi. Không có danh sách mặc định các trường được trả về. Nếu bạn bỏ qua danh sách này, các phương thức sẽ trả về lỗi.

Bạn chỉ định danh sách trường bằng cách tạo mặt nạ trường phản hồi. Sau đó, bạn sẽ chuyển mặt nạ trường phản hồi sang một trong hai phương thức bằng cách sử dụng tham số $fields hoặc fields, hoặc dùng tiêu đề X-Goog-FieldMask HTTP hoặc gRPC.

Tạo mặt nạ cho trường là một phương pháp thiết kế hiệu quả để đảm bảo rằng bạn không yêu cầu dữ liệu không cần thiết, giúp tránh thời gian xử lý và các khoản phí thanh toán không cần thiết.

Xác định mặt nạ trường phản hồi

Mặt nạ trường phản hồi là một danh sách các đường dẫn được phân tách bằng dấu phẩy, trong đó mỗi đường dẫn chỉ định một trường duy nhất trong thông báo phản hồi. Đường dẫn đó bắt đầu từ thông báo phản hồi cấp cao nhất và sử dụng đường dẫn được phân tách bằng dấu chấm đến trường đã chỉ định.

Xây dựng đường dẫn trường như sau:

topLevelField[.secondLevelField][.thirdLevelField][...]

Bạn có thể yêu cầu tất cả các trường bằng cách sử dụng mặt nạ trường của *.

Để biết thêm thông tin về cách tạo mặt nạ trường, hãy xem field_mask.proto.

Xác định mặt nạ trường cần sử dụng

Dưới đây là cách bạn có thể xác định loại mặt nạ trường mà bạn muốn sử dụng:

 1. Yêu cầu tất cả các trường bằng cách sử dụng mặt nạ trường "*".
 2. Xem hệ phân cấp các trường trong phản hồi rồi xác định những trường mà bạn muốn.
 3. Tạo mặt nạ trường bằng cách sử dụng hệ phân cấp trường.

Xác định mặt nạ trường phản hồi cho tính năng Tìm kiếm lân cận (Mới) và Tìm kiếm văn bản (Mới)

Tính năng Tìm kiếm lân cận (Mới) và Tìm kiếm văn bản (Mới) trả về một mảng các đối tượng Địa điểm trong trường places của phản hồi. Đối với các API này, places là trường cấp cao nhất của phản hồi.

Ví dụ: để xem đối tượng phản hồi đầy đủ từ một tính năng Tìm kiếm văn bản (Mới):

curl -X POST -d '{
 "textQuery" : "Spicy Vegetarian Food in Sydney, Australia"
}' \
-H 'Content-Type: application/json' -H 'X-Goog-Api-Key: API_KEY' \
-H 'X-Goog-FieldMask: *' \
'https://places.googleapis.com/v1/places:searchText'

Đối tượng phản hồi hoàn chỉnh của lệnh gọi Tìm kiếm văn bản (Mới) có dạng:

{
 "places": [
  {
   "name": "places/ChIJs5ydyTiuEmsR0fRSlU0C7k0",
   "id": "ChIJs5ydyTiuEmsR0fRSlU0C7k0",
   "types": [
    "vegetarian_restaurant",
    "vegan_restaurant",
    "meal_takeaway",
    "restaurant",
    "food",
    "point_of_interest",
    "establishment"
   ],
   "nationalPhoneNumber": "0433 479 794",
   "internationalPhoneNumber": "+61 433 479 794",
   "formattedAddress": "29 King St, Sydney NSW 2000, Australia",
   "displayName": {
    "text": "Spiced @ Barangaroo",
    "languageCode": "en"
   },   ...
  },
 ...
 ]
}

Do đó, bạn chỉ định mặt nạ trường cho các API này ở dạng:

places[.secondLevelField][.thirdLevelField][...]

Nếu bạn chỉ muốn trả về các trường formattedAddressdisplayName, hãy đặt mặt nạ trường của bạn thành:

places.formattedAddress,places.displayName

Việc chỉ định displayName sẽ bao gồm cả trường textlanguage của displayName. Nếu bạn chỉ muốn trường text, hãy đặt mặt nạ trường là:

places.formattedAddress,places.displayName.text

Xác định mặt nạ trường phản hồi cho Chi tiết địa điểm (Mới)

Thông tin chi tiết về địa điểm trả về một đối tượng Địa điểm duy nhất trong biểu mẫu:

{
 "name": "places/ChIJkR8FdQNB0VQRm64T_lv1g1g",
 "id": "ChIJkR8FdQNB0VQRm64T_lv1g1g",
 "types": [
  "locality",
  "political"
 ],
 "formattedAddress": "Trinidad, CA 95570, USA",
 "displayName": {
  "text": "Trinidad",
  "languageCode": "en"
 }
 ...
}

Do đó, bạn chỉ định mặt nạ trường cho API này bằng cách chỉ định các trường của đối tượng Địa điểm mà bạn muốn trả về:

curl -X GET -H 'Content-Type: application/json' \
-H "X-Goog-Api-Key: API_KEY" \
-H "X-Goog-FieldMask: formattedAddress,displayName" \
https://places.googleapis.com/v1/places/ChIJj61dQgK6j4AR4GeTYWZsKWw

lệnh gọi gRPC

Đối với gRPC, hãy đặt một biến chứa mặt nạ trường phản hồi. Sau đó, bạn có thể chuyển biến đó vào yêu cầu.

const (
 fieldMask = "places.formattedAddress,places.displayName"
)

Những điểm cần lưu ý về đường dẫn trường

Chỉ thêm các trường mà bạn yêu cầu vào câu trả lời. Chỉ trả về các trường mà bạn cần:

 • Giảm thời gian xử lý để kết quả của bạn được trả về với độ trễ thấp hơn.
 • Đảm bảo hiệu suất độ trễ ổn định nếu API thêm nhiều trường phản hồi hơn trong tương lai và những trường mới đó sẽ cần thêm thời gian tính toán. Nếu chọn tất cả các trường hoặc chọn tất cả các trường ở cấp cao nhất, thì hiệu suất có thể giảm khi tất cả các trường mới đều tự động được đưa vào câu trả lời của bạn.
 • Kích thước phản hồi nhỏ hơn, từ đó dẫn đến thông lượng mạng cao hơn.
 • Đảm bảo rằng bạn không yêu cầu dữ liệu không cần thiết, giúp tránh mất thời gian xử lý không cần thiết và các khoản phí phải trả.