Tạo video mới

Phương thức renderVideo yêu cầu tạo một video ở chế độ xem từ trên cao cho địa chỉ bưu chính được chỉ định ở Hoa Kỳ. Nếu video đã tồn tại cho địa chỉ đã chỉ định, thì phương thức này sẽ trả về siêu dữ liệu về video.

Cách sử dụng API

Tạo video mới trên không bằng cách gửi yêu cầu POST qua HTTPS đến điểm cuối renderVideo, truyền Khoá API và địa chỉ bưu chính của Hoa Kỳ như trong ví dụ sau. Quá trình kết xuất có thể mất từ một giờ đến vài giờ.

curl -X POST -d '{
 "address": "POSTAL_ADDRESS"
}' \
-H 'Content-Type: application/json' \
"https://aerialview.googleapis.com/v1/videos:renderVideo?key=YOUR_API_KEY"

Yêu cầu mẫu

Mã ví dụ sau đây yêu cầu tạo video ở chế độ xem từ trên không cho 500 W 2nd St, Austin, TX, 78701.

curl -X POST -d '{
 "address": "500 W 2nd St, Austin, TX 78701"
}' \
-H 'Content-Type: application/json' \
"https://aerialview.googleapis.com/v1/videos:renderVideo?key=YOUR_API_KEY"

Ví dụ về phản hồi

Mã mẫu JSON sau đây cho thấy các phản hồi có thể có đối với yêu cầu video ví dụ.

Phản hồi về địa chỉ không hợp lệ

Địa chỉ không chính xác hoặc không nằm trong Hoa Kỳ.

{
 "error": {
  "code": 400,
  "message": "Address not supported.",
  "status": "INVALID_ARGUMENT"
 }
}

Đang xử lý phản hồi

API Chế độ xem trên không hiện đang kết xuất video của bạn. Phản hồi chứa videoId mà bạn có thể sử dụng để truy xuất video.

{
 "state": "PROCESSING",
 "metadata": {
  "videoId": "x89iJAJi1wzs7DIAFQF7Va"
 }
}

Quá trình kết xuất có thể mất từ một giờ đến vài giờ. Nếu video vẫn đang xử lý, bạn có thể sử dụng lookupVideo để thăm dò trạng thái của video cho đến khi video trả về trạng thái ACTIVE.

Để thăm dò ý kiến, hãy gửi yêu cầu tới lookupVideo, truyền videoId. Quá trình kết xuất có thể mất vài giờ, vì vậy, hãy sử dụng thuật toán thời gian đợi luỹ thừa để giãn cách các lệnh gọi.

Câu trả lời chủ động

Khi renderVideo trả về giá trị state của ACTIVE, điều đó có nghĩa là video đã kết xuất xong và bạn có thể truy xuất video đó bằng cách gọi lookupVideo bằng videoId.

{
 "state": "ACTIVE",
 "metadata": {
  "videoId": "x89iJAJi1wzs7DIAFQF7Va"
 }
}