ค้นหาไฟล์และโฟลเดอร์

Google Drive API รองรับการค้นหาไฟล์และโฟลเดอร์ได้หลายวิธี

คุณสามารถใช้เมธอด files.list เพื่อส่งคืนไฟล์และโฟลเดอร์ของผู้ใช้ไดรฟ์ทั้งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ยังใช้เมธอด files.list เพื่อเรียกข้อมูล fileId ที่จำเป็นสำหรับเมธอดทรัพยากรบางอย่างได้ด้วย (เช่น files.get และ files.update)

ค้นหาไฟล์และโฟลเดอร์ทั้งหมดในไดรฟ์ของฉันของผู้ใช้ปัจจุบัน

ใช้เมธอด files.list โดยไม่มีพารามิเตอร์ใดๆ เพื่อแสดงผลไฟล์และโฟลเดอร์ทั้งหมด

GET https://www.googleapis.com/drive/v3/files

ค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการในไดรฟ์ของฉันของผู้ใช้ปัจจุบัน

หากต้องการค้นหาชุดไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่เฉพาะเจาะจง ให้ใช้ช่องสตริงการค้นหา q ด้วยเมธอด files.list เพื่อกรองไฟล์ที่จะแสดงโดยรวมข้อความค้นหาอย่างน้อย 1 รายการ

สตริงการค้นหาประกอบด้วย 3 ส่วนต่อไปนี้

query_term operator values

โดยที่

 • query_term คือคำหรือฟิลด์ค้นหาสำหรับค้นหา

 • operator ระบุเงื่อนไขของคำค้นหา

 • values คือค่าเฉพาะที่คุณต้องการใช้เพื่อกรองผลการค้นหา

หากต้องการดูคำและโอเปอเรเตอร์ของคำค้นหาที่คุณสามารถใช้กรองไฟล์และโฟลเดอร์ได้ โปรดดูคำค้นหาและโอเปอเรเตอร์

เช่น สตริงคำค้นหาต่อไปนี้จะกรองการค้นหาให้แสดงเฉพาะโฟลเดอร์ตามการตั้งค่าประเภท MIME

q: mimeType = 'application/vnd.google-apps.folder'

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภท MIME ที่หัวข้อประเภท MIME ที่ Google Workspace และ Google ไดรฟ์รองรับ

ตัวอย่างสตริงการค้นหา

ตารางต่อไปนี้แสดงตัวอย่างสตริงการค้นหาพื้นฐานบางรายการ ทั้งนี้โค้ดจริงจะแตกต่างกันไปตามไลบรารีของไคลเอ็นต์ที่ใช้ในการค้นหา

คุณต้องกำหนดสัญลักษณ์พิเศษในชื่อไฟล์เป็นอักขระหลีกด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าคำค้นหาทำงานได้อย่างถูกต้อง เช่น หากชื่อไฟล์มีทั้งเครื่องหมายอะพอสทรอฟี (') และแบ็กสแลช ("\") ให้ใช้แบ็กสแลชเป็นอักขระหลีกเพื่อแบ่งเป็น name contains 'quinn\'s paper\\essay'

สิ่งที่คุณต้องการค้นหา ตัวอย่าง
ไฟล์ชื่อ "สวัสดี" name = 'hello'
ไฟล์ที่มีชื่อที่มีคำว่า "สวัสดี" และ "ลาก่อน" name contains 'hello' and name contains 'goodbye'
ไฟล์ที่มีชื่อที่ไม่มีคำว่า "สวัสดี" not name contains 'hello'
ไฟล์ที่มีข้อความ "สำคัญ" และอยู่ในถังขยะ fullText contains 'important' and trashed = true
ไฟล์ที่มีคำว่า "สวัสดี" fullText contains 'hello'
ไฟล์ที่ไม่มีคำว่า "สวัสดี" not fullText contains 'hello'
ไฟล์ที่มีวลี "สวัสดีโลก" ทุกประการ fullText contains '"hello world"'
ไฟล์ที่มีคำค้นหาที่มีอักขระ "\" (เช่น "\authors") fullText contains '\\authors'
ไฟล์ที่เป็นโฟลเดอร์ mimeType = 'application/vnd.google-apps.folder'
ไฟล์ที่ไม่ใช่โฟลเดอร์ mimeType != 'application/vnd.google-apps.folder'
ไฟล์ที่แก้ไขหลังจากวันที่ที่ระบุ (เขตเวลาเริ่มต้นคือ UTC) modifiedTime > '2012-06-04T12:00:00'
ไฟล์รูปภาพหรือวิดีโอที่แก้ไขหลังจากวันที่ที่ระบุ modifiedTime > '2012-06-04T12:00:00' and (mimeType contains 'image/' or mimeType contains 'video/')
ไฟล์ที่ติดดาว starred = true
ไฟล์ภายในคอลเล็กชัน (เช่น รหัสโฟลเดอร์ในคอลเล็กชัน parents) '1234567' in parents
ไฟล์ในโฟลเดอร์ข้อมูลแอปพลิเคชันในคอลเล็กชัน 'appDataFolder' in parents
ไฟล์ที่ผู้ใช้ "test@example.org" เป็นเจ้าของ 'test@example.org' in owners
ไฟล์ที่ผู้ใช้ "test@example.org" มีสิทธิ์เขียน 'test@example.org' in writers
ไฟล์ที่สมาชิกของกลุ่ม "group@example.org" มีสิทธิ์เขียน 'group@example.org' in writers
ไฟล์ที่แชร์กับผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตซึ่งมีคำว่า "สวัสดี" ในชื่อ sharedWithMe and name contains 'hello'
ไฟล์ที่มีพร็อพเพอร์ตี้ไฟล์ที่กำหนดเองซึ่งปรากฏแก่ทุกแอป properties has { key='mass' and value='1.3kg' }
ไฟล์ที่มีพร็อพเพอร์ตี้ไฟล์ที่กำหนดเองซึ่งเป็นแบบส่วนตัวของแอปที่ขอ appProperties has { key='additionalID' and value='8e8aceg2af2ge72e78' }
ไฟล์ที่ยังไม่ได้แชร์กับใครหรือโดเมน (ส่วนตัวเท่านั้น หรือแชร์กับผู้ใช้หรือกลุ่มที่ระบุ) visibility = 'limited'

กรองผลการค้นหาด้วยไลบรารีของไคลเอ็นต์

ตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้แสดงวิธีใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์เพื่อกรองผลการค้นหาตามชื่อไฟล์และรหัสของไฟล์ JPEG ตัวอย่างนี้ใช้ข้อความค้นหา mimeType เพื่อจำกัดผลลัพธ์ให้แสดงเฉพาะไฟล์ประเภท image/jpeg และยังตั้งค่า spaces เป็น drive เพื่อจำกัดการค้นหาไว้เฉพาะ พื้นที่ในไดรฟ์ให้แคบลงอีก เมื่อ nextPageToken แสดงผล null จะไม่มีผลลัพธ์เพิ่มเติม

Java

drive/snippets/drive_v3/src/main/java/SearchFile.java
import com.google.api.client.http.HttpRequestInitializer;
import com.google.api.client.http.javanet.NetHttpTransport;
import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
import com.google.api.services.drive.Drive;
import com.google.api.services.drive.DriveScopes;
import com.google.api.services.drive.model.File;
import com.google.api.services.drive.model.FileList;
import com.google.auth.http.HttpCredentialsAdapter;
import com.google.auth.oauth2.GoogleCredentials;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;

/* Class to demonstrate use-case of search files. */
public class SearchFile {

 /**
  * Search for specific set of files.
  *
  * @return search result list.
  * @throws IOException if service account credentials file not found.
  */
 public static List<File> searchFile() throws IOException {
      /*Load pre-authorized user credentials from the environment.
      TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
      guides on implementing OAuth2 for your application.*/
  GoogleCredentials credentials = GoogleCredentials.getApplicationDefault()
    .createScoped(Arrays.asList(DriveScopes.DRIVE_FILE));
  HttpRequestInitializer requestInitializer = new HttpCredentialsAdapter(
    credentials);

  // Build a new authorized API client service.
  Drive service = new Drive.Builder(new NetHttpTransport(),
    GsonFactory.getDefaultInstance(),
    requestInitializer)
    .setApplicationName("Drive samples")
    .build();

  List<File> files = new ArrayList<File>();

  String pageToken = null;
  do {
   FileList result = service.files().list()
     .setQ("mimeType='image/jpeg'")
     .setSpaces("drive")
     .setFields("nextPageToken, items(id, title)")
     .setPageToken(pageToken)
     .execute();
   for (File file : result.getFiles()) {
    System.out.printf("Found file: %s (%s)\n",
      file.getName(), file.getId());
   }

   files.addAll(result.getFiles());

   pageToken = result.getNextPageToken();
  } while (pageToken != null);

  return files;
 }
}

Python

drive/snippets/drive-v3/file_snippet/search_file.py
import google.auth
from googleapiclient.discovery import build
from googleapiclient.errors import HttpError


def search_file():
 """Search file in drive location

 Load pre-authorized user credentials from the environment.
 TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity
 for guides on implementing OAuth2 for the application.
 """
 creds, _ = google.auth.default()

 try:
  # create drive api client
  service = build("drive", "v3", credentials=creds)
  files = []
  page_token = None
  while True:
   # pylint: disable=maybe-no-member
   response = (
     service.files()
     .list(
       q="mimeType='image/jpeg'",
       spaces="drive",
       fields="nextPageToken, files(id, name)",
       pageToken=page_token,
     )
     .execute()
   )
   for file in response.get("files", []):
    # Process change
    print(f'Found file: {file.get("name")}, {file.get("id")}')
   files.extend(response.get("files", []))
   page_token = response.get("nextPageToken", None)
   if page_token is None:
    break

 except HttpError as error:
  print(f"An error occurred: {error}")
  files = None

 return files


if __name__ == "__main__":
 search_file()

Node.js

drive/snippets/drive_v3/file_snippets/search_file.js
/**
 * Search file in drive location
 * @return{obj} data file
 * */
async function searchFile() {
 const {GoogleAuth} = require('google-auth-library');
 const {google} = require('googleapis');

 // Get credentials and build service
 // TODO (developer) - Use appropriate auth mechanism for your app
 const auth = new GoogleAuth({
  scopes: 'https://www.googleapis.com/auth/drive',
 });
 const service = google.drive({version: 'v3', auth});
 const files = [];
 try {
  const res = await service.files.list({
   q: 'mimeType=\'image/jpeg\'',
   fields: 'nextPageToken, files(id, name)',
   spaces: 'drive',
  });
  Array.prototype.push.apply(files, res.files);
  res.data.files.forEach(function(file) {
   console.log('Found file:', file.name, file.id);
  });
  return res.data.files;
 } catch (err) {
  // TODO(developer) - Handle error
  throw err;
 }
}

PHP

drive/snippets/drive_v3/src/DriveSearchFiles.php
use Google\Client;
use Google\Service\Drive;
function searchFiles()
{
  try {
    $client = new Client();
    $client->useApplicationDefaultCredentials();
    $client->addScope(Drive::DRIVE);
    $driveService = new Drive($client);
    $files = array();
    $pageToken = null;
    do {
      $response = $driveService->files->listFiles(array(
        'q' => "mimeType='image/jpeg'",
        'spaces' => 'drive',
        'pageToken' => $pageToken,
        'fields' => 'nextPageToken, files(id, name)',
      ));
      foreach ($response->files as $file) {
        printf("Found file: %s (%s)\n", $file->name, $file->id);
      }
      array_push($files, $response->files);

      $pageToken = $response->pageToken;
    } while ($pageToken != null);
    return $files;
  } catch(Exception $e) {
    echo "Error Message: ".$e;
  }
}

ค้นหาไฟล์ด้วยพร็อพเพอร์ตี้ไฟล์ที่กำหนดเอง

หากต้องการค้นหาไฟล์ด้วยพร็อพเพอร์ตี้ไฟล์ที่กำหนดเอง ให้ใช้คำค้นหา properties หรือ appProperties ที่มีคีย์และค่า ตัวอย่างเช่น หากต้องการค้นหาพร็อพเพอร์ตี้ไฟล์ที่กำหนดเองซึ่งเป็นแบบส่วนตัวของแอปที่ส่งคำขอชื่อ additionalID ที่มีค่าเป็น 8e8aceg2af2ge72e78 ให้ทำดังนี้

appProperties has { key='additionalID' and value='8e8aceg2af2ge72e78' }

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ไฟล์ที่กำหนดเอง

ค้นหาไฟล์ที่มีป้ายกำกับหรือค่าในช่องที่เฉพาะเจาะจง

หากต้องการค้นหาไฟล์ที่มีป้ายกำกับที่ต้องการ ให้ใช้คำค้นหา labels ที่มีรหัสป้ายกำกับเฉพาะ เช่น 'labels/LABEL_ID' in labels หากสำเร็จ เนื้อหาการตอบกลับจะมีอินสแตนซ์ของไฟล์ทั้งหมดที่ใช้ป้ายกำกับนั้น

หากต้องการค้นหาไฟล์ที่ไม่มีรหัสป้ายกำกับที่เจาะจง: Not 'labels/LABEL_ID' in labels

คุณยังค้นหาไฟล์ตามค่าในช่องที่เฉพาะเจาะจงได้อีกด้วย เช่น หากต้องการค้นหาไฟล์ที่มีค่าข้อความ: labels/LABEL_ID.text_field_id ='TEXT'

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ค้นหาไฟล์ที่มีป้ายกำกับหรือค่าในช่องที่เจาะจง

ค้นหาคลังข้อมูล

การค้นหาที่เรียก files.list จะใช้ corpora ของ user โดยค่าเริ่มต้น หากต้องการค้นหาคลังข้อมูลอื่นๆ เช่น ไฟล์ที่แชร์กับ domain ให้ตั้งค่าพารามิเตอร์ corpora

อาจมีการค้นหาคลังข้อมูลหลายรายการในคำค้นหาเดียว แต่อาจแสดงผลลัพธ์ที่ไม่สมบูรณ์ได้หากคลังเนื้อหาแบบรวมมีขนาดใหญ่เกินไป หาก incompleteSearch คือ true ในเนื้อหาการตอบกลับ ระบบจะไม่แสดงผลเอกสารทั้งหมด หากเกิดกรณีนี้ขึ้น คุณควรจำกัดการค้นหาให้แคบลงโดยเลือกกลุ่มเนื้อหาอื่น เช่น user หรือ drive