REST Resource: videos

Tài nguyên

Không có dữ liệu cố định nào được liên kết với tài nguyên này.

Phương thức

lookupVideo

Tìm nạp một video dựa trên địa chỉ hoặc mã video của video đó.

lookupVideoMetadata

Tìm nạp siêu dữ liệu của một video dựa trên địa chỉ hoặc mã video.

renderVideo

Thêm địa chỉ vào hàng đợi của trình kết xuất nếu video chưa được kết xuất.