ย้ายข้อมูลไปยัง Drive API v3

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

หากคุณใช้ Drive API v2 อยู่ คุณสามารถย้ายข้อมูลไปยัง v3 ได้

คุณควรตรวจสอบข้อมูลอ้างอิง V2 ถึง v3 สําหรับแผนที่แบบสมบูรณ์ของความแตกต่างในทรัพยากรระหว่างเวอร์ชัน

เวอร์ชัน {drive_api_short} สําหรับแต่ละภาษาจะแตกต่างกัน ดังนี้

      var DISCOVERY_DOCS = ["https://www.googleapis.com/discovery/v1/apis/drive/v3/rest"];
  • สําหรับ Python คุณต้องระบุเวอร์ชันเมื่อสร้างออบเจ็กต์บริการ ดูตัวอย่างได้ที่ Python Quickstart
   service = build('drive', 'v3', credentials=creds)
   const drive = google.drive({version: 'v3', auth});