Aerial View API

API chế độ xem trên không của Maps.

Dịch vụ: additionalview.googleapis.com

Để gọi dịch vụ này, bạn nên sử dụng thư viện ứng dụng do Google cung cấp. Nếu ứng dụng của bạn cần sử dụng thư viện của riêng bạn để gọi dịch vụ này, hãy sử dụng thông tin sau đây khi bạn gửi yêu cầu API.

Tài liệu khám phá

Tài liệu khám phá là một thông số kỹ thuật mà máy có thể đọc được để mô tả và sử dụng các API REST. Thư viện này dùng để xây dựng thư viện ứng dụng, trình bổ trợ IDE và các công cụ khác tương tác với các API của Google. Một dịch vụ có thể cung cấp nhiều tài liệu khám phá. Dịch vụ này cung cấp tài liệu khám phá sau đây:

Điểm cuối dịch vụ

Điểm cuối của dịch vụ là một URL cơ sở chỉ định địa chỉ mạng của dịch vụ API. Một dịch vụ có thể có nhiều điểm cuối dịch vụ. Dịch vụ này có điểm cuối của dịch vụ như sau và tất cả các URI bên dưới đều liên quan đến điểm cuối của dịch vụ này:

  • https://aerialview.googleapis.com

Tài nguyên REST: v1.videos

Phương thức
lookupVideo GET /v1/videos:lookupVideo
Tìm nạp một video dựa trên địa chỉ hoặc videoId.
lookupVideoMetadata GET /v1/videos:lookupVideoMetadata
Tìm nạp siêu dữ liệu của một video dựa trên địa chỉ hoặc mã video.
renderVideo POST /v1/videos:renderVideo
Thêm địa chỉ vào hàng đợi của trình kết xuất nếu video chưa được kết xuất.