คำค้นหาและโอเปอเรเตอร์

สตริงการค้นหาประกอบด้วย 3 ส่วนต่อไปนี้

query_term operator values

โดยที่

  • query_term คือคำหรือช่องในการค้นหา

  • operator ระบุเงื่อนไขสำหรับข้อความค้นหา

  • values คือค่าเฉพาะที่คุณต้องการใช้เพื่อกรองผลการค้นหา

ข้อมูลอ้างอิงนี้จะระบุคำค้นหาและโอเปอเรเตอร์ที่ใช้กับ Google Drive API ได้

โอเปอเรเตอร์การค้นหา

ตารางนี้แสดงโอเปอเรเตอร์การค้นหาที่ถูกต้องทั้งหมด

ผู้ประกอบธุรกิจ การใช้งาน
contains มีเนื้อหาของสตริงหนึ่งปรากฏในอีกสตริงหนึ่ง
= เนื้อหาของสตริงหรือบูลีนจะเท่ากับเนื้อหาอื่น
!= เนื้อหาของสตริงหรือบูลีนไม่เท่ากัน
< ค่าหนึ่งน้อยกว่าอีกค่าหนึ่ง
<= ค่าหนึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับอีกค่าหนึ่ง
> ค่ามากกว่าอีกค่าหนึ่ง
>= ค่ามากกว่าหรือเท่ากับอีกค่าหนึ่ง
in องค์ประกอบจะอยู่ในคอลเล็กชัน
and แสดงรายการที่ตรงกับคำค้นหาทั้งสอง
or แสดงรายการที่ตรงกับคำค้นหาทั้งสอง
not ลบล้างคำค้นหา
has คอลเล็กชันมีองค์ประกอบที่ตรงกับพารามิเตอร์

คำค้นหาเฉพาะไฟล์

ตารางต่อไปนี้แสดงคำค้นหาไฟล์ที่ถูกต้องทั้งหมด สำหรับประเภทข้อมูลและคำอธิบาย โปรดดูข้อมูลอ้างอิงทรัพยากร files

ข้อความค้นหา โอเปอเรเตอร์ที่ถูกต้อง การใช้งาน
name contains, =, != ชื่อไฟล์ ล้อมรอบด้วยเครื่องหมายคำพูดเดี่ยว ' ใช้เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวในคำค้นหาด้วย \' เช่น 'Valentine\'s Day'
fullText contains ระบุว่าพร็อพเพอร์ตี้ name, description, indexableText หรือข้อความในเนื้อหาหรือข้อมูลเมตาของไฟล์ตรงกันหรือไม่ ล้อมรอบด้วยเครื่องหมายคำพูดเดี่ยว ' ใช้เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวในคำค้นหาด้วย \' เช่น 'Valentine\'s Day'
mimeType contains, =, != ประเภท MIME ของไฟล์ ล้อมรอบด้วยเครื่องหมายคำพูดเดี่ยว ' ใช้เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวในคำค้นหาด้วย \' เช่น 'Valentine\'s Day' ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภท MIME ได้ที่ประเภท MIME ที่ Google Workspace และ Google ไดรฟ์รองรับ
modifiedTime <=, <, =, !=, >, >= วันที่แก้ไขไฟล์ครั้งล่าสุด รูปแบบ RFC 3339 เขตเวลาเริ่มต้นคือ UTC เช่น 2012-06-04T12:00:00-08:00 ช่องประเภท date ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ แต่มีค่าเป็นวันที่คงที่เท่านั้น
viewedByMeTime <=, <, =, !=, >, >= วันที่ที่ผู้ใช้ดูไฟล์ครั้งล่าสุด รูปแบบ RFC 3339 เขตเวลาเริ่มต้นคือ UTC เช่น 2012-06-04T12:00:00-08:00 ช่องประเภท date ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ แต่มีค่าเป็นวันที่คงที่เท่านั้น
trashed = != ไฟล์อยู่ในถังขยะหรือไม่ อาจเป็น true หรือ false
starred = != ไฟล์ได้รับการติดดาวหรือไม่ อาจเป็น true หรือ false
parents in คอลเล็กชันระดับบนสุดมีรหัสที่ระบุหรือไม่
owners in ผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของไฟล์
writers in ผู้ใช้หรือกลุ่มที่มีสิทธิ์แก้ไขไฟล์ โปรดดูข้อมูลอ้างอิงทรัพยากรสิทธิ์
readers in ผู้ใช้หรือกลุ่มที่มีสิทธิ์อ่านไฟล์ โปรดดูข้อมูลอ้างอิงทรัพยากรสิทธิ์
sharedWithMe = != ไฟล์ที่อยู่ในคอลเล็กชัน "แชร์กับฉัน" ของผู้ใช้ โดยผู้ใช้ไฟล์ทั้งหมดจะอยู่ใน Access Control List (ACL) ของไฟล์ อาจเป็น true หรือ false
createdTime <=, <, =, !=, >, >= วันที่สร้างไดรฟ์ที่แชร์ ใช้รูปแบบ RFC 3339 โดยเขตเวลาเริ่มต้นคือ UTC เช่น 2012-06-04T12:00:00-08:00
properties has พร็อพเพอร์ตี้ไฟล์ที่กำหนดเองแบบสาธารณะ
appProperties has พร็อพเพอร์ตี้ไฟล์ที่กำหนดเองแบบส่วนตัว
visibility = != ระดับการมองเห็นของไฟล์ ค่าที่ถูกต้องคือ anyoneCanFind, anyoneWithLink, domainCanFind, domainWithLink และ limited ล้อมรอบด้วยเครื่องหมายคำพูดเดี่ยว '
shortcutDetails.targetId = != รหัสของรายการที่ทางลัดชี้ไป

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงชุดค่าผสมของโอเปอเรเตอร์และคำค้นหา

  • โอเปอเรเตอร์ contains จะจับคู่คำนำหน้าสำหรับคำศัพท์ name เท่านั้น ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีชื่อ HelloWorld คำค้นหา name contains 'Hello' จะแสดงผลลัพธ์ แต่คำค้นหา name contains 'World' ไม่แสดงผล

  • โอเปอเรเตอร์ contains จะจับคู่โทเค็นสตริงทั้งหมดสำหรับคำศัพท์ fullText เท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากข้อความทั้งหมดของเอกสารมีสตริง " HelloWorld" จะมีเพียงข้อความค้นหา fullText contains 'HelloWorld' เท่านั้นที่จะแสดงผลลัพธ์

  • โอเปอเรเตอร์ contains จะจับคู่กับวลีที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขคละกันที่ตรงกันหากอยู่ในเครื่องหมายคำพูดคู่ เช่น หาก fullText ของเอกสารมีสตริง "สวัสดีโลก" การค้นหา fullText contains '"Hello there"' จะแสดงผลลัพธ์ แต่การค้นหา fullText contains '"Hello world"' ไม่แสดงผล นอกจากนี้ เนื่องจากการค้นหาเป็นตัวอักษรและตัวเลขคละกัน หากข้อความทั้งหมดของเอกสารมีสตริง " Hello_world" การค้นหา fullText contains '"Hello world"' จะแสดงผลลัพธ์

  • ข้อกำหนดของ owners, writers และ readers จะแสดงให้เห็นโดยอ้อมในรายการ permissions และอ้างอิงถึงrole ในสิทธิ์ดังกล่าว

ดูตัวอย่างเพิ่มเติมของการค้นหาสตริงคําค้นหาได้ที่ตัวอย่างสตริงการค้นหา

คำค้นหาเฉพาะไดรฟ์ที่แชร์

ตารางต่อไปนี้แสดงคำค้นหาทั้งหมดของไดรฟ์ที่แชร์ที่ถูกต้อง สำหรับประเภทข้อมูลและ โปรดดูข้อมูลอ้างอิงทรัพยากรในไดรฟ์

ข้อความค้นหา โอเปอเรเตอร์ที่ถูกต้อง การใช้งาน การตั้งค่า useDomainAdminAccess ที่จำเป็น
createdTime <=, <, =, !=, >, >= วันที่สร้างไดรฟ์ที่แชร์ รูปแบบ RFC 3339 เขตเวลาเริ่มต้นคือ UTC เช่น 2012-06-04T12:00:00-08:00 true
hidden = != ระบุว่าซ่อนไดรฟ์ที่แชร์หรือไม่ อาจเป็น true หรือ false false
memberCount <=, <, =, !=, >, >= จำนวนผู้ใช้และกลุ่มที่เป็นสมาชิกของไดรฟ์ที่แชร์ ใช้ค่าตัวเลข true
name contains, =, != ชื่อไดรฟ์ที่แชร์ ล้อมรอบด้วยเครื่องหมายคำพูดเดี่ยว ' ใช้เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยวในคำค้นหาด้วย \' เช่น 'Valentine\'s Day' false
organizerCount <=, <, =, !=, >, >= จำนวนผู้ใช้และกลุ่มที่เป็นผู้จัดไดรฟ์ที่แชร์ ใช้ค่าตัวเลข true
orgUnitId = != รหัสหน่วยขององค์กร (OU) ของไดรฟ์ที่แชร์ ใช้ค่าสตริง true