Method: spaces.messages.attachments.get

فراداده یک پیوست پیام را دریافت می کند. داده‌های پیوست با استفاده از API رسانه واکشی می‌شوند. برای مثال، به دریافت فراداده درباره پیوست پیام مراجعه کنید. به احراز هویت برنامه نیاز دارد.

درخواست HTTP

GET https://chat.googleapis.com/v1/{name=spaces/*/messages/*/attachments/*}

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
name

string

ضروری. نام منبع پیوست، به شکل spaces/{space}/messages/{message}/attachments/{attachment} .

درخواست بدن

بدنه درخواست باید خالی باشد.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی نمونه ای از Attachment است.

محدوده مجوز

به محدوده OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.bot

برای اطلاعات بیشتر، به راهنمای مجوز مراجعه کنید.