Package google.geo.type

Chỉ mục

Khung nhìn

Một khung nhìn kinh độ – vĩ độ, được biểu thị bằng hai điểm chéo đối diện lowhigh. Một khung nhìn được coi là một khu vực đóng, tức là khung nhìn bao gồm ranh giới của nó. Giới hạn vĩ độ phải nằm trong khoảng từ -90 đến 90 độ và giới hạn kinh độ phải nằm trong khoảng từ -180 đến 180 độ. Có một số trường hợp như sau:

  • Nếu low = high, khung nhìn bao gồm điểm duy nhất đó.

  • Nếu low.longitude > high.longitude, thì phạm vi kinh độ sẽ bị đảo ngược (khung nhìn cắt đường kinh độ 180 độ).

  • Nếu low.longitude = -180 độ và high.longitude = 180 độ, thì khung nhìn sẽ bao gồm tất cả các kinh độ.

  • Nếu low.longitude = 180 độ và high.longitude = -180 độ, thì phạm vi kinh độ sẽ trống.

  • Nếu low.latitude > high.latitude, phạm vi vĩ độ trống.

Cả lowhigh đều phải được điền và không được để trống hộp được đại diện (như được chỉ định trong các định nghĩa ở trên). Nếu một khung nhìn trống sẽ gây ra lỗi.

Ví dụ: khung nhìn này bao quanh đầy đủ Thành phố New York:

{ "low": { "latitude": 40.477398, "longitude": -74.259087 }, "high": { "latitude": 40.91618, "longitude": -73.70018 } }

Các trường
low

LatLng

Bắt buộc. Điểm thấp của khung nhìn.

high

LatLng

Bắt buộc. Điểm cao của khung nhìn.