Method: videos.lookupVideoMetadata

Tìm nạp siêu dữ liệu của một video dựa trên địa chỉ hoặc mã video. Đây là phương thức thay thế lệnh gọi miễn phí cho videos.lookupVideo và trả về tất cả dữ liệu video hiện có, ngoại trừ các URI phát.

Yêu cầu HTTP

GET https://aerialview.googleapis.com/v1/videos:lookupVideoMetadata

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số truy vấn

Các tham số
Tham số kết hợp key. Bắt buộc. key chỉ có thể là một trong những trạng thái sau đây:
videoId

string

Mã nhận dạng được trả về từ videos.renderVideo.

address

string

Địa chỉ bưu chính ở Hoa Kỳ.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của VideoMetadata.