Tìm nạp video

Nếu được cung cấp một địa chỉ hoặc mã video hợp lệ, phương thức lookupVideo sẽ trả về các URI xác định một nhóm video của API Chế độ xem trên không. Phương thức lookupVideo chỉ trả về các URI khi Google đã tạo video cho vị trí đó.

Để kiểm tra xem một video có tồn tại hay không, hãy sử dụng phương thức lookupVideoMetadata.

Cách sử dụng API

Gọi điểm cuối này bằng cách truyền vào đó một địa chỉ bưu chính được mã hoá URL tại Hoa Kỳ hoặc một videoId.

curl -X GET "https://aerialview.googleapis.com/v1/videos:lookupVideo?key=YOUR_API_KEY&address=POSTAL_ADDRESS"

Sau đó, API sẽ trả về một trong 3 phản hồi sau:

 • Nếu video tồn tại, lookupVideo sẽ trả về trạng thái xử lý là ACTIVE, cũng như URI ngang và URI dọc cho mọi loại nội dung đa phương tiện được hỗ trợ cũng như siêu dữ liệu.

 • Nếu video có trong hệ thống của chúng tôi nhưng vẫn chưa được hiển thị đầy đủ, lookupVideo sẽ trả về trạng thái xử lý PROCESSINGvideoId mà bạn có thể sử dụng để tải video sau khi kết xuất xong.

 • Nếu video chưa tồn tại, API sẽ trả về mã trạng thái 404. Trong trường hợp này, bạn có thể tạo video mới bằng cách gọi renderVideo.

Cách sử dụng URI video được trả về

Gọi phương thức lookupVideo một lần cho mỗi địa chỉ hoặc videoID cho mỗi chế độ xem. Các URI video trong phản hồi được gọi là URI tồn tại ngắn và sẽ hết hạn sau một thời gian ngắn.

Google thường xuyên cập nhật các video. Do đó, để đảm bảo rằng bạn hiển thị nội dung mới nhất cho khách hàng, hãy gọi phương thức lookupVideo mỗi khi bạn hiển thị video.

Hỗ trợ video dễ tiếp cận

Để hỗ trợ khả năng hỗ trợ tiếp cận, bạn nên thêm bản chép lời hoặc nội dung mô tả video khi cho khách hàng xem video ở chế độ xem từ trên không. Bằng cách đó, trình đọc màn hình có thể thông báo bản chép lời hoặc nội dung mô tả của bản chép lời đó cho người dùng.

Ví dụ: thêm nội dung mô tả vào biểu mẫu:

"Đây là ảnh thực tế từ trên không của ADDRESS được cung cấp bởi Google Maps."

Thay vì nhập địa chỉ, bạn có thể thêm nội dung mô tả về video dưới dạng:

"Đây là ảnh chụp thực tế từ trên cao của Toà nhà Empire State ở New York do Google Maps cung cấp."

Lưu mã video để sử dụng sau này

Theo Điều khoản dành riêng cho dịch vụ dành cho API Chế độ xem từ trên không, các mã video của API Chế độ xem từ trên không được miễn các hạn chế về việc lưu vào bộ nhớ đệm nêu trong Mục 3.2.3(b)(Không lưu vào bộ nhớ đệm) trong Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps. Do đó, bạn có thể lưu trữ các giá trị mã video để sử dụng sau này.

Ví dụ về yêu cầu chuyển địa chỉ

Mã mẫu sau đây yêu cầu video ở chế độ xem từ trên không cho Kim tự tháp Trans America, tại địa chỉ 600 Montgomery St, San Francisco, CA 94111.

curl -X GET "https://aerialview.googleapis.com/v1/videos:lookupVideo?key=YOUR_API_KEY&address=600%20Montgomery%20St%2C%20San%20Francisco%2C%20CA%2094111"

Ví dụ về phản hồi

Các ví dụ JSON sau đây biểu thị tất cả phản hồi có thể có cho yêu cầu lookupVideo.

Đã tìm thấy video

Nếu video bạn đang yêu cầu tồn tại, API sẽ trả về một danh sách URI, mỗi URI liên kết đến một định dạng hoặc phiên bản khác của video được yêu cầu. Để tìm hiểu về các định dạng khác nhau, hãy xem phần MPEG-DASH là gì? | HLS so với DASH.

{
 "uris": {
  "IMAGE": {
   "landscapeUri": "https://www.gstatic.com/aerialview/thumbnail/-1202461100507922431.jpg?sqp=CKiU6qIGGPQD&rs=AHRQkOe1j6EA5Q3WzJgDluv8AXbNlZ8M-g",
   "portraitUri": "https://www.gstatic.com/aerialview/thumbnail/2256303413312618497.jpg?sqp=CKiU6qIGGPQD&rs=AHRQkOelSBTTVgOmFrSZ71c1xjyuoSBAAA"
  },
  "MP4_HIGH": {
   "landscapeUri": "https://rr1---sn-p5qs7nzy.googlevideo.com/videoplayback?expire=1683655708&ei=KIpaZKvJBpnc-LYP8v6T-AM&ip=0.0.0.0&id=5f50000000000001&itag=375&source=aerial_view&mh=dX&mm=31&mn=sn-p5qs7nzy&ms=au&mv=D&mvi=1&pl=0&susc=av&mime=video/mp4&vprv=1&gir=yes&clen=37357139&dur=40.016&lmt=1683384545351664&mt=1683654760&txp=0011224&sparams=expire,ei,ip,id,itag,source,susc,mime,vprv,gir,clen,dur,lmt&sig=AOq0QJ8wRgIhAOhUzpUZGXThRz481S5YAVoy7d7V29-8GDRWLdDEtzagAiEA5laBMqKNnoPCeTHFVT56FYQ5MZp7pZTtDNp9tSJffyc=&lsparams=mh,mm,mn,ms,mv,mvi,pl&lsig=AG3C_xAwRQIgVqK6hzOoDaTnWt4UmIQgXOyGCc5Pxf4tmp2t6YzwkrQCIQCCOsPpfT2g_BT32Ki_iMwwBb2IhoquVISoHbBMI5_dAw==",
   "portraitUri": "https://rr5---sn-p5qlsn7s.googlevideo.com/videoplayback?expire=1683655708&ei=KIpaZJiuBo3g-LYPhtaG6AU&ip=0.0.0.0&id=9f50000000000001&itag=375&source=aerial_view&mh=D3&mm=31&mn=sn-p5qlsn7s&ms=au&mv=D&mvi=5&pl=0&susc=av&mime=video/mp4&vprv=1&gir=yes&clen=11844099&dur=40.016&lmt=1683384626250758&mt=1683654760&txp=0011224&sparams=expire,ei,ip,id,itag,source,susc,mime,vprv,gir,clen,dur,lmt&sig=AOq0QJ8wRgIhAPP030ASCfKrXHpu72d78SBN_3T-7jKQ5_OjAvVzvYLaAiEAhEDAo689v0DWSCkfxxD8oU2iJVifC25Q7gQplx5_25U=&lsparams=mh,mm,mn,ms,mv,mvi,pl&lsig=AG3C_xAwRQIgREl7bSQ_z9Y86A_bRnX1RdQqoIbwgjV2rEkhLlNilBICIQC9amH8IwmRdbbcCUxnSttBjcy_4BwiBBbSd_PM1KgICw=="
  },
  "MP4_LOW": {
   "landscapeUri": "https://rr1---sn-p5qs7nzy.googlevideo.com/videoplayback?expire=1683655708&ei=KIpaZKvJBpnc-LYP8v6T-AM&ip=0.0.0.0&id=5f50000000000001&itag=134&source=aerial_view&mh=dX&mm=31&mn=sn-p5qs7nzy&ms=au&mv=D&mvi=1&pl=0&susc=av&mime=video/mp4&vprv=1&gir=yes&clen=3152145&dur=39.999&lmt=1683384843730359&mt=1683654760&txp=0011224&sparams=expire,ei,ip,id,itag,source,susc,mime,vprv,gir,clen,dur,lmt&sig=AOq0QJ8wRAIgVDf8P_aMLthAC6ASciANODNo7p7IqofngIgCUnfUofYCICV7JexvuPTnaqOfShKIL33uhtzIfnfOj2LgfpY0zKdx&lsparams=mh,mm,mn,ms,mv,mvi,pl&lsig=AG3C_xAwRQIhAM2jKSXegkPbIFD4L7H6FeBz5ytYtMkXNfowGlAB9aL2AiA3DQJIeoTfs3EOIPMfDBCGm7v_vWTruRBjXLN4lRIa-Q==",
   "portraitUri": "https://rr5---sn-p5qlsn7s.googlevideo.com/videoplayback?expire=1683655708&ei=KIpaZJiuBo3g-LYPhtaG6AU&ip=0.0.0.0&id=9f50000000000001&itag=134&source=aerial_view&mh=D3&mm=31&mn=sn-p5qlsn7s&ms=au&mv=D&mvi=5&pl=0&susc=av&mime=video/mp4&vprv=1&gir=yes&clen=1002125&dur=39.999&lmt=1683384248881200&mt=1683654760&txp=0011224&sparams=expire,ei,ip,id,itag,source,susc,mime,vprv,gir,clen,dur,lmt&sig=AOq0QJ8wRAIgYRyzRjtsGYFcodlU4-SvJ9GRgx97MF1nFlhoY74YtN4CIF5GuHAEnKqPoZBt5qYO2jur46q1OMEjvjtYATwNHMtD&lsparams=mh,mm,mn,ms,mv,mvi,pl&lsig=AG3C_xAwRgIhAPoXkJ5-MQTNCy19W1zJu8Hi8eo-eYw-5kH-AbFpAsuTAiEAi2EmxfUwfYtPlTQe0jWFVxc7yKMMz0Bqidcf2ZRvYU4="
  },
  "MP4_MEDIUM": {
   "landscapeUri": "https://rr1---sn-p5qs7nzy.googlevideo.com/videoplayback?expire=1683655708&ei=KIpaZKvJBpnc-LYP8v6T-AM&ip=0.0.0.0&id=5f50000000000001&itag=374&source=aerial_view&mh=dX&mm=31&mn=sn-p5qs7nzy&ms=au&mv=D&mvi=1&pl=0&susc=av&mime=video/mp4&vprv=1&gir=yes&clen=25879743&dur=40.016&lmt=1683384621721411&mt=1683654760&txp=0011224&sparams=expire,ei,ip,id,itag,source,susc,mime,vprv,gir,clen,dur,lmt&sig=AOq0QJ8wRQIhANzPUc2SwvlDZ-nyhxNfY8CGVjyitnfpS7MvbXb_f5kSAiAVArz85QjBBAZw-8ugFPIggKCO54IhR6xDg4rfJIh1Tw==&lsparams=mh,mm,mn,ms,mv,mvi,pl&lsig=AG3C_xAwRQIgJJyNxWDuqLZ89X5wThN1IsVJyvyZ7Qw1Z4jqhCyahjgCIQD9hOjN3hDvX3CN5LiNkoLm-GGAuriUtv0PhtREc7yTVQ==",
   "portraitUri": "https://rr5---sn-p5qlsn7s.googlevideo.com/videoplayback?expire=1683655708&ei=KIpaZJiuBo3g-LYPhtaG6AU&ip=0.0.0.0&id=9f50000000000001&itag=374&source=aerial_view&mh=D3&mm=31&mn=sn-p5qlsn7s&ms=au&mv=D&mvi=5&pl=0&susc=av&mime=video/mp4&vprv=1&gir=yes&clen=8228161&dur=40.016&lmt=1683384373331986&mt=1683654760&txp=0011224&sparams=expire,ei,ip,id,itag,source,susc,mime,vprv,gir,clen,dur,lmt&sig=AOq0QJ8wRQIgKsfEQB3GbLqYP5tmHwmkMVqVlfcNl7SBiuBqRw748VsCIQDgkwyNF4jOuOjoX5Qw6TgbpdIPhqS-EvCZ2g2JWPYpbw==&lsparams=mh,mm,mn,ms,mv,mvi,pl&lsig=AG3C_xAwRQIgHdDEnopIcI2jzLkRLOaKz8Cq1Pwm2yl3nJzaru1dBEsCIQCgor9bkMfAeULTq3EwjzCGjB_RvGBqhGfhJblbBloJpg=="
  },
  "HLS": {
   "landscapeUri": "https://manifest.googlevideo.com/api/manifest/hls_variant/expire/1682711042/ei/DSBMZM7qPPPh-LYP9ZWNmA8/ip/0.0.0.0/id/7fffffffffffffff/source/aerial_view/susc/av/playback_host/rr3---sn-aigzrnsz.googlevideo.com/mh/ap/mm/31/mn/sn-aigzrnsz/ms/au/mv/D/mvi/3/pl/0/vprv/1/pacing/0/mt/1682709203/itag/0/playlist_type/LIVE/sparams/expire,ei,ip,id,source,susc,vprv,itag,playlist_type/sig/AOq0QJ8wRgIhAKreaNNOkePt9uVonHcqKIXqUe0TQSA1fcI6BWJexJ2hAiEAv9cj6N9iXI0bH6Ke4fz4XWDtrxVCMgrkGijpsLMpvy8%3D/lsparams/playback_host,mh,mm,mn,ms,mv,mvi,pl/lsig/AG3C_xAwRgIhAMbA_78Uc_HUS8LaVWnJB4Qg7ZKO5IZECuhldckmJ3hPAiEA-GR-0w1zuyFHpvaF1LZBuWgpUM55iosY0KF9MMsePDE%3D/file/index.m3u8",
   "portraitUri": "https://manifest.googlevideo.com/api/manifest/hls_variant/expire/1682711042/ei/DSBMZM7qPPPh-LYP9ZWNmA8/ip/0.0.0.0/id/7fffffffffffffff/source/aerial_view/susc/av/playback_host/rr3---sn-aigzrnsz.googlevideo.com/mh/ap/mm/31/mn/sn-aigzrnsz/ms/au/mv/D/mvi/3/pl/0/vprv/1/pacing/0/mt/1682709203/itag/0/playlist_type/LIVE/sparams/expire,ei,ip,id,source,susc,vprv,itag,playlist_type/sig/AOq0QJ8wRgIhAKreaNNOkePt9uVonHcqKIXqUe0TQSA1fcI6BWJexJ2hAiEAv9cj6N9iXI0bH6Ke4fz4XWDtrxVCMgrkGijpsLMpvy8%3D/lsparams/playback_host,mh,mm,mn,ms,mv,mvi,pl/lsig/AG3C_xAwRgIhAMbA_78Uc_HUS8LaVWnJB4Qg7ZKO5IZECuhldckmJ3hPAiEA-GR-0w1zuyFHpvaF1LZBuWgpUM55iosY0KF9MMsePDE%3D/file/index.m3u8"
  },
  "DASH": {
   "landscapeUri": "https://manifest.googlevideo.com/api/manifest/dash/expire/1682711042/ei/DSBMZM7qPPPh-LYP9ZWNmA8/ip/0.0.0.0/id/7fffffffffffffff/source/aerial_view/susc/av/playback_host/rr3---sn-aigzrnsz.googlevideo.com/mh/ap/mm/31/mn/sn-aigzrnsz/ms/au/mv/D/mvi/3/pl/0/vprv/1/pacing/0/mt/1682709203/itag/0/sparams/expire,ei,ip,id,source,susc,vprv,itag/sig/AOq0QJ8wRAIgCClKKnnVXeNnUHirpyxkegs8XSw5bq5e2VHWu-2NGtkCIBvXoHxlfTVmIvB4F9mlxn9EnJxPrcPGo1yIrS-_zbBu/lsparams/playback_host,mh,mm,mn,ms,mv,mvi,pl/lsig/AG3C_xAwRQIhAIU_a8wIuPfzMXy1selgJ1bRz1ffXm0YQeFshe0ijAzhAiAPzhkpOjm-IGubZ-Z7o3W_U7lAjR6OkEpWvNEFCRzUVg%3D%3D",
   "portraitUri": "https://manifest.googlevideo.com/api/manifest/dash/expire/1682711042/ei/DSBMZM7qPPPh-LYP9ZWNmA8/ip/0.0.0.0/id/7fffffffffffffff/source/aerial_view/susc/av/playback_host/rr3---sn-aigzrnsz.googlevideo.com/mh/ap/mm/31/mn/sn-aigzrnsz/ms/au/mv/D/mvi/3/pl/0/vprv/1/pacing/0/mt/1682709203/itag/0/sparams/expire,ei,ip,id,source,susc,vprv,itag/sig/AOq0QJ8wRAIgCClKKnnVXeNnUHirpyxkegs8XSw5bq5e2VHWu-2NGtkCIBvXoHxlfTVmIvB4F9mlxn9EnJxPrcPGo1yIrS-_zbBu/lsparams/playback_host,mh,mm,mn,ms,mv,mvi,pl/lsig/AG3C_xAwRQIhAIU_a8wIuPfzMXy1selgJ1bRz1ffXm0YQeFshe0ijAzhAiAPzhkpOjm-IGubZ-Z7o3W_U7lAjR6OkEpWvNEFCRzUVg%3D%3D"
  }
 },
 "state": "ACTIVE",
 "metadata": {
  "videoId": "-wVXGP6Hkogfqz6sZulUf3",
  "captureDate": {
   "year": 2022,
   "month": 10,
   "day": 24
  },
  "duration": "40s"
 }
}

Để truy cập vào video, bạn phải đưa các miền sau vào danh sách cho phép:

 • *.gstatic.com
 • *.googlevideo.com

Không tìm thấy video

Có thể có hai phản hồi "Không tìm thấy video", tuỳ thuộc vào việc có hình ảnh 3D cho vị trí đó hay không.

Không được hiển thị

Video này chưa được kết xuất trước đó nên chưa có trong cơ sở dữ liệu của Google.

{
 "error": {
  "code": 404,
  "message": "Video not found.",
  "status": "NOT_FOUND"
 }
}

Không có hình ảnh 3D

Google đã cố gắng kết xuất video nhưng không thành công do không có hình ảnh 3D cho địa chỉ đó.

{
 "error": {
  "code": 404,
  "message": "Video not found: No 3d imagery.",
  "status": "NOT_FOUND"
 }
}

Đang kết xuất

Hệ thống vẫn đang xử lý yêu cầu kết xuất của bạn, như được xác định bởi state đang được đặt thành PROCESSING. Bạn nhận được videoId mà sau đó, bạn có thể sử dụng để tải video bằng cách gọi lookupVideo.

{
 "state": "PROCESSING",
 "metadata": {
  "videoId": "u-zlVPiScvcD8BYmIVyxoF"
 }
}

Quá trình kết xuất có thể mất từ một giờ đến vài giờ. Nếu video vẫn đang xử lý, bạn có thể sử dụng lookupVideo để thăm dò trạng thái của video cho đến khi video trả về trạng thái ACTIVE.

Để thăm dò ý kiến, hãy gửi yêu cầu tới lookupVideo, truyền videoId. Quá trình kết xuất có thể mất vài giờ, vì vậy, hãy sử dụng tính năng thời gian đợi luỹ thừa để giãn cách các lệnh gọi.

Yêu cầu mẫu truyền một videoId

Nếu gọi lookupVideo và phát hiện ra rằng không có video ở chế độ xem từ trên không cho địa chỉ này, thì bạn có thể gọi renderVideo bằng địa chỉ đó. renderVideo trả về đối tượng VideoMetadata chứa videoId. Sau đó, bạn có thể sử dụng videoId thay vì địa chỉ để tải video bằng cách chuyển video đó vào lookupVideo.

Ví dụ về mã sau đây minh hoạ cách gọi lookupVideo, truyền vào đó một videoId.

curl -X GET "https://aerialview.googleapis.com/v1/videos:lookupVideo?key=YOUR_API_KEY&videoId=VIDEO_ID"