Method: videos.renderVideo

Thêm địa chỉ vào hàng đợi của trình kết xuất nếu video chưa được kết xuất. Nếu không, trả về siêu dữ liệu về video.

Yêu cầu HTTP

POST https://aerialview.googleapis.com/v1/videos:renderVideo

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu chứa dữ liệu có cấu trúc sau:

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
  "address": string
}
Các trường
address

string

Bắt buộc. Địa chỉ bưu chính của Hoa Kỳ cho vị trí xuất hiện trong video.

Nội dung phản hồi

Tin nhắn trả lời cho AerialView.RenderVideo.

Nếu thành công, phần nội dung phản hồi sẽ chứa dữ liệu có cấu trúc sau:

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
  "state": enum (State),
  "metadata": {
    object (VideoMetadata)
  }
}
Các trường
state

enum (State)

Trạng thái hiện tại của yêu cầu hiển thị.

metadata

object (VideoMetadata)

Chứa siêu dữ liệu của video, chỉ được thiết lập nếu trạng thái là ACTIVE.