REST Resource: spaces

ทรัพยากร: พื้นที่ทำงาน

พื้นที่ทำงานใน Google Chat พื้นที่ทำงานคือการสนทนาระหว่างผู้ใช้ 2 คนขึ้นไปหรือข้อความแบบ 1:1 ระหว่างผู้ใช้กับแอป Chat

การแสดง JSON
{
 "name": string,
 "type": enum (Type),
 "spaceType": enum (SpaceType),
 "singleUserBotDm": boolean,
 "threaded": boolean,
 "displayName": string,
 "externalUserAllowed": boolean,
 "spaceThreadingState": enum (SpaceThreadingState),
 "spaceDetails": {
  object (SpaceDetails)
 },
 "spaceHistoryState": enum (HistoryState),
 "importMode": boolean,
 "createTime": string,
 "adminInstalled": boolean
}
ช่อง
name

string

ชื่อทรัพยากรของพื้นที่ทำงาน

รูปแบบ: spaces/{space}

type
(deprecated)

enum (Type)

เอาต์พุตเท่านั้น เลิกใช้งานแล้ว: ใช้ spaceType แทน ประเภทของพื้นที่ทำงาน

spaceType

enum (SpaceType)

ประเภทของพื้นที่ทำงาน ต้องระบุเมื่อสร้างพื้นที่ทำงานหรืออัปเดตประเภทพื้นที่ทำงานของพื้นที่ทำงาน เอาต์พุตสำหรับการใช้งานอื่นๆ เท่านั้น

singleUserBotDm

boolean

ไม่บังคับ ระบุว่าพื้นที่ทำงานเป็น DM ระหว่างแอป Chat กับผู้ใช้คนเดียวหรือไม่

threaded
(deprecated)

boolean

เอาต์พุตเท่านั้น เลิกใช้งานแล้ว: ใช้ spaceThreadingState แทน พื้นที่ทำงานนี้มีชุดข้อความหรือไม่

displayName

string

ชื่อที่แสดงของพื้นที่ทำงาน ต้องระบุเมื่อสร้างพื้นที่ทำงาน หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ALREADY_EXISTS เมื่อสร้างพื้นที่ทำงานหรืออัปเดต displayName ให้ลองใช้ displayName อื่น พื้นที่ทำงานที่มีอยู่ภายในองค์กร Google Workspace อาจใช้ชื่อที่แสดงนี้อยู่แล้ว

สำหรับข้อความส่วนตัว ช่องนี้อาจว่างเปล่า

รองรับอักขระสูงสุด 128 ตัว

externalUserAllowed

boolean

เปลี่ยนแปลงไม่ได้ พื้นที่ทำงานนี้อนุญาตให้ผู้ใช้ Google Chat ทุกคนเป็นสมาชิกหรือไม่ ป้อนข้อมูลเมื่อสร้างพื้นที่ทำงานในองค์กร Google Workspace เว้นช่องนี้เมื่อสร้างพื้นที่ทำงานในเงื่อนไขต่อไปนี้

 • ผู้ใช้ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วใช้บัญชี Google โดยค่าเริ่มต้น พื้นที่ทำงานจะอนุญาตผู้ใช้ Google Chat ทุกคน

 • พื้นที่ทำงานใช้ในการนำเข้าข้อมูลไปยัง Google Chat พื้นที่ทำงานโหมดการนำเข้าต้องอนุญาตสมาชิกจากองค์กร Google Workspace เดียวกันเท่านั้น

สำหรับพื้นที่ทำงานที่มีอยู่ ช่องนี้จะแสดงเอาต์พุตเท่านั้น

spaceThreadingState

enum (SpaceThreadingState)

เอาต์พุตเท่านั้น สถานะชุดข้อความในพื้นที่ใน Chat

spaceDetails

object (SpaceDetails)

รายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่ทำงานรวมถึงคำอธิบายและกฎ

spaceHistoryState

enum (HistoryState)

สถานะประวัติข้อความสำหรับข้อความและชุดข้อความในพื้นที่ทำงานนี้

importMode

boolean

ไม่บังคับ พื้นที่ทำงานนี้สร้างขึ้นใน Import Mode โดยเป็นส่วนหนึ่งของการย้ายข้อมูลไปยัง Google Workspace หรือไม่ ขณะที่นำเข้าพื้นที่ทำงาน ผู้ใช้จะไม่เห็นพื้นที่ทำงานจนกว่าการนำเข้าจะเสร็จสมบูรณ์

createTime

string (Timestamp format)

ไม่บังคับ สำหรับพื้นที่ทำงานที่สร้างใน Chat เวลาที่สร้างพื้นที่ทำงาน ช่องนี้เป็นเอาต์พุตเท่านั้น ยกเว้นเมื่อใช้ในพื้นที่ที่นำเข้า

สำหรับพื้นที่ทำงานที่นำเข้า ให้ตั้งค่าช่องนี้เป็นการประทับเวลาในอดีตเมื่อมีการสร้างพื้นที่ทำงานในแหล่งที่มาเพื่อรักษาเวลาที่สร้างเดิม

จะมีค่าในเอาต์พุตเมื่อ spaceType คือ GROUP_CHAT หรือ SPACE เท่านั้น

adminInstalled

boolean

เอาต์พุตเท่านั้น ผู้ดูแลระบบ Google Workspace ได้ติดตั้งแอป Chat ไว้หรือไม่ ผู้ดูแลระบบจะติดตั้งแอป Chat สำหรับโดเมน หน่วยขององค์กร หรือกลุ่มผู้ใช้ได้

ผู้ดูแลระบบติดตั้งได้เฉพาะแอปใน Chat สำหรับการรับส่งข้อความส่วนตัวระหว่างผู้ใช้และแอปดังกล่าวเท่านั้น แอปของคุณต้องมีฟีเจอร์ข้อความส่วนตัวเพื่อรองรับการติดตั้งโดยผู้ดูแลระบบ

ประเภท

เลิกใช้งานแล้ว: ใช้ SpaceType แทน

Enum
TYPE_UNSPECIFIED
ROOM การสนทนาระหว่างคน 2 คนขึ้นไป
DM ข้อความส่วนตัวแบบ 1:1 ระหว่างผู้ใช้กับแอป Chat โดยข้อความทั้งหมดจะเป็นแบบเดี่ยว โปรดทราบว่าการดำเนินการนี้ไม่รวมถึงข้อความส่วนตัวระหว่างคน 2 คน

ประเภท Space

ประเภทของพื้นที่ทำงาน ต้องระบุเมื่อสร้างหรืออัปเดตพื้นที่ทำงาน เอาต์พุตสำหรับการใช้งานอื่นๆ เท่านั้น

Enum
SPACE_TYPE_UNSPECIFIED จองแล้ว
SPACE ที่ที่ผู้คนจะส่งข้อความ แชร์ไฟล์ และทำงานร่วมกัน SPACE อาจมีแอปแชท
GROUP_CHAT การสนทนากลุ่มระหว่าง 3 คนขึ้นไป GROUP_CHAT อาจมีแอปแชท
DIRECT_MESSAGE ข้อความแบบ 1:1 ระหว่างคน 2 คนหรือมนุษย์กับแอป Chat

สถานะชุดข้อความของพื้นที่ทำงาน

ระบุประเภทของสถานะชุดข้อความในพื้นที่ใน Chat

Enum
SPACE_THREADING_STATE_UNSPECIFIED จองแล้ว
THREADED_MESSAGES พื้นที่ทำงานที่มีชื่อซึ่งรองรับชุดข้อความ เมื่อตอบกลับข้อความ ผู้ใช้จะตอบกลับในชุดข้อความได้ ซึ่งคงการตอบกลับไว้ในบริบทของข้อความต้นฉบับ
GROUPED_MESSAGES พื้นที่ทำงานที่มีชื่อซึ่งจัดระเบียบการสนทนาตามหัวข้อ ระบบจะจัดกลุ่มหัวข้อและการตอบกลับไว้ด้วยกัน
UNTHREADED_MESSAGES ข้อความส่วนตัว (DM) ระหว่างคน 2 คนและการสนทนากลุ่มระหว่าง 3 คนขึ้นไป

รายละเอียดพื้นที่ทำงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่ทำงานรวมถึงคำอธิบายและกฎ

การแสดง JSON
{
 "description": string,
 "guidelines": string
}
ช่อง
description

string

ไม่บังคับ คำอธิบายของพื้นที่ทำงาน ตัวอย่างเช่น อธิบายหัวข้อการสนทนา วัตถุประสงค์ด้านฟังก์ชัน หรือผู้เข้าร่วมของพื้นที่ทำงาน

รองรับอักขระสูงสุด 150 ตัว

guidelines

string

ไม่บังคับ กฎเกณฑ์ ความคาดหวัง และมารยาทของพื้นที่ทำงาน

รองรับอักขระสูงสุด 5,000 ตัว

สถานะประวัติ

สถานะประวัติสำหรับข้อความและพื้นที่ทำงาน ระบุระยะเวลาที่จะเก็บข้อความและชุดข้อความการสนทนาหลังจากการสร้าง

Enum
HISTORY_STATE_UNSPECIFIED ค่าเริ่มต้น โปรดอย่าใช้
HISTORY_OFF ประวัติปิดอยู่ ระบบจะเก็บข้อความและชุดข้อความเป็นเวลา 24 ชั่วโมง
HISTORY_ON ประวัติเปิดอยู่ กฎการเก็บรักษาของห้องนิรภัยขององค์กรจะระบุระยะเวลาที่จะเก็บข้อความและชุดข้อความไว้

วิธีการ

completeImport

ดำเนินขั้นตอนการนำเข้าสำหรับพื้นที่ทำงานที่ระบุและแสดงต่อผู้ใช้

create

สร้างพื้นที่ทำงานที่มีชื่อ

delete

ลบพื้นที่ทำงานที่ตั้งชื่อ

findDirectMessage

แสดงผลข้อความส่วนตัวที่มีอยู่กับผู้ใช้ที่ระบุ

get

แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่ทำงาน

list

แสดงรายการพื้นที่ที่ผู้โทรเป็นสมาชิก

patch

อัปเดตพื้นที่ทำงาน

setup

สร้างพื้นที่ทำงานและเพิ่มผู้ใช้ที่ระบุไปยังพื้นที่ทำงาน