Package google.rpc

Chỉ mục

Trạng thái

Loại Status xác định một mô hình lỗi logic phù hợp với nhiều môi trường lập trình, bao gồm cả API REST và API RPC. gRPC sử dụng khoá này. Mỗi thông báo Status chứa 3 phần dữ liệu: mã lỗi, thông báo lỗi và thông tin chi tiết về lỗi.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về mô hình lỗi này và cách xử lý lỗi trong Hướng dẫn thiết kế API.

Các trường
code

int32

Mã trạng thái, phải là giá trị enum của google.rpc.Code.

message

string

Một thông báo lỗi dành cho nhà phát triển, phải bằng tiếng Anh. Mọi thông báo lỗi dành cho người dùng phải được bản địa hoá và gửi trong trường google.rpc.Status.details hoặc được ứng dụng bản địa hoá.

details[]

Any

Danh sách các thông báo chứa thông tin chi tiết về lỗi. Có một tập hợp các loại thông báo phổ biến để API sử dụng.