Thiết lập dự án Google Cloud

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript Dịch vụ web

Hướng dẫn này cho biết cách thiết lập dự án Google Cloud trước khi sử dụng API Nền tảng Google Maps. Mặc dù bạn có thể đã hoàn tất một số bước này trên trang Bắt đầu với Nền tảng Google Maps, chủ đề này sẽ cung cấp thêm các hướng dẫn hữu ích, hữu ích để quản lý các dự án của bạn.

Tạo một dự án

Để sử dụng Nền tảng Google Maps, bạn phải có một dự án để quản lý dịch vụ, thông tin xác thực, thông tin thanh toán, API và SDK.

Bạn bắt buộc phải thiết lập thông tin thanh toán cho mỗi dự án, nhưng sẽ chỉ bị tính phí nếu dự án vượt quá hạn mức các dịch vụ miễn phí.

Cách tạo dự án trên đám mây đã bật tính năng thanh toán:

Bảng điều khiển

 1. Cách tạo một dự án Google Cloud mới trong Cloud Console:

  Tạo dự án mới
 2. Trên trang Dự án mới, hãy điền các thông tin bắt buộc:

  • Tên dự án: Chấp nhận tên mặc định hoặc nhập một tên tùy chỉnh.

   Bạn có thể thay đổi tên dự án bất cứ lúc nào. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Xác định dự án.

  • Mã dự án: Chấp nhận giá trị mặc định hoặc nhấp vào CHỈNH SỬA để nhập một mã tuỳ chỉnh mà các API của Google sử dụng làm giá trị nhận dạng duy nhất cho dự án của bạn.

   Sau khi tạo dự án, bạn không thể thay đổi mã dự án. Vì vậy, hãy chọn một mã mà bạn thấy thoải mái trong suốt thời gian hoạt động của dự án. Đừng đưa bất kỳ thông tin nhạy cảm nào vào mã dự án của bạn.

  • Tài khoản thanh toán: Chọn tài khoản thanh toán cho dự án. Nếu bạn chưa thiết lập tài khoản thanh toán hoặc chỉ có một tài khoản thanh toán, bạn sẽ không thấy tùy chọn này.

   Bạn phải là Quản trị viên tài khoản thanh toán hoặc Người quản lý thanh toán của dự án thì mới có thể liên kết dự án với tài khoản thanh toán. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu về quyền kiểm soát quyền truy cập thông tin thanh toán.

  • Vị trí: Nếu bạn có một tổ chức muốn liên kết dự án của mình, hãy nhấp vào Duyệt qua và chọn dự án đó; nếu không, hãy chọn "Không có tổ chức".

   Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Tạo và quản lý thư mụcMối quan hệ giữa các tổ chức, dự án và tài khoản thanh toán.

 3. Chọn Tạo.

đám mây

gcloud projects create "PROJECT"

Hãy đọc thêm về Google Cloud SDK , Cài đặt SDK Cloud và các lệnh sau:

Bật tính năng thanh toán

Để triển khai ứng dụng, bạn phải bật tính năng thanh toán. Tài khoản của bạn sẽ không bị tính phí nếu bạn vẫn nằm trong hạn mức hằng tháng. Nếu ứng dụng của bạn cần tài nguyên vượt quá hạn mức hằng tháng, thì bạn sẽ phải trả thêm phí để sử dụng thêm.

Nếu bạn có tài khoản thanh toán khi tạo dự án trên Cloud, thì hệ thống sẽ tự động bật tính năng thanh toán cho dự án đó.

Cách bật tính năng thanh toán trong dự án Cloud:

 1. Trong Cloud Console, hãy chuyển đến trang Thanh toán:
  Chuyển đến trang Thanh toán
 2. Chọn hoặc tạo một dự án Cloud.
 3. Tuỳ thuộc vào việc có tài khoản thanh toán không hoặc nếu dự án Cloud được chọn liên kết với một tài khoản, trang Thanh toán sẽ hiển thị một trong các mục sau:
  • Nếu bạn đã bật tính năng thanh toán cho dự án Cloud đã chọn, thì thông tin chi tiết về tài khoản thanh toán đó sẽ được liệt kê.
  • Nếu không có tài khoản thanh toán nào, bạn sẽ được nhắc tạo một tài khoản thanh toán và liên kết tài khoản đó với dự án Cloud đã chọn.
  • Nếu có tài khoản thanh toán, bạn sẽ được nhắc bật tính năng thanh toán nếu dự án Cloud đã chọn chưa được liên kết với tài khoản thanh toán. Bạn cũng có thể chọn Huỷ, rồi chọn Tạo tài khoản để tạo và liên kết một tài khoản thanh toán mới.

Sau khi bạn bật tính năng thanh toán, sẽ không có giới hạn về số tiền mà bạn có thể bị tính phí. Để kiểm soát chi phí tốt hơn, bạn có thể tạo ngân sách và đặt cảnh báo. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Thanh toán.

Bật API

Để sử dụng Nền tảng Google Maps, bạn phải bật API hoặc SDK mà bạn định sử dụng cho dự án của mình.

Bảng điều khiển

Bật API Địa điểm

SDK đám mây

gcloud services enable \
  --project "PROJECT" \
  "places-backend.googleapis.com"

Hãy đọc thêm về Google Cloud SDK , Cài đặt SDK Cloud và các lệnh sau:

Xem các API đã bật

Bảng điều khiển

Để xem các API hoặc SDK bạn đã bật, hãy truy cập trang Google Maps Platform trong Cloud Console:

Chuyển đến trang Nền tảng Google Maps
 • API bổ sung: Các API hoặc SDK này chưa được bật.
 • Nếu bạn thấy các thẻ cho từng API và dịch vụ bản đồ, tức là bạn chưa bật API hoặc SDK nào.

đám mây

gcloud services list --project "PROJECT"

Hãy đọc thêm về Google Cloud SDK , Cài đặt SDK Cloud và các lệnh sau:

Tắt dự án

Bạn có thể tắt tính năng thanh toán và giải phóng tất cả tài nguyên Cloud đang được sử dụng trong dự án Cloud bằng cách tắt dự án đó:

Bảng điều khiển

 1. Chuyển đến trang Dự án:

  Chuyển đến trang Projects (Dự án)
 2. Chọn dự án Cloud mà bạn muốn tắt, sau đó nhấp vào Delete (Xóa).

Để biết thêm thông tin về cách quản lý các dự án Cloud của bạn, hãy xem Cloud Resource Manager: tạo, tắt và khôi phục các dự án.

đám mây

gcloud projects delete "PROJECT"

Hãy đọc thêm về Google Cloud SDK , Cài đặt SDK Cloud và các lệnh sau:

Các bước tiếp theo

Sau khi thiết lập dự án Google Cloud, bạn phải tạo và bảo mật khoá API của mình để sử dụng API địa điểm:

Sử dụng khoá API