ย้ายข้อมูลไปยัง Drive API v3

หากคุณใช้ Drive API v2 อยู่ในปัจจุบัน คุณสามารถย้ายข้อมูลไปยังเวอร์ชัน 3 ได้

คุณควรตรวจสอบข้อมูลอ้างอิง V2 ถึง v3 เพื่อดูการแมปที่สมบูรณ์ของความแตกต่างของทรัพยากรทั้งหมดระหว่างเวอร์ชัน

เวอร์ชัน {drive_api_short} มีการตั้งค่าแตกต่างกันสำหรับแต่ละภาษา ดังนี้

      var DISCOVERY_DOCS = ["https://www.googleapis.com/discovery/v1/apis/drive/v3/rest"];
  • สำหรับ Python คุณจะต้องระบุเวอร์ชันเมื่อสร้างออบเจ็กต์บริการ ตัวอย่างเช่น โปรดดู Python Quickstart
   service = build('drive', 'v3', credentials=creds)
  • สำหรับ Node.js คุณจะต้องกำหนดเวอร์ชันเมื่อตั้งค่าตัวสร้าง google.drive ตัวอย่างเช่น โปรดดู Node.js Quickstart
   const drive = google.drive({version: 'v3', auth});